Okültizm

Okült ve Büyü Sözlüğü – P, R, S, Ş, T, U, Ü, V, Y, Z

Aşağıdaki Okült ve Büyü Sözlüğü başlıklı makalede P, R, S, Ş, T, U, Ü, V, Y, Z harfi ile başlayan okült bilgiler, okült semboller, ezoterik öğretiler, okült semboller, cadılık ve büyü terimleri hakkında ansiklopedik bilgi verilmektedir.

Palladino, Eusapia 1854-1919. Doğaüstü yeteneklere sahip olduğu sanılan ünlü bir İtalyan medyumun adıdır.

Palliadizm Şeytana tapınmayı ifade eden Satanizm’le eş anlamlı bir kelimedir.

Papatya Yuhanna gününde toplanan papatyaların şifa gücünün bulunduğuna inanılmaktadır.

Papus 1865-1916. Rus çarı II. Nikolaus’un hizmetinde çalışmış ünlü Fransız okültist doktorun adı olup, gerçek adı Gerard Encausse’dir.

Paracelsus [Okült, Simya] 1493-1541. Yaşamış en önemli simyacının adı olup, Paragranum, Paramirum, Die grosse Wunderarzeney adlı eserlerin yazarıdır.

Paraklet Gnostik Katharlara ait bir terim olup, akıl ile ruhun birleşimi anlamına gelmektedir.

Paskalya Adası Heykelleri En yakın kara parçaları olan Şili ve Tahiti’den 3500 km uzaklıkta bulunan ada 1772 yılında Paskalya zamanı Hollandalı denizci Jacop Roggeven tarafından Paskalya zamanı keşfedildiğinden bu adı almıştır. Bazı arkeologlar adanın MÖ 400 yıllarında Polinezyalılar, bir kısım bilim adamı ise Güney Amerika taş işçiliği ile adadaki heykellerin benzerliğinden yola çıkarak Perulular tarafından kolonize edildiğini iddia etmektedir. Adada bugüne dek bulunan ‘moai’ adlı 887 heykel 12-220 m arasında uzunluğa ve 10-150 ton arasında ağırlığa sahiptir. Heykelleri yapan halkın ve adanın adı Rapa Nui olup, bu halkın konuştuğu ve henüz muhteviyatı çözülmemiş 26 ahşap tablette yazılı kaydı mevcut dilin adı Rongorongo’dur.

Bilim adamları nüfus artışı yüzünden adadaki ağaçların kesilerek tarım alanlarının arttırılmak zorunda kalınması yeterli ağaç olmayınca da heykellerin inşasının durduğu iddiasındadır. Adada bir iç savaş yaşandığı, yamyamlığın yaygınlaştığı ve heykellerin çoğunun bilinmeyen bir sebeple yerinden söküldüğüne dair bazı kanıtlar bulunmuştur. Avrupalıların adaya getirdiği frengi ve çiçek gibi o zamana dek bilinmeyen hastalıklar, yerli halkın köleliğe zorlanması sonucu ada nüfusu 1877 yılında 11 kişiye dek düşmüştür. Moailerin neden inşa edildiği sorusu yerli halkın ve dilin bugüne intikal etmemesi dolayısıyla tahta yazıtların çözülememesi sebebiyle henüz aydınlanmamıştır. En yakın kara parçasının uzaklığı düşünüldüğünde maoilerin başka insanlardan çok yabani ve kötü ruhlardan korunma işlevini üstlenen atalara ait tasvirler olduklarını sanıyorum.

Pentakel Muska ve tılsımların üzerinde yer alan ve ona sihirli bir özellik kazandırdığına inanılan altıgen işaretin adıdır.

Piramitler Eski medeniyetlerden bir çeşit mesaj olarak algılanan piramitlerin içinde cesetlerin daha yavaş çürüdüğüne inanılmaktadır.

Piromanti Ateşin hareketlerinin gözlenmesi suretiyle gerçekleştirilen kehanette bulunma sanatıdır.

Porta, Johann Baptiste 1545-1615. Magia Naturalis adlı kitabın yazarı olan İtalyan okültistin adıdır.

Prasena Tibet’te uygulanan geleneksel kâhinlik mesleğinin adıdır.

Pre-Ekzistans İnsanın bir önceki beden bulmuş formunun adıdır.

Presipitasyon 1. Büyü sayesinde yazı ve şekil ortaya çıkarma yönteminin adıdır.

  1. Simya’da bir sıvı içerisinde erimiş maddenin adıdır.

Propolis Büyücülükte tütsü olarak kullanılan arı salgısının kırmızı veya kahverengi renkli reçinesinin adıdır.

< Latince ‘varoş, kenar mahalle; arı sütü’ < Yunanca pro ‘önce’ + polis ‘şehir’

Pseudomonarchia Daemonum Johann Weyer tarafından 1583 yılında yazılmış 68 adet cinin adını kapsayan bir kara büyü kitabının adıdır.

Pythagoras Çemberi, Kader Çarkı, Çarkıfelek 16. yüzyıldan itibaren Fransa’da kullanılmaya başlayan bir kehanet aygıtının adıdır. Orijinal kullanımda kehanette bulunabilmek için üç sayı değerine ihtiyaç vardır:

  1. Kehanet talebinde bulunan kişinin adının ilk harfinin sayısal karşılığı
  2. Haftanın ilgili gününün sayısal karşılığı
  3. Zar atılarak elde edilen bir rakam

Ramonous Lullus 13. yüzyılda yaşamış Fransiken okültist ve simyacının adıdır.

Rasputin, Grigorij Jefimowitsch 1846-1916. Geç gnostik Hıristiyan mezheplerinden birisi olan Chlysty’e mensup olan okültist ve şifacının adıdır. 1905 yılında Çar II. Nikola’nın iyileşmeyen bir kan hastalığına tutulmuş oğluna şifa verince sarayda önemli bir yer edinmişse de Rasputin’in hızlı yükselişine tepki duyan bir grup soylu tarafından öldürülmüştür.

Regeneratio, Rejenerasyon Ruhun, bedenin ölümünün ardından tekrar doğması olayının adıdır.

Regnum İnsan âleminin dışında kalan görülebilir üç âlemin adıdır.

Bunlar: Hayvanlar âlemi, Bitkiler âlemi, Mineraller âlemi

Remigius, Nikolaus 1530-1610. Cadılıkla ilgili Damonolatria adlı kitabı yazan ve 900’den fazla cadı için ölüm cezası veren Fransız bir cadı yargıcının adıdır.

Remil Kum üzerine çizilen gelişigüzel şekillere bakarak kehanette bulunma sanatının adı olup Arapça ‘kum’ anlamına gelmektedir. Arap ülkeleri ve Kuzey Afrika’da yaygın olan fala Anadolu’da remil atmak falcısına ise ‘remmal’ adı verilmektedir.

Remmal Bkz. Remil

Ruh Çağırma Ölülere ait ruhların ve iblislerin büyülü formüller yardımıyla çağrılarak iletişim kurulması işleminin adıdır.

Ruhselman, Bedri Ruhselman MS 1898-1960. Ruhlar Arasında, Allah, Mukadderat ve İcabat, Ruh ve Kainat adlı eserlerin yazarı olan Türk metafizikçidir.

Saint-Martin, Claude 1743-1803. Martinizm’in kurucularından birisi olan Fransız mistiğin adıdır. Başlıca eserleri:

Erreus et de la Verite, Tableau Natural des Rapports Qui Existe Entre Dieu, L’Homme et Univers, L’Homme de Desir

Salazar De Frias, Alonzo 17. yüzyılda İspanya’nın CigarrAmondi bölgesinde görev yapmış bir engizisyon görevlisinin adıdır. Yerel Cadı yargıçlarının zorlamasıyla cadı olduklarını itiraf eden 1802 kişinin (1384’ü çocuk) masum olduğunu ispat eden 500 sayfalık bir rapor hazırlamıştır. Salazar’ın cesaretle üzerine gittiği olaylar şeytanla cinsel ilişkiye girdiği iddia edilen kadınların bakire olduğunu, cadı uçuşları, toplu ayinler, Şabat törenleri suçlamalarının ise yargıçların hayal ürünleri olduğunu ortaya çıkarmıştır.

Salem Massachusetts körfezinde bulunan bir kent adı olup, ilk Püriten kolonilerinden birisidir. 1688-1700 yılları arasında kötü geçen hasat ve bir iki kişide görülen epilepsinin önayak olmasıyla yüz elli kişinin cadılık suçlamasıyla zindana atıldığı, elli beş kişinin sakat kalana dek işkence gördüğü ve yirmi kişinin idam edildiği cadı mahkemelerine ev sahipliği yapmıştır.

Sanders, Alex Sanders 1916-88. Neo-paganist çok tanrılı Wicca kültürünün en önemli temsilcilerinden birisi olan bir yazarın adıdır.

Sarımsak Ortaçağ Avrupa’sında nazara karşı çocukların boynuna asılır, vampirlere karşı savunma aracı olarak görülür, denizciler şans getirmesi için küçük keselere doldurarak yanında taşırlardı. Ayrıca vampir söylencelerine göre, ölümsüz olan vampirler ağızlarına sarımsak koyup gömülürlerse ruhlarını ölüler diyarına teslim ederlerdi. Meksika’da değerli bir hediyelik eşya iken, Eski Roma askerleri tarafından koruyucu olduğuna inanıldığından savaş sırasında taşınmaktaydı. Eski çağlarda yapılan tanrıçalara adanan bereket ayinlerinde sarımsak yemenin tapınmanın etkisini arttıracağına inanılmaktaydı.

Satyrion Sadece dokunulması bile cinsel arzuları körükleyen afrodizyak bir bitkinin adı olup, bilinen bitkilerle eşleştirilememektedir.

Schindler, Bruno 1797-1859. Das Magische Geistesleben adlı eserin yazarı olan okültistin adıdır.

Schröder, Willy Schröder Bitkilerin sırrı (1957) ve Hayvanların sırrı (1960) adlı eserleri bugün bile konuşulan okültistin adıdır.

Sebottendorf, Rudolf von 1875-1945. Alman ezoterik topluluğu Thule tarikatının kurucusudur. Türkiye’de İslam dini ve okült ritüeller konusunda yaptığı araştırmaları ve Die Praxis der alten Türkischen Freimaurer (1924; Eski Türk Farmasonların Uygulamaları) adlı eserinde yayınlamıştır.

Sedir Fransız ezoterik ve okültist Yvon de Loup’un (1871-1926) takma adı olup, Fransızca desir (arzu, istek) kelimesinin anagramıdır.

Sembol Okültüst ve ezoteriklerin birbirlerini tanımak amacıyla kullandıkları gizli işaretlerin adıdır.

Semiphoras 16. yüzylda yazılmış bir büyü kitabının adı olup Tanrı’nın 72 kutsal adının tarifini de içermektedir.

Sihirli Ayna Geçmişte olmuş, gelecekte olacak tüm olayların görülebildiği sihirli bir aynanın adıdır.

Sinistrari, Ludovico Maria Sinistrari 1622-1701. Succubus ve incubusların iblis değil Hz. İsa tarafından kurtarılmayı bekleyen varlıklar olduğunu iddia ettiği De Demonialite, et incubis et Succubis adlı kitabın yazarı olan Fransisken din adamının adıdır.

Sirin, İbn Muhammed Sirin MS 8. yüzyılda yaşamış ve teoloji yardımıyla rüyaları açıklamaya çalışmış bir Arap yazarın adıdır.

Skifomanti Bir bardağın üzerinde tutulan ipe bağlanmış bir yüzüğün sallanıp sallanmamasına göre kehanette bulunma sanatının adıdır.

Spee, Friedrich von Spee 1591-1635. 1627 yılında Bamberg ve Würzburg’da cadılık suçundan ölüme mahkûm edilen kadınların günah çıkardıkları Cizvit rahibinin adı olup Cautio Criminalis (1631) adlı eserinde kadınların masum olduklarını, suçlamaların gerçek dışı olduğunu yazmıştır.

Spiritus Tabiatta bulunan madde ve canlıların içinde var olduğuna inanılan tanrısal parça ‘ruh’un adıdır.

Spiritus Mundi Terk edilmiş ıssız evlerde görülen hayaletlerin adıdır.

Su Kabağı Antik çağdan itibaren pek çok kültürde sebze olarak yenmekten çok kurutup taşıma kabı olarak kullanılan bir bitkinin adıdır.

Amerika’da ilk ekilen bitkilerden birisi olmasına karşın yenilmez su ve diğer sıvıları saklamak için kullanılırdı.

Güney Çin mutfağında içinde çorba karıştırmak için kullanılır ve ‘hulu’ olarak adlandırılırdı.

Çin’de negatif enrejiyi çektiğine inanıldığından doktorlar ilaçlarını hulu içinde taşırlardı.

Süleyman’ın Anahtarı, Clavicula Salomonis Ortaçağ’ın en önemli büyü kitaplarından birisi olup, tam adı Clauicula Selomonis et Theosophia Pneumatica’dır.

Süleyman Mührü, Hekzagram Ortaçağ’a ait Yahudi, İslam ve Hıristiyan efsanelerinde bahsi geçen, Kral Süleyman’ın (Solomon) sahip olduğu büyülü bir mühür yüzüğünün adıdır. Süleyman bu yüzük sayesinde cinlere hükmedip, hayvanlarla konuşulabilmektedir. Binbir gece masallarının birinde şeytani bir cinin bakır bir lamba içinde 1.800 yıl hapsedildiği, Pseudomonarchia Daemonum gibi daha sonraki dönemlerde Hıristiyan literatüründeki kitaplarda da cinleri şişeye hapsetmenin mümkün olduğundan bahsedilmektedir. Bu durum akla Hz. Süleyman’ın yüzüğünün içinde tüm cinlere hükmeden bir cinin (belki de Şeytan’ın) hapsedilmiş olabileceğini düşündürmektedir. Bazı masallarda yüzüğün demir ve bakır karışımından imal edilip üzerine Allah’ın adının kazındığı ve dört değerli taşla süslendiği kaydı geçmektedir. Zamanla Süleyman mührü, Davut yıldızı olarak bilinen ve bir daire içine çizilmiş içiçe geçmiş iki üçgenle tasvir edilen sembole dönüşmüştür.

Okültistler ve ezoteristlerin makrokozmosun sembolü olarak gördüğü altı uçlu yıldızı, kabalacılar, görünen ve görünmeyen dünyayı sembolize eden iki üçgen olarak tanımlamışlardır.

Bir Arap masalında Sakhr adlı bir iblisin Süleyman’ın eşini kandırarak aldığı ve 40 gün/40 yıl hüküm sürdüğü, sonunda Sakhr’ın yüzüğü denize attığı, bir balık tarafından yutulduğu, Süleyman’ın hizmetindeki bir balıkçı tarafından bulunduğu, Sakhr’ın ise Süleyman için büyük bir tapınak yaparak suçunu affettirdiği kayıtlıdır.

Süleyman Tapınağı Hz. Süleyman tarafından yaptırıldığına inanılan ünlü mabetin adı olup, çeşitli halklarca defalarca yıkılmışsa da her defasında tekrar onarılmıştır. İkinci tapınağın günümüze ulaşan duvarlarından birisi bugün Ağlama duvarı olarak adlandırılmaktadır. Ezoteristlere göre Masonlar bu tapınağı inşa eden usta Hiram Abif’in düşünsel mirasçısıdır. Usta Hiram’ı sakladığı sırları öğrenmek için öldüren işçiler, hazır olmadıkları bir bilgiye sahip olmaya çalışan cahil insanları temsil etmekte ve masonların bilgi birikimine dayanan hiyerarşik yapılanmasına dayanak oluşturmaktadır.

Süleyman’ın Yüzüğü Bkz. Süleyman mührü

Sytry Süleyman’ın yetmiş iki cininden birisi olup, aşk ilişkilerini kontrol etmekte hayvan başlı kanatlı bir adam olarak tasvir edilmektedir.

Şabat, Sabbat, Şabbat, Sebt Cadıların bazen hayvan kılığına girerek yaptığı gece yarısı toplantılarının adıdır.

Şimşek Falı Etrüsk ve Romalıların şimşeğin çakma biçimine bakarak gerçekleştirdikleri kehanet sanatının adıdır.

Tâbirnâme İslam ülkelerinde Rüya yorumlarını içeren kitapların adıdır

Tabula Bembina Kardinal Bembo Pietro (1479-1547)’den adını alan Eski Mısır kökenli bronz bir levhanın adı olup, bir takım gizli bilgileri içerdiği sanılmaktaydı.

Tabula Smaragdina Hermes Trismegistos’un hazırladığı gnostik bir metnin adıdır.

Tabut Ölünün toprağın altına konulurken içine konulduğu ahşap kutunun adıdır. Ölünün ruhunu kötülüklerden koruması ve öteki dünyaya gidene dek muhafaza edebilmesi amacını taşımaktadır.

Tai Hsüan Çing Yang Hsiung’un MÖ 1. yüzyılda derlediği, eski Çin fallarını içeren bir kehanet kitabının adıdır. I Çing kadar popüler olmasa da, I Çing’in halk hikâyelerinden rastgele düzenlenmiş yapısından farklı olarak kurgusu mantıksal bir bütünlük arz etmektedir.

Taigheirm, Kedi Kurban Etmek İskoçya’da dört gün süren ayinlerde kızgın köz üzerine bırakılan kediler yeraltı tanrılarına kurban edilmekteydi. Tören adını kedilerin feryadından almakta (Galce ‘Taigheim’) ayin sırasında ortaya çıkan kara kedilerin ruhlarından çeşitli dileklerde bulunulmaktaydı.

Tamahabniyayil Uzun Firdevsi’nin ‘Davetname’ adlı eserinde görevlendirilmesi halinde (Bkz. Hüddamcılık) kadınların olağanüstü güzel görünmesini sağlayan bir meleğin adı olarak geçmektedir.

Taromanti I Çing, tarot, kabala ve astrolojinin sentezlendiği bir kehanet sanatının adıdır.

Tarot, Tarock Fransa’da 78 kâğıtla (22 büyük arkana+56 küçük arkana) oynanan bir iskambil oyununun adı olup, muhtemelen Çingenelerin fal bakmak amacıyla bu kartları kullanmasından sonra 18. yüzyıldan itibaren falcılık ve kehanet sanatıyla ilişkilendirilmiştir.

Teframanti Kül ile gerçekleştirilen niyet edilenin adının kül ile yere yazılıp harflerin şekillerinin yorumlanmasına dayanan bir kehanet sanatının adıdır.

Telkin Zayıf iradeli insanların etki altına alınma işinin adıdır.

Tetramorf Dört burcun (Boğa, Aslan, Akrep, Kova) bir araya getiren bir figür olup, bir kuş gövdesi üzerinde bu hayvanların farklı yönlere bakan başları tasvir edilir.

Teürji Gökteki yıldızlar ve diğer gezegenlerde yaşadığına inanılan ruhlarla ilişki kurularak yapılan büyü türünün adıdır.

Tılsım Doğaüstü güçlere sahip olduğuna, kaza, büyü, kötü ruh ve hastalıklara karşı insanları koruduğuna inanılan nesnelerin adıdır. Bkz. Nazarlık

Trans Medyumların kehanet sırasında bulunduğu bir çeşit uyku durumunun adıdır.

Tütsü Yakmak Hoş koku veya uyuşturucu özelliği olan belirli bazı bitkilerin büyü veya kehanet yapmak için hazırlayıcı ortamın oluşması için yakılması işlemin adıdır. Büyü, nazar gibi kötü ruhların etkisinden kurtulmak amacıyla tütsü yakılabileceği gibi hayvan kemikleri yakımı gibi yakılan nesnedeki ruhun insana geçme gücünden yararlanma (mana) amacıyla da gerçekleştirilmektedir.

Ufoloji Uzaylılarla temas kurmaya çalışan, UFO gözlemi ve fotoğraflanması ile ilgilenen modern bir öğretinin adıdır.

Urim ve Thummim İsrailli kâhinlerin göğüslerinde taşıdığı ve kehanet amacıyla kullandığı yassı levhaların adıdır.

Urumhamatahayil Uzun Firdevsi’nin Davetname adlı eserinde adı geçen insanları birbirine aşık etmek amacıyla kullanılan bir cinin adıdır.

Uzaklaştırıcı Büyü Daha çok birbirini seven insanları birbirinden ayırmak için yapılan kara büyü uygulamalarının adıdır.

Vefk Osmanlı dönemi büyücülerinin cinlere hükmetmek (Bkz. Hüddamcılık) amacıyla kullandıkları tılsımların adıdır.

Viya Bir bardak ve üzerine rastgele harfler yazılmış bir bardakaltlığı ile gerçekleştirilen bir kehanet yönteminin adıdır.

Wicca Cadılar ve erkek büyücülerin eğitim ve ibadet amaçlı kullandıkları okullarına verilen isim olup aynı zamanda özü ‘yaratıcılık’ olan öğretinin de adıdır. Wicca kendini Kelt ve İskandinav gelenekleri başta olmak üzere eski kültür inançlarının pratiği ile özdeşleştirmektedir.

Wirth, Oswald 1860-1943. Tarot ve ezoterizm üzerine çok sayıda kitabı bulunan Fransız farmasonun adıdır.

Yabusame Japonya’da at sırtında ok atma sanatının adı olup, bir savaş yöntemi olmasının yanı sıra kehanet amacıyla da kullanılmaktaydı.

Yadageri Sibirya’da yağmur yağdırmak ve hava durumunu kontrol etmek amaçlı kullanılan bir büyü yönteminin adıdır.

Yaşam Karesi Kabalistlerin gezegenlerle eşleştirdiği karelerin adı olup kehanet amacıyla kullanılırlardı.

Yeşim Taşı Çinliler tarafından kötü ruhları uzaklaştırdığına inanıldığından kutsal özellikler atfedilen yeşil renkli kıymetli taşın adıdır.

Yılan Yumurtası Kelt rahiplerin şifa ve büyü amacıyla kullandıkalrı yumurta formundaki taşların adıdır.

Zaebos İnsan başlı timsah olarak tasvir edilen bir cehennem iblisinin adıdır.

Zalburis şifa ile ilişkilendirilen bir iblisin adıdır.

Zaleos Süleyman’ın 72 cininden birisi olup, bir timsahın sırtına binmiş asker olarak tasvir edilmektedir.

Zaren İntikamcı bir iblisin adıdır.

Zavebe Bir iblisin adıdır.

Zazel Satürn gezegeninden bir iblisin adı olup, Har’ın oğlu ve Tiriel’in kardeşidir.

Zedeks Jüpiter gezegeni ve perşembe günüyle özdeşleştirilen bir iblisin adıdır.

Zeffar Değiştirilemeyen seçimler ile özdeşleştirilen bir iblisin adıdır.

Zemen Güneş ve Pazar günü ile ilişkilendirilen bir iblisin adıdır.

Zepar Süleyman’ın yetmiş iki cininden birisi olup, kadınların aşık olmasından sorumludur.

Zeveak Ay ile ilişkilendirilen bir iblisin adıdır.

Zinimar Kuzey yönüyle özdeşeleştirilen bir iblisin adıdır.

Zizuph Sırlarla ilişkilendirilen bir iblisin adıdır.

Zoomanti Hayvanların hareketlerini izleyerek kehanette bulunma sanatının adıdır.

Zophas Beş köşeli yıldız ile ilişkilendirilen bir iblisin adıdır.

Zorasabel Doğu yönüyle özdeşleştirilen bir iblisin adıdır.

Zuphlas Ormanlarla ilişkilendirilen bir iblisin adıdır.

Kaynakça

Özhan Öztürk. Folklor ve Mitoloji Sözlüğü. Phoenix Yayınları. Ankara, 2009