Τέμενος Γκιουλ,Αγία Θεοδοσία, Moschea Gül
Bizans yapıları İstanbul camileri İstanbul kiliseleri

Gül Camii

Gül Camii, Haliç kıyısında, Fener Patrikhanesine yaklaşık 500 m mesafede Aya Kapı civarında 12. Yüzyıl yapımı haç planlı kilise üç kubbeli bir bazilika formundaki bir Bizans kilisesinden 16. Yüzyılda camiye dönüştürülmüş yapının adıdır.

Oku
Bizans yapıları İstanbul kiliseleri

İstanbul Rum Kiliseleri

ANALEPSİS KİLİSESİ Samatya semtinde Akıncı Sokak 7 numarada yer alan Rum Ortodoks kilisesi Khrysalithine Psomatheion, Panagia Khrysaleipheine, Theotokos, Psamatia makhala adlarıyla da bilinmekteydi. Yapıya ait en eski kayıt 1566 yılına ait olup, 1578’de Gerlach tarafından ziyaret edilmiştir. 1583 Tryphon, 1604 Paterakis, 1699 Thomas Smith listelerinde yer alan kilise Gedeon’a göre 1782’de yanmıştır. 1 Mart 1832’de Patrik I. Konstantinos döneminde yenilenen 19.60×13.50 m ölçülerinde, 9.30 m yüksekliğindeki yapının kitabesinde mimar Konstantinos tarafından 1 Mart 1832’de inşa edildiği yazmaktadır.

Oku
Bizans yapıları İstanbul kiliseleri

Balıklı Rum Kilisesi (Zoodohos)

Balıklı Rum Kilisesi,ya da Zoodohos kilisesi Zeytinburnu ilçesi, Kazlıçeşme semti, Silivrikapı Balıklı Caddesi 3 numarada yer alan kilise,  Rum Ortodoks Mezarlığı yanında yer almakta olup, Panagia Pege, Panagia Topkapı, Zoodohos Piyi Kilisesi (Μονὴ τῆς Θεοτòκου τῆς Πηγῆς) adlarıyla da bilinmektedir. 6. Yüzyılda Prokopius’un bahsettiği yapı Kömürcüyan’a göre I. Leon döneminde (457-474) inşa edilmiş, I. Justinianus döneminde (527-565) genişletilmiş, Janin’e göre bu onarım 560’da ve Ayasofya’dan kalan malzeme ile gerçekleştirilmiştir.

Oku
Bizans yapıları İstanbul kiliseleri

Aya Apostoloi Kilisesi

Aya Apostoloi Kilisesi, Konstantiana olarak bilinen dördüncü tepenin zirvesinden itibaren Konstantinius surlarının 400 metre kadar içerisinde, Valens su kemeri civarında MS 550 yılında inşa edilmiş bir Bizans kilisesinin adıdır. Havariyyun kilisesi veya İmparatorluk Polyandriyonu olarak da adlandırılan Aya Apostoloi (Ἅγιοι Ἀπόστολοι) Ayasofya’dan sonra imparatorluğun ikinci büyük ve önemli kilisesiydi. Osmanlı fethiyle birlikte Patrikhane olarak kullanılan yapı 1461’de yıkılarak yerine Fatih Camii inşa edilmiştir.

Oku
İstanbul kiliseleri

Vlaherna Kilisesi

Vlaherna Kilisesi veya Vlaherna Kilisesi, Ayvansaray semtinde yer alan Blaherna  ayazmasısının üzerine imparatoriçe Aelia Pulheria’nın Meryem Ana adına (Παναγία η Βλαχερνίτισσα) yaptırdığı Pulheria’nın 453’de ölümünden sonra eşi Marcian’ın tamamlattığı kilisenin adıdır.

Oku
Hagia sophia mosaics, empress Zoe
Bizans yapıları İstanbul camileri İstanbul kiliseleri

Ayasofya Müzesinin Bölümleri

Makale: Özhan Öztürk Ayasofya’nın zemin planı 1. Sıbyan Mektebi 2. Şadırvan 3. Muvakkithane 4. Mütevelliler dairesi 5. Şehzadeler Türbesi 6. III. Murad Türbesi 7. II. Selim Türbesi 8. III. Mehmet Türbesi 9. Sebil 10. Mermer sarnıç 11. Türk payanda duvarları 12. Kütüphane 13. Vaftizhane (Günümüzde Sultan Mustafa ve Sultan İbrahim Türbesi) 14. Sebil 15. Minareler 16. Omphalion 17. İkinci Ayasofya kalıntıları 18. Ayasofya Medresesi (günümüzde mevcut değildir) 19. Ayasofya İmareti (günümüzde mevcut değil) 20. İmaret Kapısı 21. Mihrap 22. Hünkâr mahfili 23. Minber 24. Müezzin mahfili 25. IV. Murat’ın yaptırdığı…

Oku
error: Telif sorunu yaşamamanız için makalemi beğendiyseniz içeriğini değil sadece linkini paylaşabilirsiniz !!