İtalya Tarihi İtalyan Kültürü

İtalya Akademileri

Arcadia akademisi (Accademia dell’Arcadia). İsveç kraliçesi Kristin’in çevresindeki yazar­ların 1690 yılında Roma’da kurdukları edebi birlik. Bu yazarların amacı, şiir sanatının in­celenmesini tekrar değerlendirmekti.

Akade­mi, XVIII. yy. boyunca klasiklik ve akılcılık ideali adına, o çağın fikir hayatında

Accademia dell’Arcadia

iyim­serliği dile getiren zarif ve kolay bir şiir tar­zını yüceltmiş ve sevdirmişti. Romantizme rağmen, bu akademi XIX yy. boyunca da ya­şadı ve 1925’te Edebi ve Tarihi İncelemeler Enstitüsü haline getirildi.

Bologna akademisi (Accademia delle Scienze dell’Istituto di Bologna), 1690’da astronomi âlimi Eustachio Manfredi tarafından kurulan bilim enstitüsü. Aralarında Manfredi’nin de bulun­duğu ilk on altı üye. bu akademiye Accadema degli lnquieti (Tasalılar akademisi), adını takmış ve vecize olarak da «ruh mad­deye hâkimdir» anlamına gelen Mens agitat molem aforizmasını seçmişlerdi. 1711 *de. bu akademi, Bologna üniversitesi ve enstitüsü­ne bağlandı. 1802’de Napolyon tarafından millî enstitü haline getirildi ve ancak 1829’ da ilk şekline döndü. Clemens XI tarafından desteklendiği için daha sonraları Clemens akademisi diye anılan Kesim, Heykel ve Mi­marlık akademisi de bu enstitüye bağlandı.

Del Cimento akademisi (Accademia del Cimento veya Accademia dell’esperimento), 1657’de Floransa’da kuruldu, si­yasî ve dini sebeplerden dolayı 1667’de ça­lışmalarını durdurdu. Dokuz üyeden kurulan bu topluluk ilgi çekici fizik tecrübeleri yapmış (meselâ, yayılan ısı ve termometre konusunda) ve bu tecrübelerin sonuçlarını 1667’de Saggi’lerinde yayımlamıştır.

Della Crusca akademisi  (Accademmia della Crusca), XVI. yy. ın ikinci yarısında

Accademia della Crusca

Floransa’da kurulan bu birlik, Leonardo Salviati’nin katılmasıyla, özellikle 1582’den sonra büyük bir önem kazandı. İlk üyelerin belki de şaka yollu kabul ettikleri ad (crusca, un’dan ayrılması gereken «kepek» demektir), üze­rinde bir elek resmi ve Il piu bel fior ne coglie («En zarif çiçeklerini toplar») yazısı bulunan bir arma ile süslenmişti. Gerçeklen de Akademinin amacı, İtalyan dilini arıt­maktı. 1591 Yılında bir lügat bastırmak ta­sarısı ortaya atıldı. Bu Vocabulario (Lügat) 1612’de yayımlandı ve birçok baskısı yapıl­dı (1623, 1691, 1729-1738).- 1783 ile 1808 yılları arasında Floransa akademisi ile birleştikten sonra, Della Crusca akademisi tekrar bakımsızlığına kavuştu ve lügatinin yeni baskılarını çıkarmağa devam etti (1843, 1863, 1923). Faşist rejim sırasında, filoloji ya­yınlarına yönelmesi emredildi. 1955 Yılında, İtalyan dilinin büyük bir tarihî lügatini yayımlamağa başladı.

San Luca Roma akademisi ( Accademia nazionale di San Luca), Ortaçağda, San Luca topluluğu adını taşıyan İtalyan res­samlar loncası. XV. yy. da Sanallar üniversi­tesi olarak ortaya çıktı ve birçok yabancı ül­keden yüzlerce sanatçıyı üyeliğe kabul etti. 1577’de papa Gregorius. XIII, San Luca’nın manevî himayesi altında Roma’da bir Güzel Sanatlar akademisi kurdu. Bu kuruluş aynı zamanda bir sanat araştırmaları merkeziydi. Hükümetin, yapmak istediği reformlara karşı durması, 1847’de bir Kraliyet Güzel Sanatlar enstitüsünün kurulmasına ve görevlerinin bu kuruluşa devredilmesine sebep oldu.

Vaşaklar Milli akademisi (Accademia Nazionale dei Lincei). 1603 yılında kont Federico Cesi’nin kurduğu bu akademide, araların­da Galileo’nun da yer aldığı ünlü ilim adamları bir araya gelmişti. Kurum, Cesi’nin ölmesi üzerine 1630’da ortadan kalktı. 1745 ile 1757 yılları arasında tekrar faaliyete geçti ama gerçek canlanışı 1801 yılında oldu. 1847’de Papalık akademisi halini alan kuru­luş,1870’te Papalık ilimler akademisi (Nuovi Lincei) ve Kraliyet Millî akademisi (Dei Lin­cei) diye ikiye bölündü. Bu sonuncu kuru­luşa I875’ten itibaren, manevi, tarihi ve fi­lolojik ilimler sınıfı eklendi. Birinci kuru­luşla ise matematik, fizik ve tabii ilimler kaldı. Faşist rejim sırasında, bu yeni rejimin kurduğu İtalya akademisine dahil edildi fakat 1944’te tekrar bağımsızlığına kavuştu ve lağvedilen İtalya akademisinin bütün gö­revlerini üzerine aldı.

İtalya Akademisi (Accademia D’Italia) Ulusal ruhun bütünlüğünü korumak için

Thomas Tittoni tarafından düzenlenen İtalya’nın Akademisi açılış konuşması, 1929

beşeri bilimler ve sanat alanında İtalyan entelektüel faaliyetini koordine edip, gelişimini sağlamak amacıyla 7 Ocak 1926’da Faşist rejim tarafından 60 düşünür ve bilim adamının katkısıyla kurulan İtalyan akademisi Roma’da Villa Farnesina adlı 15. yüzyıldan kalma sarayda çalışmalarına başlamıştır. Kurumun başkanlığı 1930-37 arasında radyonun mucidi Guglielmo Marconi yapmışsa da kurum 1943’de dağılmıştır.

Vatikan Akademileri

Aquinolu Tommaso ve Katolik Roma Akademisi, Katolik Dini akademisi (1801’de kurulmuştur) ile Aquinolu Tommaso Papalık akademisinin (1879’da kurulmuştur) birleşmesinden meydana gelen bu akademide (kuruluşu 1934) üç bölüm vardır: teoloji, felsefe, hukuk-iktisat.

Papalık ilimler akademisi (Pontifica Accademia delle Scienze), bugünkü statüsü ile 1936’da papa Pius XI tarafından. Nuovi Lincci akademisini canlandırmak amacıyla ku­ruldu. Çeşitli milletlerden yetmiş üyesi var­dır. Hattâ bunlardan bazıları katolik bile değildir.

Papalık Roma Tarih ve Arkeoloji akade­misi, ilk defa Pomponius Laetus tarafından XV. yy. da Roma’da kurulan Akademiyi Benedetto XIV. 1754’te yeniden düzenledi.

Santa Cecilia akademisi, Roma Müzisyen Papazlar topluluğundan doğan millî müzik konservatuvarı. 1566’da azize Cecilia himaye­sinde, papa Pius V tarafından kuruldu.

Teoloji akademisi, 1695’te kuruldu ve 1707’de Kilise akademisine ve bu akademi­nin Roma’daki merkezine bağlandı.