Halkbilim Mitoloji

Folklor ve Mitoloji Sözlüğü Kaynakçası

Aşağıdaki kaynakça Özhan Öztürk tarafından yazılan Folklor ve Mitoloji Sözlüğü (Phoenix Yayınları. Ankara, 2009) adlı  ansiklopedik mitoloji ve halkbilim sözlüğünde kullanılmıştır.

Folklor ve Mitoloji Sözlüğü Kaynakçası

Acıpayamlı, Orhan, ‘Türk Folklor Ürünü Yağmur Duasıyla İlgili Yapı ve Fonksiyon Sorunları’, 1, Folklor Kongresi Bildirileri, Ankara 1976

———————–  ‘İptidailerde Ölü Gömme ile ilgili Bazı Pratikler ve İzahları’, Ankara Üniversitesi DTCF Dergisi, Cilt: 20, Sayı: 3-4, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, 1963

Ahundov, Ehliman, Azerbeycan Folkloru Antolojisi I-II, Bakü, 1968

African Folklore: An Encyclopedia, Editör: Philip M. Peek & Kwesi Yankah, Routledge, New York, 2004

A.J.B. Wace, North Greek Festivals and the Worship of Dionysos, Annual of British School of Archuaelogy at Athens XVI, 1909-10

Alcock, Leslie, Arthur’s Britain: History and Archaeology AD 367-634, Allen Lane, The Penguin Press, London, 1971

Alkan, Erdoğan, Sayılar ve Hayvan Simgeleriyle Alevi Mitolojisi, Kaynak Yayınları, İstanbul, 2005

Allison, Lynn, The Magic of Garlic, Boca Raton, Fla,: Cool Hand Communications, 1993

Alptekin, Ali Berat, ‘Silifke’de Kırtıl Dağı’nın efsanesi’, Türk folkloru, Haziran 1980 (11)

And, Metin, Gölge Oyunu, İş Bankası yayınları, 1977

————– ‘Köylü ve Halk Tiyatrosu Gelenekleri’, Milliyet Sanat Dergisi, 1977, s. 234-254

————– Türk Tiyatrosunun Evreleri, Ankara, 1983

————– ‘Dramatik Köylü Oyunları Açısından Muharrem, Aşure ve Taziye’, Tiyatro Araştırmaları Dergisi, Dramatik Köylü Oyunları Özel Sayısı, 1975, Sayı 6, s. 50

————– ‘Komşu Kültürlerde Dramatik Köylü Oyunları ve Türk etkisi’, Türk Folkloru Araştırmaları Yıllığı 1975, Kültür Bakanlığı, Ankara, 1976

————– ‘Dramatik Köylü Gösterilerinin Ritüel Niteliği’, Türk Folkloru Araştırmaları Yıllığı Belleten 1974, Kültür Bakanlığı, Ankara, 1975, s. 1-11

————– Dionysos ve Anadolu Köylüsü, Elif Yayınları, İstanbul, 1962

————– ‘Oyun ve Bügü’, Türk Kültüründe Oyun Kavramı, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2003

Andrews, Carol, Amulets of Ancient Egypt, British Museum Press, London, 1994

Angebert, Jean-Michel, The Occult and the Third Reich, New York: Macmillan, 1974,

Anohin, A,V, Altay Şamanlığına ait maddeler,  Türk Tarih Kurumu Yayınları çev: Abdülkadir İnan, Makaleler ve İncelemeler, I. Cilt, Ankara, 1998, XV, sayı 85, 88, 89, 90, XVI, sayı 91, 93, 95, XVII, sayı 100

Arbuthnot, Nancy, ‘A Re-Evaluation of the Proposed Connection Between the Nart Sagas and the Arthurian Llegends’, Ma Thesis in Cultural Anthropolgy, Mcmaster University, Toronto, British Columbia, Canada, 1988

Apollodorus, The Library, İngilizceye çeviren: Sir James George Frazer, FBA, FRS 2 Cilt, Cambridge, MA, Harvard University Press; London, William Heinemann Ltd, 1921

Artun, Erman, Adana Yağmur Yağdırma Törenleri ve Çomçalı Gelin, Tuncer Gülensoy Armağanı, Elazığ, 1995

—————- Adana İnanç Merkezleri ve Bunlara Bağlı Kültür Değerleri, Çukurova Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Online: www,cukurova,edu,tr

—————- Adana Köy Seyirlik Oyunlarından Örnekler

—————- ‘Tekirdağ Ritüelleri ve Balkanlardaki Varyantları’ 4, Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi Bildirileri, Ankara, 1992

—————- Ritüel Kökenli Çukurova Tören ve Köy Seyirlik Oyunlarında ‘Canlandırma, Hayvan Benzetmeceleri ve Semboller’

Ascher, Marcia & Ascher, Robert, Code of the Quipu: A Study in Media, Mathematics, and Culture, University of Michigan Press, Ann Arbor, 1980

Ashley James R, Macedonian Empire, McFarland & Company, 2004

Ashton, John, Curious Creatures in Zoology, New York, 1890

Aşkun, Vehbi Cem, Sivas Folkloru, Sivas, 1951

Ateş, Süleyman, Kur’an-ı Kerîm’in Yüce Meâli ve Çağdaş Tefsiri, Ankara 1982

Atılcan, İ, C, Erzurum Ağzı, Halk Deyimleri ve Folklor Sözlüğü, İstanbul, 1977

Azerbaycan Türk Mitologiyası ve Folkloru, Online: www,azmif,net

Baj, Jabaghi, Çerkezler, Ayyıldız Yayınları, Ankara, 2000 (3. Baskı)

Balaman, Ali Rıza Evlilik Akrabalık Türleri, Ankara, 2002

——————— Gelenekler, Töre ve Törenler, Betim Yayınevi, İzmir, 1983

Balkan info home, Online: http://www.b-info.com/

Barber, Paul, Vampires, Burial, and Death: Folklore and Reality, Yale University Press, New Haven & London

—————-  Kimiko;Takemura, Hiroki, Sushi: ‘Taste and Technique’, DK Publishing, 2002

Barışta, Örcün, Türk El Sanatları, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları-975, Sevinç Matbaası, Ankara,1988

Bartelink, Dr, G, J, M, Prisma van de Mythologie, Het Spectrum, Utrecht: 1993

Başar, Zeki, Erzurum ‘da Tıbbi ve Mistik Folklor Araştırmaları, Ankara, 1972

Bayanov, Dmitri, America’s Bigfoot: Fact, Not Fiction, Crypto-Logos, 1997

Bayatli, Osman, Tahtacı Gelini ve İnançları, İzmir, 1957

Beckwith, Martha, Hawaiian Mythology, Honolulu, University of Hawaii Press, 1970, 1989

Benedict, Ruth, Krizantem ve Kılıç, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, çev: Türkan Turgut, İstanbul, Ankara

Benson, Michael, Gizli Topluluklar Sözlüğü, Neden Kitap, çev:  Sezer Soner, İstanbul (2. Baskı), 2006

Benwell, Gwen, and Arthur Waugh, Sea Enchantress: The Tale of the Mermaid and Her Kin, New York: Citadel Press, 1965

Beowulf, Online: http://www.jagular.com/beowulf/index,shtml

Berger, Hermann, Çingene Mitolojisi, Ayraç Yayınevi, çev: Musa Yaşar Sağlam, Ankara, 2000

Beydili, Celal, Türk Mitolojisi Ansiklopedik Sözlük, Yurt Kitap, Ankara, 2005

Bible Dictionary, Online: www,biblelearn,com

Binns, Ronald, The Loch Ness Mystery Solved, Star Books, Great Britain, 1984

Blavatsky, H, P, The Secret Doctrine: Cosmogenesis 2 cilt, Theosophical University Press, 1970

Online: http://www,theosociety,org/pasadena/sd/sd2-2-02,htm

Booss, Claire (ed.),  Scandinavian Folk & Fairy Tales, New York: Gramercy Books, 1984

Boratav, Pertev Naili, 100 Soruda Türk Folkloru, Gerçek Yayınevi, İstanbul (2. Baskı) 1984

————————-  Köroğlu Destanı, Kırmızı Yayıncılık, Ankara

Bord, Janet&Colin, Unexplained Mysteries of the 20th Century, Chicago: Contemporary Books, 1989

Bordas, Thiery, Celtic Mythology, Grange Books, Rochester, 2004

Bowker, John, The Oxford Dictionary of World Religions, New York, Oxford University Press, 1997

Bozis, Sula, İstanbul Lezzeti-İstanbullu Rumların Mutfak Kültürü, çev: Foti Benlisoy-Stefo Benlisoy, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2000

Bozkurt, Fuat, Türk İçki Geleneği 1-2, Folklor/Edebiyat Dergisi, Sayı XXXIII- XXXIV, 2003

Bracken, Thomas, Good Luck Symbols and Talismans: People, Places, and Customs, Philadelphia: Chelsea House Publishers, 1997

Braund, David, Georgia in antiquity: A History of Colchis and Transcaucasian Iberia, Clarendon Press, Oxford, 1994

Braymer, Marjorie, Atlantis: The Biography of a Legend, New York: Atheneum, 1983

Brewer, Ebenezer Cobham, Dictionary of Phrase and Fable, Philadelphia: Henry Altemus, 1898

Online: Bartleby,com, 2000, www.bartleby.com/81/

Brewer’s Readers Guide, Online: http://www.bibliomania.com/2/3/174/1111/

Briffault, Robert, Analar, çev: Şemsa Yeğin, Payel Yayınevi, İstanbul, 1990

Britannica 2001 Deluxe Edition: CD-ROM

Britannica Encyclopedia of World Religions, 2006

Browne, Sylvia, Dünya’nın Sırları ve Gizemleri, GOA Basım Yayıncılık, İstanbul, 2006

Byrne, Peter, The Search for Big Foot: Monster, Myth or Man?, Washington, DC: Acropolis Books, 1976

Buckland, Raymond, Buckland’s Complete Book of Witchcraft, St, Paul, Minnesota, Llewellyn Publications, 1997

————————–  Advanced Candle Magic: More Spells and Rituals for Every Purpose, St, Paul, Minn: Llewellyn, 1999

Budge, Sir E,A,Wallis, An Egyptian Hieroglyphic Dictionary 2 Cilt, Dover Publications, Inc, New York, 1920

Buksbazen, John Daishin&Peter Matthiessen, Zen Meditation in Plain English, Wisdom Publications, 2002

Buluç, S, Altay Türklerine Göre Dünyanın Yaratılışı ve Sonu, Ülkü, Ankara, 1941, XVII, sayı 102

———- Şamanizm, Türk Amacı, İstanbul, 1942, I, sayı 1-6, 1943, II, sayı 8

———- Şaman, Online: www.cukurova.edu.tr

———- Şamanizmin Menşei ve İnkişafı Hakkında, Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, İstanbul, 1948, II, sayı 3-4, s. 277-290

Burkert, Walter, Greek Religion, Harvard University Press; Reprint edition, 1987

Burl, Aubrey, From Carnac to Callanish: the prehistoric stone rows and avenues of Britain, Ireland and Brittany, Yale University Press, 1993

Burney, Charles&Lang, David Marshall, The Peoples of the Hills: Ancient Ararat and Caucasus, Praeger, 1972

Buttrick, George Arthur (ed.), The Interreter’s Dictionary of the Bible: An Illustrated Encyclopedia, Nashville: Abingdon, 1962

Byrne, Peter, The Search for Bigfoot: Monster, Man or Myth, Acropolis Books, 1975

C, A, Romaios, Cultes Popularies de la Thrace, Atina, 1949

Caferoğlu, Ahmet, ‘Pallacı-Tahtacı-Çepni Dilleri’, Türkiyat Mecmuası, 1954

———————- Kuzey-Doğu İllerimiz Ağızlarından Toplamalar, İstanbul 1946; 2. Baskı 1994

Campbell, Joseph, The Masks of God: Primitive Mythology, New York: Penquin Books, 1969

Carroll, Robert Todd, ‘Illuminati, The New World Order & Paranoid Conspiracy Theorists’, The

Skeptics Dictionary, http://skepdic.com/ illuminati,html

Cilacı, Osman, ‘Türbe ve Mezar Ziyaretlerinde Görülen Hurafeler ve Çözümleri’, Geçmişten Günümüze Mezarlık Kültürü ve İnsan Hayatına Etkileri Sempozyumu Bildirileri, Sembol Tanıtım, İstanbul, 1999

Clans and Tartans-Collins Pocket Reference George Way of Plane and Romilly Squire, Harper Collins, Glasgow, 1995

Clark, Jerome&Loren Coleman, The Unidentified, New York: Warner Paperback Library, 1975

————————————-  Creatures of the Outer Edge, New York: Warner Books, 1978

————————————- Cryptozoology A to Z, Fireside Books, 1999

Clark, Jerome, Unexplained! 347 Strange Sightings, Incredible Occurrences, and Puzzling Physical Phenomena, Visible Ink Press, Detroit, 1993

Colakis, Marianthe&Masello, Mary Joan, Classical Mythology & More: A Reader Workbook, Bolchazy-Carducci Publishers, Inc, Illinois, 2007

Coleman, J, A, The Dictionary of Mythology: An A-Z of Themes, Legends and Heroes, Arcturus Publishing Limited, London, 2007

Coleman, Loren, Mysterious America, Boston: Faber & Faber, 1985

Cooper, J. J. (editor), Brewer’s Book of Myth and Legend,  Helicon Publishing, Oxford: 1993

Cordell, Linda S, Ancient Pueblo Peoples, St, Remy Press, Montreal and Smithsonian Institution, Washington D.C., 1994

Corrales, Scott, Chupacabras and Other Mysteries, Murfreesboro, Tenn,: Greenleaf Publications,

1997

Cotterell, Arthur, A Dictionary of World Mythology, New York, G, P, Putman’s Sons, 1980

Cotterell, Arthur, Chariot: From chariot to tank, the astounding rise and fall of the world’s first war machine, Woodstock & New York: The Overlook Press, 2005

Crawford, John Martin (çev.), The Kalevala: The Epic Poem of Finland

Crowther, Arnold&Patricia,The Secrets of Ancient Witchcraft with the Witches Tarot, New York: Carol Publishing Group, 1992

Çakır, Devrim, Apokria Karnavalı, Popüler Tarih Dergisi, Şubat 2003 (30) ss.32-35

Çerkes kültürü, Online: http://www.circassiancanada.com

Çoruhlu, Yaşar, Türk Mitolojisinin Anahtarları, Kabalcı Yayınevi, İstanbul, 2006 (2. Baskı)

Danık, Ertuğrul, Öteki Tanrılar: Alevi ve Bektaşi Mitolojisi, İmge Kitabevi, Ankara, 2006

Daniels, Les, DC Comics: Sixty Years of the World’s Favorite Comic Book Heroes

Danon, Abraham: ‘Osmanlı Yahudilerinin Batıl İnançları’, Folklor/Edebiyat, cilt:2 Sayı:7 Haziran 1996

Daraul, Arkon, A History of Secret Societies, New York: Pocket Books, 1969

Davidson, H, R, Ellis, Myths and Symbols in Pagan Europe: Early Scandinavian and Celtic Religions, Syracuse: Syracuse University Press, 1988

Deleon, Jak, İstanbul Barları, Meyhane Üzerine Ruzname, Bodrum Barları, Galata Gazinoları, Cep, İstanbul, 1989

Demiray, M, Güner, Gemerek’de Yöresel Oyunlar, Türk folkloru, 1980 (7)

Devellioğlu, Ferit, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat, Aydın Kitabevi, Ankara, 2002 (19. Baskı)

Dictionary of Gnosis & Western Esotericism, Editör: Hanegraaff, Wouter J, Brill Leiden & Boston, 2006

Dowden, Ken, European Paganism: The Reallities of Cult from Antiquity to the Middle Ages, London, Routledge, 2000

Dorfman Ariel, Mattelart Armand, Kunzle David, How to Read Donald Duck: Imperialist Ideology in the Disney Comic

Drews, Robert, The coming of the Greeks: Indo-European conquests in the Aegean and the Near East, Princeton: Princeton University Press, 1988

Dukes, Terence, The Bodhisattva Warriors: The Origin, Inner Philosophy, History and Symbolism of the Buddhist Martial Art within India and China, Boston: Weiser, 1994

Dumézil, Georges, Kafkas Halkları Mitolojisi, Ayraç Yayınevi, çev: Musa Yaşar Sağlam, Ankara, 2000

———————- A Propos de Quelques Representatıons Folkloriques des ossetes, ss. 38-46, Bulunduğu eser Festgabe fur Herman Lommel, B, Schlerath (ed.), Wiesbaden: Harrassowitz, 1960

———————- A la Decouverte Des Indo- Europeens, Jean- Claude Riviere, Paris: Copernic, 1979

Drury, Nevil, Dictionary of Mysticism and the Occult, San Francisco, Harper & Row, 1985

Duman, Mustafa, ‘Trabzon Yöresinde Bazı Yayla Gelenekleri’, Ev ve Kültür Dergisi (5)

Durdu, Aydın& Bircan Kalaycı, ‘Geçmişten Günümüze Ölüm Adetleri ve Kemaliye Köyünde Ölüm’, Türk Halk Kültürü Araştırmaları 1997, Kültür Bakanlığı Yayınları: 2176, HAGEM Yayınları: 275, Süreli Yayınlar Dizisi: 36, Ankara 1998

Earthlink, Online: http://home.earthlink.net/

Eason, Cassandra, Fabulous Creatures, Mythical Monsters, and Animal Power Symbols: A Handbook, Greenwood Press, Westport, 2008

Eastman, Kevin, Kevin Eastman’s Teenage Mutant Ninja Turtles Autobiography, Los Angeles: Heavy Metal, 2002

Eberhard, Wolfram, Çin Simgeleri Sözlüğü, Kabalcı Yayınevi, çev: Ayşe Bereket ve Aykut Kazancıgil, İstanbul, 2000

Eberhart, George M, Mysterious Creatures: A Guide to Cryptozoology, Santa Barbara, 2002

Eksen, İlhan, Çok kültürlü İstanbul Mutfağı, Sel Yayıncılık, İstanbul, 2001

Elsie, Robert, A Dictionary of Albanian Religion, Mythology, and Folk Culture, New York University Press, 2000

Encyclopedia of Eastern Philosophy and Religion, The, Fischer-Schreiber, Ingrid, et al, Shambhala Publications, Inc., Boston: 1994

Encyclopedia of Islam and the Muslim World, Ed: Richard C, Martin, Macmillan Reference, New York, 2004

Encyclopedia Mythica, online: www.pantheon.org

Eidinow, Esther, Oracles, Curses, and Risk Among The Ancient Greeks, Oxford University Press, New York, 2007

Epstein, Mark, Thoughts Without a Thinker: Psychotherapy from a Buddhist Perspective, BasicBooks, 1995

Erdentuğ, Nermin, Türkiyenin Karadeniz Bölgesinde Evlenme Görenekleri ve Törenleri, Antropoloji Dergisi, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, 1970, 5. Sayı, ss. 231- 266

Erginer, Gürbüz, ‘Anadolu Erenlerinin Sosyo-Kültürel Fonksiyonları’, Uluslararası Anadolu İnançları Kongresi Bildirileri, Ankara, 2000

Eski Çerkes Efsaneleri ve Hikâyeleri, Yeni Kafkas Dergisi, 1953 (7)

Everson, Michael, ‘Tenacity in religion, myth, and folklore: the neolithic Goddess of Old Europe preserved in a non-Indo-European setting’, Journal of Indo-European Studies 17, 277 (1989)

Eyüboğlu, İsmet Zeki, Anadolu İnançları, Dönüşüm Yayınları, İstanbul, 1998

Fantastic Four movie resmi sitesi, Online: http://www.fantasticfourdvd.com/

Feyizli, H.Tahsin, İslam’da ve Diğer İnanç Sistemlerinde Oruç-Kurban, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbul 1993

Fığlalı, E. Ruhi, Türkiye’de Alevilik Bektaşilik, Ankara,1994

Folklor Araştırmacıları Vakfı, Online: www.folklor.org.tr

Folklore: An Encyclopedia of Beliefs, Customs, Tales, Music, and Art, Editör: Thomas A, Green, Santa Barbara, 2007

Frazer, Sir James George, De Gouden Tak, Amsterdam: Contact, 1995

——————————- The Golden Bough, London: MacMillan, 1922

Fuat, Memet, Köroğlu, Yapı Kredi Yayınları, Doğan Kardeş Kitaplığı-158, İstanbul, 2004 (2. Baskı)

Fulop-Muller, Rene, Rasputin, the Holy Devil, New York, The Viking Press, 1928

Funk & Wagnalls New Encyclopedia, 1979

Gardiner, A., Egyptian Grammar, Oxford: Griffith Institute, 1927

Gareth Long’s Encyclopedia of Monsters, Mythical Creatures and Fabulous Beasts, Online: http://webhome.idirect.com/~donlong/monsters/monsters.htm

Garfield, Viola E.&Forrest, Linn A., The Wolf and the Raven: Totem poles of Southeastern Alaska, Revised edition, University of Washington Press, Seattle, Washington 1961

Gaskell, G. A., Dictionary of All Scriptures and Myths, Avenel, N.J.: Gramercy Books, 1981

Gâzimihâl, Mahmut Ragıp, ‘Yurt Oyunları Kataloğu’ T.C. Kültür Bakanlığı Web sitesi

Gedikoğlu, Haydar, Trabzon Efsaneleri ve Halk Hikâyeleri, T.C. Trabzon Valiliği İl Kültür Müdürlüğü Yayınları, Trabzon, 1998

Gelişim Dünya Atlasları Ansiklopedisi, İstanbul, 1982

Goings, Kenneth, Mammy and Uncle Mose: Black Collectibles and American Stereotyping, Bloomington: Indiana University Press, 1994

Gonzalez-Wippler, Migene,The Complete Book of Spells, Ceremonies & Magic, St, Paul, MN, Llewellyn Publications, 1997

Gökçe, Birsen, ‘Evlilik Kurumuna Sosyolojik Bir Yaklaşım’, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1978, 1. Sayı, ss. 7-21

Gökyay, Orhan Şaik, ‘Emekyemez Baba’, Türk Folkloru, Mart 1980(8)

Gölpınarlı, A., Boratav, P.N., Pir Sultan Abdal, Ankara, 1943

Green, Thomas A, Folklore: An Encyclopedia of Beliefs, Customs, Tales, Music and Art, Santa Barbara, 1997

Grant, Glen, Obake Files: Ghostly Encounters in Supernatural Hawaii, Honolulu: Mutual Publishing, 1996

Griffin, David John, The Ritual Magic Manual: A Complete Course in Practical Magic, Golden Dawn Press, 1999

Grigoriantz, Alexandre, Kafkasya Halkları: Tarihi ve Etnografik Bir Sentez, Çerkezler, Ahazlar, Svanlar, Osetler, İnguşlar, Gürcüler, Dağıstanlılar, Sabah Kitapları, çev: Doğan Yurdakul, İstanbul 2000

Grimal, Pierre, Larousse World Mythology, Secaucus, New Jersey, Chartwell Books, 1965

—————-  Mitoloji Sözlüğü: Yunan ve Roma, Sosyal Yayınlar, İstanbul, 1997

Guiley, Rosemary Ellen, The Encyclopedia of Witches and Witchcraft, New York: Facts On File, 1989

Gumilev, L.N., Eski Türkler, çev: A. Batur, İstanbul, 1999

Güler, Abdülkadir, ‘Mardin-Kızıltepe Yöresinde Dak ve Döğmeler’, Türk Folklor Araştırmaları Dergisi, c.16, s. 311, İstanbul, 1977

———————- ‘Mardin’de acı kahve’, Türk Folklor Araştırmaları Dergisi, c.16, s. 322, İstanbul, 1977

Halikarnas Balıkçısı, ‘Düşün Eserleri’, Bütün Eserleri 6, Bilgi Yayınevi, İstanbul 2002 (5. baskı)

Halpin, Marjorie&Michael Ames (ed.), Manlike Monsters on Trial: Early Records and Modern Evidence, University of British Columbia Press, 1980

Hançerlioğlu, Orhan, Dünya İnançları Sözlüğü, Remzi Kitabevi, İstanbul, Eylül 1993 (2. baskı)

Harper’s Encyclopedia of Mystical and Paranormal Experience, New York: HarperCollins, 1991

Harre, Rom&Roger, Lamb (ed.), The Encyclopedic Dictionary of Psychology, Cambridge, MS, The MIT Press, 1983

Harrison, Jane Ellen, Prolegomena to the Study of Greek Religion, Princeton University Press, 1903, Princeton

Heaney, Michael, ‘The Earliest Reference to the Morris Dance?’, Folk Music Journal 8,4, 2004, 513-515

Henderson, Mark, ‘Team ‘Find Traces of Sumatran Yeti’, The Times, October 29, 2001

Online: http://www.thetimes.co.uk/article/0..2-2001373161.00.html

Hern, Gerhard, The Celts: The People who Came out of the Darkness, New York: St, Martin’s Press, 1975

Herodotus, A. D. Godley’nin İngilizce çevirisiyle, Cambridge, Harvard University Press, 1920

Hesiod, The Homeric Hymns and Homerica with an English Translation by Hugh G, Evelyn-White, Theogony, Cambridge, MA,Harvard University Press; London, William Heinemann Ltd, 1914

Heuvelmans, Bernard, On the Track of Unknown Animals, New York: Hill and Wang, 1958

Hine, Phil, Condensed Chaos: Introduction to Chaos Magic, Temple, AZ, New Falcon Publications, 1995

Holidays, Fesivals, and Celebrations of The World Dictionary, Editör: Helene Henderson, Detroit, 2005

Holt, Rinehart&Winston, Abkhasians : the long-living people of the Caucasus, New York, 1974

—————————– How to live to be 100 : the life-style of the people of the Caucasus, Dial Press, New York, 1976

Hope-Simpson, Jacynth (ed.), Covens & Cauldrons: A Book of Witches, London: Beaver Books, 1977

Hosford, Dorothy, The Battles of Beowulf, Holt, Rinehard and Winston,1947

Howarth, Stephen, The Knights Templar, New York: Barnes & Noble, 1993

Howe, Ellic, The Magicians of the Golden Dawn: A Documentary History of a Magical Order 1887-1923, Samuel Weiser, 1978

Hurwood, Bernardt J, Vampires, Werewolves, and Ghouls, New York: Ace Books, 1968

Huxley, Aldous, The Devils of Loudun, New York: Harper Row, 1952

Işık, Neşe, Doğu Karadeniz Efsanelerini Derleme ve Araştırma, Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eylül, 1998

İncil, Yeni Yaşam Yayınları, İstanbul 1995

International Hero, Online: http://www.internationalhero.co.uk/

Irvine, Gregory, The Japanese Sword: The Soul of the Samurai, London: V&A Publications, 2000

İvgin, Hayrettin, ‘Gerede’nin Aşağı Ovacık köyünde Mezar taşları’, Türk folkloru, Ağustos 1979 (1)

Jacob, Georg, Geschichte des Schattentheaters im Morgen-und Abetland, Hannover, 1925

Jewish Encyclopedia, Online: http://www.jewishencyclopedia.com/

Johnston, Sarah Iles, Ancient Greek Divination, Blackwell Publishing, Singapore, 2008

Jones, Alison (ed.), Larousse Dictionary of World Lore, New York: Larousse, 1995

Jones M, David&Molyneaux Brian L, The Mythology of the Americas, Hermes House, London, 2002

Jordan, Michael, Encyclopedia of Gods, New York, Facts On File, Inc, 1993

Israel Ministry of Foreign Affairs, Online: http://www.mfa.gov.il/

Kadıoğlu, Nihal Çevik, ‘Anadolu’nun Bazı Yörelerinde Dövme Adeti ve Bu Adetin Çağdaş Yaşamdaki Yeri’, I, Türk Halk Kültürü Araştırma Sonuçları Sempozyumu Bildirileri, Ankara 1996, Kültür Bakanlığı HAGEM Yayınları

Kafkasya online: www.kafkasya.net

Kahveci Mücella&Bahşişoğlu Ayşegül, Türk Oyaları Kataloğu, Kültür Bakanlığı Yayınları-2190, Pan Matbaası, Ankara, 1998

Kalafat, Yaşar, Anadolu Halk Sufizmi, Zazalar, Kırmançlar ve Türkmenler, İstanbul, 1997

Kamikaze Images, Online: http://wgordon.web.wesleyan.edu/kamikaze/index.htm

Karadağ, Nurhan, Köy Seyirlik Oyunları, İş Bankası Yayınları, Ankara,1978

Karasüleymanoğlu, Şahver, Murgul Gürcülerinde Halk İnanışları, Çveneburi Kültürel Dergi, Sayı:42, Ekim-Aralık 2001

Kaşgarlı Mahmut, Divanü Lugat-it Türk, çev: Besim Atalay, Ankara, 1985

Kaya, Korhan, Hint Mitolojisi Sözlüğü, İmge Kitabevi, İstanbul, 2003 (2. Baskı)

Keagan, John, Savaş Sanatı Tarihi, Sabah Kitapları, İstanbul, 1993

Keel, John A., The Mothman Prophecies, Saturday Review Press, 1975 ve Tor Books, 2002

Kepel, Gilles, Muslim Extremism in Egypt: The Prophet and Pharaoh, Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1993

Kerényi, Karl, Dionysos: Archetypal Image of Indestructible Life, Princeton: Bollingen, 1976

Kingsley, J, Birge, Bektaşilik Tarihi, Ant Yayınları, çev: Reha Çamuroğlu, İstanbul, 1991

Kitabı Mukaddes: Kitabı Mukaddes Şirketi Yayını, İstanbul 1995

Klinger, Leslie S, The New Annotated Sherlock Holmes, W. W. Norton & Company, Inc., New York

Klippensteen, Kate&Everett Kennedy Brown, Ganguro Girls: The Japanese ‘Black Face’, Cologne: Koenemann, 2001

Knappert, Jan, Pacific Mythology, London: HarperCollins, 1992

Knappert, Jan, The Encyclopedia of Middle Eastern Mythology & Religion, Element, Shaftesbury: 1993

Kolivar, Ayşenur, Divan Edebiyatında Cadı Motifi, Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2003

Korkmaz, Esat, Ansiklopedik Alevilik Bektaşilik Terimleri Sözlüğü, İstanbul, 1994

Koşu, Reşad Ekrem, Türk Giyim, Kuşam ve Süslenme Sözlüğü, Sümerbank Kültür Yayınları, Ankara, 1967

Kottak, Phillip Conrad, Antropoloji: İnsan Çeşitliliğine Bir Bakış, Ütopya Yayınları, İstanbul 2001

Köprülü, M, Fuad, Nasrettin Hoca, Akçağ Yayınevi, Ankara, 2004 (3. Baskı)

Köroğlu Semineri Bildirileri, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Folklor Araştırma Dairesi Yayınları: 47. Başbakanlık Basımevi, Ankara, 1983

Kramer, Samuel Noah, Sümer Mitolojisi, Kabalcı Yayıncılık, İstanbul. 2001 (2. Baskı)

Kravitz, David, Who’s Who in Greek and Roman Mythology, New York: Clarkson N, Potter, 1975

Krickeberg, Walter, İnka ve Maya Efsaneleri, Okyanus Yayıncılık, İstanbul, 2000 (2. Baskı)

Kunz, George Frederick, The Mystical Lore of Precious Stones, San Bernardino, Calif.: Borgo Press, 1986

Kur’an-ı Kerim, İslam Ansiklopedisi, online: www.kuranikerim.com

Kvideland, Reimund&Sehmsdorf, Henning K, Scandinavian Folk Belief and Legend, University of Minnesota Press, Minneapolis/London, 1988

Lange, de Nicholas, Yahudi Dünyası, İletişim Atlaslı Uygarlık Ansiklopedisi, İletişim Yayınları, çev: Akın Atauz ve Sevil Atauz, İstanbul, 1987

Larousse Dictionary of World Folklore, New York: Larousse, 1995

Lefebure, Charles, The Blood Cults, New York: Ace Books, 1969

Liebich, R, Die Zigeuner in ihrem Wesen und ihrer Sprache, Leipzig, 1863

Lindner, Christoph, The James Bond Phenomenon: A Critical Reader, Manchester University Press, 2003

Llywelyn, Morgan, Bard: The Odyssey of the Irish, Boston: Houghton Mifflin Co, 1984

Loren Coleman, Mysterious America: The Revised Edition, NY: Paraview, 2001

Lott, Eric, Love&Theft: Blackface Minstrelsy and the American Working Class, Oxford University Press, 1993

Luhrmann, T. M., Persuasion’s of the Witch’s Craft: Ritual Magic in Contemporary England,

Cambridge, Mass,: Harvard University Press, 1989

Lupack, Alan, The Oxford Guide to Arthurian Literature and Legend, Oxford University Press, New York, 2005

Lurker, Manfred, Routledge Dictionary of Gods and Goddesses, Devils and Demons, The Routledge, London: 2004

Lysaght, Patricia, The Banshee: The Irish Death Messenger, Roberts Rinehart Publishers, 1986

Mac Cana, Proinsias, Celtic Mythology, New York: Peter Bedrick Books, 1985

Mack, Carol K.& Dinah Mack, A Field Guide to Demons, Fairies, Fallen Angels, and Other Subversive Spirits, New York: Henry Holt, 1998

Mackal, Roy P., A Living Dinosaur? In Search of Mokele-Mbembe, New York: E, J, Brill, 1987

MacKillop, James, Dictionary of Celtic Mythology, Oxford University Press, New York: 1998

Malin, Edward, Totem poles of the Pacific Northwest coast, Timber Press, Portland, Oregon 1986

Malinowski,B., The Role of Magic and Religion, In Reader in Comparative Religion: An Anthro-pological Approach, (4. baskı), ed: W. A. Lessa and E.Z.Vogt. ss. 37-46, New York: Harper & Row, 1931/1978

Maltin, Leonardi, Of Mice and Magic: A History of American Animated Cartoons, 1987 (gözden geçirilmiş baskı)

Mametyazov, Babış, ‘Türkmen Halk Dansları’, Türk Lehçeleri ve Edebiyatı Dergisi, Ankara Üniversitesi TÖMER Yayınları, Sayı: 20, Ağustos 1998

Marshall, Paul, Mystical Encounters with the Natural World: Experiences and Explanations, Oxford University Press, New York, 2005

Martin, Sean, Alchemy and Alchemists, Pocket Essentials, Harpenden, 2006

Martyr, Deborah, An Investigation of the Orang-Pendek, the ‘Short Man’ of Sumatra, Cryptozoology 9 (1990): 57-65

Marvel Resmi web sitesi, Online: http://www.marvel.com/, http://www.marvelpics.co.uk/

McCloy, James F.&Ray Miller, Jr., The Jersey Devil, Middle Atlantic Press, 1976

McFadden, Ashley, The Rosicrucians-A Brief Historical Overview, R.C. Times, summer 1994

Online: http://www.arcgl.org/rosie.html

McNeill, H, William, Dünya Tarihi, İmge Yayınları, çev: Alâeddin Şenel, Ankara, 2004 (9. Baskı)

Melville, Francis, The Book of Faeries: A Guide to the World of Elves, Pixies, Goblins, and Other Magic Spirits, Hauppage, N.Y. Barron’s

Melton, J, Gordon, The Vampire Book: The Encyclopedia of the Undead, Farmington Hills, Mich.: Visible Ink Press, 1998

Merad, Ali, Le Réformisme Musulman en Algérie de 1925 a 1940, Paris: Mouton, 1967

Meyer, Melvin W (çev.), The Secret Teachings of Jesus: The Four Gnostic Gospels, New York: Random House, 1984

Michelet, Jules, Satanism and Witchcraft, New York: Citadel Press, 1939, 1960

Michell, John&Rickard, Bob, The Rough Guide to Unexplained Phenomena, Rough Guides, 2000

Microsoft Encarta Encyclopedia Deluxe 2004 CD-ROM

Minns, Ellis Hovell, Scythians and Greeks; a survey of ancient history and archaeology on the north coast of the Euxine from the Danube to the Caucasus, 1913, (Biblo & Tanen yeni baskı, New-York, 1965)

Mintz, Ruth Finer, Auguries, Charms, Amulets, Middle Village, N.Y., Jonathan David Publishers, 1983

Miyamoto Musashi, Beş Çember Kitabı, Anahtar Kitaplar Yayınevi, İstanbul, 1993

Morwood, James; A Dictionary of Latin Words and Phrases, Oxford University Press, 1998

Moran, Adli, Dinler Tarihi, Hürriyet Gazetesi Neşriyatı, İstanbul

Napier, John, Bigfoot: The Sasquatch and Yeti in Myth and Reality, E. P. Dutton, 1973

Nelson, Felicitas H, Talismans & Amulets of the World, New York: Sterling Publishers, 2000

Newton, David E, ‘Freemason’s Cipher’, Encyclopedia of Cryptology, 1998

Nigg, Walter, The Heretics, New York: Alfred A. Knopf, 1962, (çev. Ve yay. haz. Richard and Clara Winston) Pagels, Elaine

Nugent, Rory, ‘Drums along the Congo: on the trail of Mokele-Mbembe, the last living dinosaur,’ Boston: Houghton Mifflin, 1993

Ocejo-Sanchez, Virgilio, Eyewitness Describes Flying Chupacabras, çev: Mario Andrade, September 21, 2001, (Online: http://ufomiami.dventures.com)

O’Neill,Tom, ‘Samuray’, National Geographic Türkiye, Ocak 2004 ss. 64-97

Ordway, Jerry, The Power of Shazam!, DC Comics, New York, 1994

Öğel, Bahattin, Türk Mitolojisi, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, 1971

Örnek, Sedat Veyis, Anadolu Folklorunda Ölüm, Ankara, 1971

———————– İlkellerde, Din, Büyü, Sanat, Efsane, İstanbul, 1988

Özhan, Mevlüt, ‘Kadınlar Arasında Oynanan Dramatik Seyirlik Oyunlarda İşlenen Konular’, IV, Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi Bildirileri, III, C., K.B. HAGEM Yay., Ankara, 1992

Öztürk, Özhan, Karadeniz: Ansiklopedik Sözlük, Heyamola Yayıncılık, İstanbul, 2005

Öztürk, Yaşar Nuri, Kur’an-ı Kerim ve Türkçe Meali, Yeni Boyut, İstanbul, 1998

Pallas, S, Merkwürdigkeiten der obischen Ostjaken, Samojeden, daurischen Tungusen, udinskischen Bergtataren, Frankfurt-Leipzig, 1777

———– Reise durch verschiedene Provinzen des Russichen Reiches Petersburg, 1776, III

———– Sammlungen historischer Nachrichten über die mongolischen Völkerschaften, Petersburg, 1776-1781, I, II

Paterson, James Hamilton, The Great Deep, Random House Value Publishing, 1994

Pausanias, Pausanias Description of Greece, with an English Translation by W.H.S. Jones, Litt.D., and H.A. Ormerod, M.A., in Cilt, Cambridge, MA, Harvard University Press; London, William Heinemann Ltd, 1918

Pavitt, William Thomas, The Book of Talismans, Amulets, and Zodiacal Gems, New York: Samuel Weiser, 1970

Perseus Encyclopedia, Online: http://perseus.mpiwg-berlin.mpg.de

Picken, L, Folk Musical Instruments of Turkey, Oxford University Press, London, 1975

Propp, Valdimir, Folklor: Teori ve Tarih, Avesta Yayıncılık, çev: Necdet Hasgül ve Tolga Tanyel, İstanbul 1998

Radloff, W, Aus Sibirien, Leipzig, 1884, I-II, 2 bs, 1893

————- Proben der Volkslitteratur der Türkischen Stämme Süd-Sibiriens, Petersburg, 1866, 1868, 1870, I-III

————- Sibirya’dan (Trc, A, Temir), İstanbul, 1954-1957, I-IV

Ragozin, Zenaïde A, Tales of the Heroic Ages: Siegfried and Beowulf, G, P, Putnam’s Sons, New York 1901 (copyright 1898)

Reich, Hermann, Der Mimus, ein Litererant Wicklungsgeschictlicher Versuch,I, Berlin, 1903

Reingold and Dershowitz, Calendrical Calculations, Millennium Edition, Cambridge University Press

Reinhold Messner, My quest for the yeti: confronting the Himalayas’ deepest mystery, New York: St, Martin’s Press, 2000

Rees, Ayn and Brinley, Celtic Heritage,London: Thames and Hudson, 1961 [1994’te yeniden basılmıştır]

Regardie, Israel, et, al., eds., The Golden Dawn: A Complete Course in Practical Ceremonial Magic (Llewellyn, 1989)

Rice, Edward, Eastern Definitions: A Short Encyclopedia of Religions of the Orient, New York, Doubleday, 1978

Riland, George, The New Steinerbooks Dictionary of Paranormal, New York, Warner Books, Inc., 1980

R,M, Dawkins, The Modern Carnival in Thrace and the Cult of Dionysos, Journal of Hellenic Studies, XXVI (1906)

Roger S, Loomis (ed.), Arthurian Literature in the Middle Ages, Clarendon Press: Oxford University, 1959

Rosenberg, Carl G, The Myth of Mau-Mau, New York: Meridian, 1970

Rosenberg, Donna, Dünya Mitolojisi, Büyük Destanlar ve Söylenceler Antolojisi, İmge Kitabevi, İstanbul, 2003 (3. Baskı)

Ross, Anne, Pagan Celtic Britain, London: Routledge and Kegan Paul, 1967 (1994’te yeniden basılmıştır)

Ross, Anne Don Robins, The Death of a Druid Prince: The Story of Lindow Man an Archaeological Sensation, New York: Summit Books, 1989

Roustavéli, Chota, Le chevalier à la peau de tigre, çev: Georges Tsouladzé, Gallimard, coll, UNESCO, Paris, 1964

Sabini, John, Islam: A Primer, Washington, DC, Amideast, 1997 (6. baskı)

Sagan, Carl& Ann Druyan, Comet, New York: Random House, 1985

Sakaoğlu, Saim, Gölge Oyununun Doğuşu, Türkler C, 15., Yeni Türkiye Yayınları, Ankara

Santur, Meltem Cingöz, ‘Kastamonu Evlenme Adetlerinin Halkbilimsel Açıdan İncelenmesi’

—————————- ‘Evlenme gelenekleri’ (www.folklor.org.tr)

Schreiber, Mordecai, The Shengold Jewish Encyclopedia, Rockville, Maryland, Schreibe Publishing, 2001 (2. baskı)

Sevin, Nurettin, Türk Gölge Oyunu, İstanbul, 1968

Seyidov, M, Gam-Şaman ve Onun Gaynaglarına Umumi Bahış, Bakü, 1994

Shah, Sidar Ikbal Ali, Occultism; Its Theory and Practice, New York: Dorset Press, 1993

Shakabpa, Tsepon W.D., Tibet: A Political History, New Haven and London: Yale University Press, 1967

Shepard, Leslie A. (ed.), Encyclopedia of Occultism and Parapsychology, Detroit: Gale Research, Inc., 1991 (3. baskı)

Shimbo, Hiroko, The Japanese Kitchen, The Harvard Commons Press, 2000

Shirokogorov, S.M., General Theory of Shamanism among the Tungus (JRAS- North-China Branch), Shanghai, 1923, LIV, 246-249

————————  Northern Tungus Migrations in the Far East (JRAS), 1926, LVII, 123-183

Simek, Rudolf, Dictionary of Northern Mythology, çev: Angela Hall, Rochester, N.Y.: D. S. Brewer, 1993

Smith’s Bible Dictionary, Philadelphia: ed: A. J. Holman Company, 1970

Spence, Lewis, An Encyclopedia of Occultism, New Hyde Park, N.Y. University Books, 1960

Sprague, Roderick Grover Krantz (ed.), A Scientist Looks at the Sasquatch II, University Press of Idaho, 1978

Stewart, Hillary, Looking at totem poles, University of Washington Press, Seattle, Washington 1993

St. Petersburg fotoğrafları, Online: http://www.nork.ru/burg/index.html

Starhawk, The Spiral Dance: A Rebirth of the Ancient Religion of the Great Goddess, (20. yıldönümü için özel baskı) New York, HarperSanFrancisco, 1999

Steiger, Brad, The Werewolf Book: The Encyclopedia of Shape-Shifting Beings, Farmington Hills, Mich.: Visible Ink Press, 1999

Steiger, Brad E.&Sherry Hansen, Gale Encyclopedia of the Unusual and Unexplained, Miami, 2003

Steiner, Rudolf, An Outline of Occult Science, New York, Anthroposophical Press, 1972

Stern, Jess, Edgar Cayce, The Sleeping Prophet, New York: Doubleday, 1967

Stonehenges, Online: http://www.stonepages.com/

Sundt, E., Beretning om Fante-eller Landstrygerfolket i Norge, Kristiania 1852

Şahhüseyinoğlu, Nedim, Anadolu Halk Kültüründe İnanç Motifleri, Ankara, 2000

Şahin, Hüseyin, Türk Halk Kültüründen Folklor Derlemeleri, Kültür Bakanlığı, Ankara,1991

Şükürlü Ə,C, Qədim türk yazılı abidələrinin dili, Bakı, Maarif, 1993

Taner, Nuri, Ağrı Bölgesinde Koç Katımı, Türk folkloru, Mayıs 1980 (10)

————– Ağrı Bölgesinde Koyunun Yüzü ve Onunla İlgili Kutlamalar, Türk folkloru, 1980 (11)

Tansel, Oğuz, Quand il pleut en meme temps le soleil brille, Studia Orientalia, XXIII, No 2, 1958

Taşğın, Ahmet, Siverek’te Dövme Geleneği, ODTÜ Türk Halk Bilimi Topluluğu, Halkbilimi Dergisi (19) 2005 ss, 2-7

Tatar, Recep, S., Bu Toprağın Efsaneleri, Su Yayınları, İstanbul, 2006 (2. baskı)

Tedlock, Dennis (çev.), ‘Popol Vuh: the Definitive Edition of the Mayan Book of the Dawn of Life and the Glories of Gods and Kings, New York: Simon and Schuster, 1985

Tevrat, Müjde Yayıncılık, İstanbul 1996

Tezcan, Semih, Boeschhoten, Hendrik, Dede Korkut Oğuznameleri, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2001 (2. baskı)

The Brill Dictionary of Religion, Editör: Kocku von Stuckrad, Leiden ∙ Boston, 2006

The Encyclopedia of World Religions, Revised Edition, Editör: Robert S, Ellwood, DWJ BOOKS LLC, New York, 2007

The Gnostic Gospels, New York: Vintage Books, 1979

The Internet Movie Database, Online: http://www.imdb.com/

The New Catholic Encyclopedia, New York: McGraw Hill, 1967

Vaja, Pchavela, Le mangeur de serpent, 1888-1901, çev: Gaston Bouatchidze, Publications Orientalistes de France, 1989

The Official Golden Age Hero and Heroine Directory, Black, 1997 AC Comics

Tickell, Thomas, Poems, Online: www.poemhunter.com

Tietze, Andreas, The Turkish Shadow Theater nand the Puppet Collection of the L,A, Mayer Memorial Foundation, Berlin, 1977

Touma, Habib Hassan, The Music of the Arabs, Portland, Oregon: Amadeus Press, 1996

Ultimate Bulgaria, Online: http://ultimate-bulgaria.com/index.htm

Unger, Merrill, F., Unger’s Bible Dictionary, Chicago, Moody Press, 1966

Üçer, Müjgan, Sivas’ta Evlenme Gelenekleri, Türk folkloru, Sayı 1-2-3-5, 1979

Ümit Kaftancıoğlu, Köroğlu Kol Destanları, Ankara, 1979

Ünal, Asife, Yahudilik’te, Hıristiyanlık’ta ve İslam’da Evlilik, Ankara, 1998

V, Belaj, Walk through year, mythical background of Croatian folk beliefs and customs, Golden Marketing, Zagreb 1998

Van de Weyer, Robert (ed.), Celtic Fires: The Passionate Religious Vision of Anciernt Britain and Ireland, New York, Doubleday, 1990

Van Reeth, Dr. A., Encyclopedie van de Mythologie, Tirion, Baarn, 1994

Vergil, Bucolics, Aeneid, and Georgics Of Vergil, J. B. Greenough, Boston, Ginn & Co, 1900

Verley, Paul, Japanese Culture, 4. baskı, Updated and Expanded, University of Hawaii Press, 2000

Walker, Barbara G, The Woman’s Encyclopedia of Myths and Secrets, New York, Harper Collins, 1983

———————-  The Crone: Woman of Age, Wisdom, and Power, New York, Harper San Francisco

Walker, Benjamin, Sex and the Supernatural: Sexuality in Religion and Magic, New York: Castle Books, Ottenheimer Pubishers, 1973

Wallace, A.F.C., Religion: An Anthropological View, New York, Random House

Warner, Elizabeth, Russian Myths, The British Museum Press, London, 2002

Webster online dictionary: http://www.websters-online-dictionary.org

Wedeck, Harry E. ve Wade Baskin, Dictionary of Spiritualism, New York: Philosophical Library, 1971

Werner, Helmut, Ezoterik Sözlük, Omega Yayınları, İstanbul, 2005

Widgery, Alban G., Tarih Boyunca Büyük Öğretiler, Milliyet Yayınları, İstanbul, 1971

Wikionary, Online: http://en.wiktionary.org

Wikiopedia free encylopedia, Online: http://en.wikipedia.org/wiki

Wildwings (Antik sikkeler), Online: http://www.wildwinds.com/coins/greece/

Willemin Georges&Heacock, Roger, International Organization and the Evolution of World Society, Volume 2: The International Committee of the Red Cross, Martinus Nijhoff Publishers, Boston, 1984

Winkler, Gershon, The Golem of Prague, New York: Judaica Press, 1994

Wolf, S. A., Groβes Wörterbuch der Zigeunersprache, Mannheim, 1960

Yalgın, A. R., Cenup’ta Türkmen Oymakları, Türksözü Basımevi, Adana, 1936

Yalman, Ali Rıza, Cenupta Türkmen Oymakları, Kültür Bakanlığı Yay, Ankara 1993

Yang, J. C. Xenophobes Guide to the Chinese, Oval Books, 1999

Yener, Cemil, Türk Halk Edebiyatı Anatolojisi, İnkılâp Kitabevi, İstanbul, 1989

Yener, Enise, ‘Ankara Erkek Kıyafetleri’, Türk Etnografya Dergisi, Sayı 15, 1976

Yetişen, Rıza, ‘Sünnet Düğünleri’, Türk Folklor Araştırmaları Dergisi, İstanbul, 1975

Yörükhan, Yusuf Ziya, Anadolu’da Aleviler ve Tahtacılar, T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları/2104, Yayımlar Dairesi Başkanlığı Başvuru Kitapları Dizisi/56, Ankara, 1998

Yurt Ansiklopedisi, Anadolu Yayıncılık, 10 + 1 cilt, İstanbul, 1981

Zanko, Chef tribal chez les Chalderash, La tradition des Tsiganes, Documents recueillis par le R.P. Chatard, présentés par Michael Bernard, Paris 1959

Zieliński, V.K. Ritter von, Die Abstammung der polnischen Zigeuner nach ihrer Tradition, 1893,

Zwingle, Erla, Tanrılar Diyarı, National Geographic, 2002 (Eylül)