Türk Mitolojisi

Türklerde Tengri İnancı:  Tengrizm veya Tengricilik (Türk Mitolojisi)

TENGRİ Türk Mitolojisinde Türk ve Moğol halklarının inanışında kaderi kontrol edip, görünen veya görülemeyen her şeyi efendisi kabul edilen yaratıcı gök tanrı olup, Tangara, Tengeri, Tura adlarıyla da bilinmekteydi.

Oku
Türk Mitolojisi

Şaman ve Şamanizm (Türk Mitolojisi)

ŞAMAN Türk Mitolojisinde Çuvaş ve Tunguz halklarınca insanlar ile ruhlar arasında iletişim kurarak şifa sağladıklarına inanılan kişilerin adı olup, Uygur ve Altay Türklerinde aynı anlamda ‘Kam’, Kırgızlarda ‘Gan’ veya ‘Bakşı’, Moğollarda ‘Böğe’, Çuvaşlarda ‘Yum’, Yakutlarda ‘Oyun’ veya ‘Udugan’ kelimeleri kullanılmaktadır.

Oku
Türk Mitolojisi

Oğuz Kağan (Türk Mitolojisi)

OĞUZ KAĞAN Türk Mitolojisinde Türklerin birleşip devletleşmesini sağlayan efsanevi atanın adıdır. Ay Kağan’ın oğlu olup iki ayrı kadından Gün, Ay, Yıldız ile Gök, Dağ ve Deniz adlı üçer oğlu olmuştur. Bu çocukların ilk üçü batıya yayılmış olup Bozoklar, doğuya giden diğerleri Üçoklar olarak adlandırılmış, bunlarında dörder oğlu olunca hep birlikte 24 boyluk Oğuz halkını meydana getirmişlerdir.

Oku
Pers Mitolojisi Türk Mitolojisi

Gülistan, Gulistan (Pers Mitolojisi)

Gülistan veya Gulistan (Farsça گلستان) Şirazlı Şeyh Sadi’nin ahlaki öğütler veren nesir ve nazım koleksiyonunun adı olup, 1258’de yazılan eser önsöz dışında 8 bölümden oluşmaktadır.

Oku
Aborijin Mitolojisi Mitoloji Türk Mitolojisi

Gökkuşağı (Mitoloji)

 Türk Mitolojisinde Gökkuşağı Azeri inancında Dünyanın Anası olarak kabul edilen Fatma Ana/Nine’nin örmeni veya kuşağı olarak adlandırılır. Yakut halkı Umay Ana’nın çocukları korumak için gökkuşağı üzerinden yeryüzüne ineceğine inanırdı. Aynı şekilde Anadolu Türkmenlerinde kullanılan ‘Ebemkuşağı’ kelimesinin kökü de Umay Ana adlı ana tanrıçaya dayanıyor olmalıdır.

Oku
Moğol Mitolojisi Türk Mitolojisi

Ergenekon Destanı (Türk-Moğol Mitolojisi)

ERGENEKON 14. yüzyılda Reşidüddin Hamedani’nin kaleme aldığı Cami’üt-Tevarih adlı eserinin “Mujallad-i Awwal” bölümünde ve Ebu’l Gazi Bahadır’ın kaleme aldığı Şecere-i Türkî adlı eserinde Moğolların yaratılış destanı olarak anlatılan efsanenin adıdır. Tatarlar tarafından yenilgiye uğratılan Nekuz ve Qiyan adlı iki kardeş ile eşleri önce Ergene Kon adlı dar ve sarp bir yere yerleşmiş sülalesi 400 yıl boyunca çoğaldıktan sonra bölgeyi Börteçine (Bozkurt) liderliğinde topluca terk etmişlerdir.

Oku
error: Telif sorunu yaşamamanız için makalemi beğendiyseniz içeriğini değil sadece linkini paylaşabilirsiniz !!