Hristiyanlık İslam Türk Mitolojisi Yahudi Mitolojisi

Azrail

AZRAİL Yahudi Mitolojisinde Tanrının emriyle insanların canını almakla görevlendirilen ölüm meleği olup, İbranice “güçlü” anlamına gelmektedir. 

Yahudi Mitolojisinde Azrail

Yahudi inancında insanların yaş ve sınıfına göre farklı ölüm melekleri bulunmakta Cebrâil kralların, Kapziel gençlerin, Maşbir hayvanların, Maşhit çocukların, Af ve Hemah da insanların ve büyük hayvanların canlarını almaktadır. Yahudi inanışına göre Mesih geldiği zaman, ölüm ortadan kalkacak ve bizzat Mesih ölüm meleğini yok edecektir. Yahudi mistizminde Azriel olarak anılan melek Zohar’a göre meleklerin lideri olup, güney yönüyle ilişkilendirilmektedir.

Hıristiyan İnancında Azrail

Yeni Ahit’te Azrail adı geçmemekle birlikte ölüm meleğinin varlığından bahsedilmektedir (Korintliler 10/10).

İslam İnancında Azrail

İslam dinindeki dört büyük melekten birisi kabul edilen Azrail Kur’ân- ı Kerim ve pek çok hadiste Melekü’l-Mevt (Arapça ‘ölüm meleği’) adıyla da geçmektedir (es-Secde, 32/11, el-Enfal, 8/50, en-Nahl, 16/32).

Türk Mitolojisinde Azrail

Dede Korkut Kitabında Deli Dumrul öyküsünde kırmızı kanatlı bir varlık olarak tasvir edilen Azrail Yunan mitolojisindeki Thanatos’un rolünü üstlenmiştir. Türk söylencelerinde ise Tanrının insanı yaratmak üzere topraktan bir parça koparmakla görevlendirdiği üç melek Cebrail, Mikail ve İsrafil’den farklı olarak Azrail toprağın ağlamasına aldırış etmeden görevini yerine getirince tanrı tarafından yarattığı insanın da canını almakla görevlendirildiğine dair bir anlatı bulunmaktadır.

Sih İnancında Azrail

Guru Nanak Dev Ji tarafından yazılan Sih yazıtlarında Tanrı Waheguru, Azrael’i pişmanlık duymayan günahkâr ve sadakatsiz insanlara göndermekte, yeryüzünde insan formuna bürünen melek tırpan ile başını kestiği insanların ruhlarını bedenlerinden ayırmaktadır.

Kaynak: Özhan Öztürk. Dünya Mitolojisi. Nika Yayınları. Ankara, 2016