Halkbilim

Halkbilim Sözlüğü, Folklor Sözlüğü M (MA)

Aşağıdaki  Halkbilim Sözlüğü, Folklor Sözlüğü adlı kısa çalışmada efsane, hikaye, gelenek, şarkı, bilmece, söz düzeni hatta yıldızlara ait inanma ve büyüleri bile kapsayan kültür ögeleri maddeleştirilmiş olup, aşağıda M (ma) harfi ile başlayan maddeler verilmiştir.

Maçi Şili’de yaşayan Mapuçe halkının kadın şamanlarına verilen isim olup, su kabağından yaptığı davul ve çıngıraklı tokmağı ile kötü ruhları kovma işini üstlenmişlerdir.

Madam Bela, Madam Baş belası İstanbul’da Galata balozlarından birisinde sakilik yapan yabancı uyruklu bir kadının adı olup, bir cinayete adı karışınca sınır dışı edilmiş, aynı zamanda randevuevi olarak çalışan meyhane ise kapatılmıştır.

Madam Bela, Madam Baş belası İstanbul’da Galata balozlarından birisinde sakilik yapan yabancı uyruklu bir kadının adı olup, bir cinayete adı karışınca sınır dışı edilmiş, aynı zamanda randevuevi olarak çalışan meyhane ise kapatılmıştır.

Mae Nak Tayland’da Phrakhanong bölgesinde yaşayan halkın inanışında kocası askerdeyken karnındaki bebeğiyle birlikte ölen ama koca döndüğünde, doğmuş çocuğuyla birlikte hayata geri dönen güzel bir kadın hayaletin adıdır.

Mağrip Fas, Tunus, Cezayir gibi Kuzey Afrika ülkelerini tanımlayan bir terim olup özellikle Anadolu masal ve destanlarda sıkça geçmektedir.

Mahjong Dominoya benzeyen bir oyun adı olup daha çok düğün ziyafetleri gibi törenlerde eğlence amaçlı oynanmaktadır. Çince ‘kazanıyorum’ anlamına gelen, bir yüzü beyaz, diğer yüzü siyah 144 parçadan oluşan oyun Çin imparatorluk sarayı kökenli olup Amerikalı denizciler tarafından ABD’ye ordan Avrupa’ya taşımıştır.

Mahr Germen ve Slav halklarının ölü atalarına verdiği isim olup geceleri ruhları bedenlerinden ayrılmakta ve uyuyan insanların kanını içmektedir. Bazı kaynaklarda Karpat Dağlarında yaşayan dev vampirlerden oluşan bir halkın adı olarak geçmektedir. Mahr tarafından ısırılan kurbanın vücudu yaratığın yeni evi olacaktır. Mahr, Polonya’da Mora, Bulgaristan’da Morava adlarıyla bilinmektedir.

Mahrama Osmanlı döneminde giyilen, beyaz patiska bezden dikilen başa örtülüp, çene altında tutulan vücudu tepeden tırnağa örten bir kadın giysisinin adıydı.

Maide Bask halkının inanışında evlere bacalarından giren kötü yürekli bir cinin adı olup, bir kez içeriye girerse içeride bulunan her şeyi yok etmeğe çalışır bu yüzden şömine ateşi sönmesine fırsat verilmeden sürekli yakılmaktadır.

Majas Gars, Majas Kungs Leton inancında evin koruyucu ruhu olup kötü ruhları evden uzak tutar.

Majinai Japonca tılsım, Mantra ve çeşitli ayinler sayesinde insanların ruhların etkisiyle olayların akışını değiştirmeyi arzu ettiği tüm uygulamaların genel adıdır.

Makaronas Yunanistan’da karnaval zamanı tahtadan yapılan bir kuklanın adı olup, başına bir su kabı koyulup, phallus takılmaktadır. Seyirlik bir köy oyunun kahramanı olan makaronas bütün makarnaları yediği için hastalanınca, doktor çağrılır ama hastadan umut kesilince bir cenaze töreni düzenlenir. Açık saçık şarkılar söylendikten sonra makaronas kuklası parçalanarak tören sona erdirilir.

Malaya Omuz titretme ve ileri yürüme figürlerinden oluşan bir halay türünün adıdır (Mardin).

Malkoçoğlu 15-16. yüzyıllarda Fatih Mehmet ve II. Beyazıt devirlerinde yaşamış ve Rumeli’ye yaptığı başarılı akınlarıyla tanınmış bir aile ve bu aileye mensup Bali Bey’in adıdır. Boğdan voyvodasının üzerine yaptığı akınlarla voyvodayı Lehistan’a kaçırmış, kışlağı Silistre’ye çeşitli ganimetlerle dönmüştür.

Mam Adası, Isle of Mam İngiliz kanalının batısında yer aldığına inanılan hayali bir adanın adı olup, Man adasıyla karıştırılmamalıdır.

Mamalika, Mamaliga Trakya ve Karadeniz bölgesinde mısır unu, yağ, tuz ve suyun karıştırılarak pişirilmesiyle yapılan lapanın adıdır. Rumence (Mamaliga), Bulgarca ve Yunanca aynı isimle bilinmekteyken Avrupa’da İtalyanca ‘polenta’ adıyla tanınmıştır.

Mambu Mutu Brundi halkının inanışında Tanganyika gölünde yaşayan yarı balık yarı genç ve güzel kadın formunda bir denizkızı olup, insanları etkisi altına alarak suyun altına çeker ve kanlarını emerek ölmelerine sebep olmaktadır.

Mammuyon Filipinlerde kâhinlik özelliğiyle ünlenmiş, Buyon adı verilen büyücülük sanatına hâkim bir cadının adıdır.

Mamur, El Mamur İspanya’da bazen boynuzlu olarak tasvir edilen, kırmızı şapkalı kısa boylu ev cinlerinin adıdır. Yıl boyunca görünmez olan Mamur’lar St. John gününden önce (23-24 Haziran) görülebilir hatta bir böğürtlen çalısının üzerine konulan iğne kutusunun içine girdiklerinden yakalanabilirler.

Mana [Polinezya, Malenezya, Maori Mitolojisi] Mana doğaüstü değil olağanüstü bir güç olarak tanımlanır ve bitkilerin şifa vermesi, canlıların büyüyüp gelişmesi, başarı, mutluluk, öfke gibi pek çok olay onunla açıklanır.

İlk olarak İngiliz misyoner R. H. Codrington (1830-1922) tarafından fiziksel bir müdahale olmaksızın iyilik ve kötülük için hareket eden bir kuvvete duyulan inanış olarak şu sözlerle tanımlanmıştır:

“Bu, kişiliksiz ve madde dışı cinsten doğaüstü bir güçtür. Kendini bedensel ya da tinsel olarak, insanın sahip olduğu her çeşit üstünlükle açığa vurur. Belli bir nesneye özgü de değildir. Her çeşit nesne üstüne getirilebilir. Malenezya dini, yararlanmak ya da yararlandırmak için mana edinmekten ibarettir.”

Gözle görülmeyen mananın ömrü içine girdiği varlığın ömrüyle bağlantısızdır, içine girdiği varlık yok olsa da mana -öncesiz ve sonrasız olduğundan- hep var olacaktır. Mana, içine girdiği her canlı veya cansız nesneyi etkin ve güçlü kılmakta olup, totemlerin bu gücün maddeleşmiş formu olduğu düşünülebilir. Mauss (1872-1950) büyücülüğün temelinin manaya davrandığını ileri sürerken Durkheim, mananın ilkel halkların doğada sezdikleri yaratıcılığın gücü olduğunu, güneşe, aya, yıldıza tapınmanın bunların kendilerinde var olan bir güçten gelmediğini kendilerine katılan mana gücünden ötürü kutsallaştırıldıklarını iddia etmiştir.

Animizm, mana ve tabu
Malenezya mana’sı bizim talih kavrayışımıza benzer. Malenezyalılar başarıyı insanın çeşitli yollarla, örneğin büyüyle elde edip kullanabileceği mana’ya atfetmektedirler. Mana taşıyan nesneler kişinin talihini değiştirebilirdi. Örneğin, başarılı bir avcıya ait muska, avcının manasını bunu ele geçiren bir başka kişiye aktarabilirdi. Bir kadın, bahçesine bir kaya yerleştirip ürünün belirgin ölçüde arttığını görürse, bu değişimi kayadaki kuvvete bağlayabilirdi… Malenezya’da kişi talihi yaver giderse ya da çok çalışarak mana edinebilir. Oysa Polinezya’da mana potansiyel olarak herkese açık değildir; siyasal mevkilere bağlıdır. Yöneticilerin ve soyluların manası sıradan insanlarınkinden çok daha fazladır. En yüksek şefler öylesine mana yüklüydüler ki, onlarla temas, sıradan insanlar için tehlikeliydi. Şeflerin manası nereye giderlerse gitsinler, bedenlerinden yayılıyordu. Toprağa bulaşabilir, böylece şefin ayağının değdiği yerlere basmak başkaları için tehlikeli hale gelebilirdi. Şefin yemek yerken kullandığı kap kacağa ve gereçlere bulaşabilirdi. Şefle sıradan insanlar arasındaki temas, mana bir elektrik şoku etkisi gösterebileceğinden, tehlikeliydi. Yüksek şefler bu denli manaya sahip olduklarından, bedenleri ve eşyaları tabuydu (Kottak 2001: 467-8).

Birbirlerinden çok uzak bölgelerde yaşayan ilkel halkların çeşitli adlar altında mana inancını sürdürmüştür.

Bu terminoloji:

Mana: Polinezya ve Malenezya

Vakan: Lakota halkı (K. Amerika)

Vakanda: Siu halkı (K. Amerika)

Orenda: İrokua halkı (K. Amerika)

Manitu: Algonkin halkı (K. Amerika)

Elima: Kongo yerlileri (Afrika)

Megbe: Pigme halkı (Afrika)

Manav Marmara bölgesinde yaşayan ve bölgedeki diğer göçmen topluluklardan farklı olarak otokton olduğu sanılan yerli Müslüman halkın adıdır.

Manchakhicoj Arjantin’in Tucumán, Salta ve Catamarca bölgeleri halkının inanışında bir iblis ile cadının oğlu olan küçük ve şekilsiz doğaüstü yaratığın adıdır.

Mandarangan Filipinlerde yaşayan Bagono savaşçılarını koruyan kötü bir ruhun adıdır.

Mandrake, Mandragora Yunanistan’da büyülü güçlere sahip olduğuna inanılan bir bitkinin (Türkçe Adamkökü, Latince Atropa Mandroga) adıdır.

Mannumbo Filipinlerde ‘sumba’ adı verilen büyücülük sanatını bilen kötü yürekli cadıların adıdır.

Mantikore Endonezya, Malaysiya ve Hindistan efsanelerinde bahsi geçen insan yüzü ve aslan gövdesine sahip vahşi etçil bir canavarın adıdır. Fars efsanelerinde martikhoras (insan yiyen) adıyla bilinen canavarla alakalı olmalıdır. İlk olarak Fars sarayında çalışan Yunan hekim Ktesias tarafından (MÖ 5. yüzyıl) kaydedilmiş ardından Aristoteles ve Pliny’nin metinlerinde bahsi geçmiştir.

Mantyo Filipinler halkının inanışında yaklaşık 3.5 m boyunda, uzun saçlı, çıplak veya eksik giyimli kadın ve erkek insana benzeyen devlerin adıdır. Genellikle insanlara dostça davranmakta, geceleri dolaşmakta ve büyük ağaçlar altında yaşamaktadırlar.

Manusa Eyin bölgesinde dokunan çizgili yün kumaşın adıdır (Erzincan)

Marakihan Yeni Zelanda halkının inanışında bir balığın gövdesiyle insanın kafasına sahip deniz yaratığının adıdır. Boru şeklinde uzun dili sayesinde kanoları tutarak ağzının içine çekerek parçalamaktadır.

Maria Theresa Resifi Güney Pasifik’te Tuamotu adasının güneyinde, Yeni Zelanda’nın doğusunda ilk olarak 1843 yılında Maria-Theresa gemisinin kaptanı Asaph P. Tabor’un rapor ettiği, (37E S, 151E 13′ W) bazı Fransız adalarında ‘Tabor resifi’ olarak kayıtlı bir hayalet adacığın adıdır.

Marinka Macar halkının inanışında noel yemeğinden arta kalan kırıntılardan büyüdüğüne inanılan beyaz hoş kokulu bir çiçeğin adıdır.

Marko Kraljevic, Prens Marko 14. yüzyılda Makedonya’da başkenti Prilep olan ülkenin olağanüstü güç ve dayanıklılığıyla tanınan efsanevi kralıdır (1335-1395). Babasının 1371 yılında yenilgisinden sonra Osmanlı’ya bağlı bir voyvoda olmuştur.

Markup Ayağa giyilen kırmızı-sarı-kara yemenilerin adı olup, geleneksel erkek kıyafetinin bir parçasıdır (Isparta)

Marmanhig Filipinler halkının inanışında evin tavan arasında saklanan, on insan gücüne sahip yaşayan ölülere verilen isimdir. Kurbanının söylediği her kelimeyi tekrarlar ve gıdıklayarak katılmasına sebep olarak öldürse de üzerine su dökülürse kolayca yaralanabilir.

Marsk Stig Hollanda efsanelerinde zalim tiran Eric’e karşı ayaklanan halkın lideri olan bir kahramanın adıdır.

Mart Bozmak Hicri takvimde yılbaşı kabul edilen 14 Mart sabahı uğurlu olduğuna inanılan bir kişinin eve önce sağ ayağını atarak girerken “yeni yılınız hayırlı uğurlu olsun, Mart’ınızı bozuyorum” sözleriyle gerçekleştirdiği adetin adıdır. Bu gün pişirilen poğaçanın içerisine konulan mavi boncuk kime çıkarsa o kişinin şansı bütün yıl yaver gidecek demektir (Giresun, Trabzon).

Mart Dokuzu Hicri takvime göre 9, miladi takvimde 22-23 Mart’a denk gelen gün kutsal kabul edilip, kırlara gidilerek piknik yapılır yemekler eşliğinde eğlenceler düzenlenmektedir.

Mart dokuzunu izleyen haftanın günlerinde havanın güneşli ya da yağmurlu olmasının o günle özdeşleştirilen (3. Gün, 3. ay gibi) ayda havanın iyi ya da kötü olacağına hatta önceden tek bir gün seçilerek o günkü hava durumuna göre tüm yılın uğurlu ya da uğursuz olacağına inanılmaktadır. Trabzon bölgesinde bu inanış Mart dokuzunun yanı sıra Kalandar (yılbaşı) gününden de başlatılmakta, Trabzon Rumcası konuşulan köylerde ‘mineloya’ olarak adlandırılmaktadır.

Bkz. Sultan Nevruz, Mineloya

Martaval çömleği Hıdrellez’den bir gece önce toprağa gömülen niyet çömleklerinin adıdır (Kırklareli).

Martenitsa Bulgar halkının inanışında Mart ayının ilk günü köylülerin elbiselerine sağlık ve mutluluk getirmesi için iliştirilen ve havada ilk leyleğin görülmesine dek özellikle ağaç dallarına takılan kırmızı-beyaz yün püsküllerin adı olup, ilkbaharın sembolü kabul edilirler.

Romenlerin aynı zamanda kutladıkları Martişor festivaliyle benzerlik göstermektedir.

Bkz. Baba Marta

Mary Celeste Portekiz sahilinde 1872 yılında terk edilmiş olarak bulunan bir geminin adı olup, tayfalarının akibeti ve neden terk edildiği bilinmemektedir.

Masabakes Kuzey İspanya’da bulunan Cantabria halkının inanışında şehvetli bir dişi cinin adıdır.

Maskara Büyük perhiz öncesi yapılan maskeli karnaval eğlencelerine katılan kişileri tanımlayan kelime İtalyanca maschera (eğlendiren) kelimesiyle ilişkilidir. Karnaval eğlenceleri Hıristiyanlık öncesi inançlarla ilişkili olup, maske takılarak yapılan eğlencelerin amacı kötü ruhlardan korkulmadığını göstererek kötülükten korunacağına dair inançtır.

Maslenitsa, Yağ haftası, Gözleme haftası Büyük perhizin arifesi ve ondan önceki günah çıkarılan iki gün boyunca yapılan apokria eğlencelerinin ve bir kızak üzerinde köylülere gözleme dağıtan mutlu ve şişman bir kadın olarak kişileştirilmiş formunun adıdır. Maslenitsa festivali büyük kamp ateşlerinin yakılıp, yiyeceklerin oburca tüketildiği, Hıristiyanlık öncesi kış mevsiminin sembolik olarak bitişi ile ilişkili pagan bir geleneğin kalıntısı olarak kutlanmaktadır. (Warner, 2002: 19).

Bkz. Apokria

Mâşâallah 1. Nazar değmesine karşın çocukların veya çeşitli nesnelerin üzerine asılan, ‘maşallah’ yazılı nazarlığın adı olup, aynı zamanda süs eşyası olarak da algılanmaktadır.

  1. Sünnet çocuklarının gömleklerinin üzerine çaprazlamasına asılan üzerinde büyük harflerle ‘Maşallah’ yazan kırmızı renkli kemerin adıdır.

Maşıla Gecesi Köy düğününden bir gece önce kadınların kına gecesi yaptığı sırada köy erkeklerinin köy meydanında büyük bir ateş yakılıp çevresinde seyirlik oyunlar oynama geleneğinin adıdır (Denizli)

Maşurdalo Çingene halkının inanışında ormanlık alanlarda ve ıssız yerlerde yaşayan, insanlara ve hayvanlara pusu kurarak avlayıp etlerini yiyen, pek akıllı olmadığından insanlar tarafından kolaylıkla aldatılıp sakladığı hazinelerine el koyulan devlerin adıdır. Her Maşurdalo’nun bir tavuğu vardır ve bu tavuğun yumurtaları sahibinin hayatını korumaktadır. Dolayısıyla bir dev öldürmek isteyen öncelikle devin tavuğunu öldürmeli ve yumurtalarını kırmalıdır.

Matabiri Papua Yeni Gine halkının inanışında şiş göbekli çökük yanaklı çirkin bataklık ruhlarının adıdır.

Matagaigai Papua Yeni Gine halkının inanışında insana benzeyen ruhların adı olup, hasta insanlara görünmektedirler. Matagaigailerin dokundukları insanın öleceğine inanmaktadır.

Matai Samoa adasında babadan oğula geçen asalet unvanının adıdır. Bkz. Aiga

Matamoros İspanya’nın koruyucu azizi St. James’in adlarından birisi olup, Kuzey Afrikalı Müslümanlarla (Moor, moros) savaşan Hıristiyanlara yardım ettiğine inanıldığından ‘Moor katili’ anlamına gelen bu isimle adlandırılmıştır.

Matay Afyonkarahisar’ın Yazılıkaya köyüne yerleşmiş Karaçay halkının inanışında kafir memleketlerine dehşet saçan Müslüman bir savaşçının adı olup, Battal Gazi ile ilişkili olabilir. Kâfir aileler çocuklarını ‘seni Matay’a veririm’ diyerek korkuturmuş. Bir anne çocuğunu korkutmak için pencereden dışarı çıkartıp seni Matay’a veririm derken, o sırada oradan geçmekte bulunan Matay çocuğu almış ve tüm köleler bu çocuğun soyundan türemiş.

Matiz Karagöz gölge oyununda sürekli sarhoş gezen bir karakterin adıdır.

Matrak Oyunu Osmanlı döneminde matrak adı verilen baş kısmı yumuşak bir maddeye sarılı tokmakları rakibine vurma suretiyle, davul zurna müziği eşliğinde gerçekleştirilen bir spor çeşidinin adıdır.

Matroşka, Matruşka İçiçe geçmiş üzeri boyalı geleneksel kıyafetler içerisinde tasvir edilmiş tahta bebeklerden oluşan oyuncağın adı olup, ‘Matryona’ kadın adının küçültme eki almış formundan üretilmiştir. Genellikle geleneksel kıyafetler içindeki köylü kızların yanı sıra periler ve günümüzde siyasi liderler de tasvir edilmektedir.

Mauleon Filipinler halkının masal ve efsanelerde bahsi sıkça geçen bir devin adıdır.

Mayda En son Rand McNally’ın haritasında (1906) İrlanda’nın güneybatısında görülen bir hayalet adanın addır.

Mayıs Direği Mayıs ayında düzenlenen festivallerde (İngilizce: Mayday) kızların etrafında dans ettiği (genellikle çiçeklerle) süslü direğin adıdır (İngilizce: Maypole).

Mayıs Yedisi Karadeniz bölgesinde Samsun ile Artvin illeri arasında her yıl Mayıs ayının yedinci günü denize yakın köylerde oturanların deniz kenarında önceden belirlenmiş bir bölgeye, iç bölgelerde oturanların ise suyunun şifalı olduğuna inanılan bir dere ya da göl kenarına sabah erken saatlerde giderek, aile fertlerini hatta evcil hayvanlarını bile yıkaması, denize gidenlerin kayıkla gezerek yedi dalga aşması veya yedi dere ağzı geçmesi, suyun taşlanması, dilek tutulması, varsa ziyaret yerlerinin gezilmesi, toplu piknik ve müzik eşliğinde horonlar oynanılarak gerçekleştirilen bir festivalin adıdır. Osmanlı döneminde tüm köylerce toplu olarak gerçekleştirilen bu adet günümüzde Karadeniz Sahil Yolu’nun yapımı, metropollere göç veren köylerin boşalması, Mayıs Yedisi inançlarının hurafe olarak görülmesi gibi faktörler yüzünden yerel belediye ve devlet desteği gördüğü birkaç bölge dışında unutulmak üzeredir. Giresun, Beşikdüzü, Perşembe Mayıs Yedisini en geniş katılımla kutlayan bölgelerdir. Göreleliler Derekulağı, Tirebolulular Acısu, Şalpazarlılar Sazlık Suyu, Artvinliler Çoruh nehri gibi önceden seçilmiş bölgelere gitmektedir.

En kapsamlı katılımın gerçekleştiği, devlet destekli etkinlik olan Giresun’da çevre köy ve kentlerden gelen kadınlı-erkekli binlerce insan, ilçe merkezinin 5 km uzağında bulunan Aksu ırmağının Karadeniz’e boşaldığı delta etrafından toplanmakta, kadınlar içlerinden bir dilek tutarak suya yedi çift bir tek taş atmaktadır. Tutulan dilekler çoğunlukla basık çocukların çabuk büyümesi, bekâr kız ve dul kadınların koca bulması, çocuğu olmayan anaların gebe kalması, çaresiz hastaların şifa bulması, ayrılanların kavuşması, aralarında soğukluk bulanan eşlerin barışması gibidir. Havanın açık olduğu bir güne rastlaması durumunda Giresun adası motorlara binilerek ziyaret edilir, kimileri ada üzerinde Aksu deresinden getirilen su ile tekrar el, yüz yıkanırken kimileri de adanın batısında bulunan ve Hamza Taşı adı verilen büyükçe bir kaya başında dua ederler. Çocukların suya sokulamasalar bile kucağa alınarak yedi kez dalgaların üzerinden geçirilmesi de yaygın bir uygulamadır.

Mayıs Yedisi suya girerek gerçekleştirilen arınma töreni ya da taş atarak gerçekleştirilen adakların temel amacı Tanrı’dan istenen bereketin ve tutulan dikleklerin gerçekleşmesinin karşılığını sembolik olarak verebilmektir.

Bkz. İemanja, Thargalia, Pentikost, Deniz Bayramı, Litropi, Şavuot, Sopatros

Mayisa Trabzon yöresinde Cadı kadınlara verilerin isimdir. Anadolu’da ki cadı motifiyle benzer özellikleri gösteren Mayisalarin köydeki komşu kadınlar hatta aile içinden çıkabilmesi dikkat çekicidir. Komşu ahırlardaki ineklerin sütlerini çalan Mayisalardan alınan yağ ve peynirlerin bir hafta içinde insan dışkısına dönüşeceğine inanılmaktadır. Kimi varyantlarda Mayisaların saçlarının alevden olduğuna inanılmaktadır.

Bkz. Cadı, Kırım cazilari

Maymun Arap oyununda gülünç kılıklı bir yaratık olarak tasvir edilen, bir karakoncoloz varyasyonu olan karakterin Divrik’in Çamşıklı köyünde aldığı isimdir.

Mayup Mamman Kuzeybatı Arjantin’in Tukumán, Salta ve Katamarca bölgeleri halkının inanışında nehirlerde yaşayan balıkların koruyucusu, kanoyla dolaşan açık renk saçlı bir kadın görünümünde doğaüstü bir yaratığın adı olup ‘Nehrin anası’ olarak da bilinir. Aşırı miktarda balık avlayan balıkçıları lanetleyerek kayıklarının batmasına sebep olur.

Mazman Eni 60-120 cm, boyu 210-350 cm ölçülerinde olan gezici geleneksel tezgahların adı olup cicim ve kilim dokumasında kullanılmaktadır (Doğu Anadolu).

Mazurka, Mazurek 2. ve 3. vuruşları güçlü aksan içeren, canlı tempoda oynanan geleneksel bir halk dansı olup, adını Polonya’nın Masuria bölgesinden almıştır. Frédéric Chopin’in piyano için düzenlediği 51 mazurka eserinin yanı sıra, Polonya milli marşı da bir çeşit mazurkadır.

Folklor Sözlüğü önceki bölümler

AA-AK,  AL -AS, AS, AZ, BA -BAŞ, BAT-BLU, BO-BY, C, Ç, DA, 

DİN-DZ, E, F, GA-Gİ, GJ-GZHA-HAL, HAM-Hİ, İ, , KA-KARKAR-KILIÇKINA-KOVBOY, L,

Kaynak

Özhan Öztürk. Folklor ve Mitoloji Sözlüğü. Phoenix Yayınları. Ankara, 2009