Karadeniz

Karadeniz Ansiklopedik Sözlük Kaynakçası

Aşağıdaki kaynakça Özhan Öztürk tarafından yazılan Karadeniz: Ansiklopedik Sözlük (İstanbul, Heyamola Yayınları, 2005) adlı  ansiklopedik sözlük için kullanılmıştır.

Karadeniz: Ansiklopedik Sözlük Kaynakça

USTA V. (1999), Anabasisten Atatürk’e Seyahatnamelerde Trabzon. Serander Yayınları. Trabzon
CAFEROĞLU, A. (1943), Anadolu Ağızlarından Toplamalar. İstanbul
LERMİOĞLU, M. (1949), Akçaabat-Akçaabat Tarihi. Kardeşler Basımevi. İs-tanbul
BRYER, A. (1988), Peoples and Settlement in Anatolia and Caucasus 800-1900. Variorum Reprintis. London
REINAUD. T.R. (1848), Geographie d’Aboulfeda. Paris
KOLLAUTZ. A. (2000), Abasgia. Abhazya Tarihi’nin Bizans Dönemi’ne Ait Belgeleri. Asyayın. İstanbul
CAFEROĞLU, A. (1946; 2. Baskı 1994), Kuzey-Doğu İllerimiz Ağızlarından To-plamalar. İstanbul
WYCHERLEY. R.E. (1993), Antik Çağda Kentler Nasıl Kuruldu? Arkeoloji ve Sanat Yayınları. İstanbul
ZÜBEYR, H. ve REFET, i. (1932), Anadilden Derlemeler. Ankara
WHITE, J. W. & MORGAN, M. H. (1896), An illustrated Dictionary to Xeno-pon’s Anabasis. Ginn & Company. Boston
CAFEROĞLU, A. (1940), Anadolu Dialektolojisi Üzerine Malzeme. İstanbul
The American Heritage® Dictionary of the English Language, Fourth Edition (2000), Houghton Mifflin Company. Boston
AHUNDOV, E. (1978), Azerbaycan Halk Yazını Örnekleri. Türk Dil kurumu Ya-yınları. Ankara
ŞERİF, A (1999), Anadolu’da Tanin, Haz. M. Çetin Börekçi. TTK. Ankara,
ZEKİ, M. (1999), Artvin İli Hakkında Genel Bilgiler. Şavşat Kültür Turizm ve Danışma Derneği Yayınları. İstanbul
CAFEROĞLU, A. (1951), Anadolu İlleri Ağızlarından Derlemeler. İstanbul
KOMNENA, ANNA (1996), Alexiad. İnkılap Kitabevi. İstanbul
GEDİKLİ, F. (2004), Akçaabat Yazıları. Yedirenk Yayınları. İstanbul
IŞIK, A. (2001), Antik Kaynaklarda Karadeniz Bölgesi. Türk Tarih Kurumu. Ankara
ELÇİN, Ş. (1964), Anadolu Köy Orta Oyunları. Türk Kültürünü Araştırma Ens-titüsü. Ankara
GÖRÜR, ÖZGÜR. (2000), Ordu İili Akkuş İlçeşi Çukurköy Halkbilimi Mono-grafisi. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölü-mü, Türk Halkbilimi Ana Bilim Dalı. Ankara
DANKOFF, R. (1995), Armenian Loanwords in Turkish. Harrassowitz Verlag. Wiesbaden
ZEHİROĞLU, A.M. (2000), Antik Çağlarda Doğu Karadeniz. Çivi Yayınları. İs-tanbul
AINSWORTH, W. F. (1842), Travel and Researches in Asia Minor, Meso-potamia Chaldea and Armenia. 2 vol. London
AYTEKİN, O. (1999), Ortaçağ’dan Osmanlı Dönemi Sonuna Kadar Artvin’deki Mimari Eserler. T.C.Kültür Bakanlığı. Ankara
HÜSAMEDDİN, H. ABDİ-ZADE (1986), Amasya Tarihi I. Amasya Belediyesi Kültür Yayınları No 1. Ankara
TEKİN, O. (1997), Antik Nümismatik ve Anadolu. Arkeoloji ve Sanat Yayınları. 2. Baskı. İstanbul
Anabrittanica Genel Kültür Ansiklopedisi (1993), İstanbul
KSENOPHON. (1998), Anabasis. Sosyal Yayınlar. 2. Baskı. İstanbul
ANDERSON J.G.C. (1910), Studia Pontica III
WOODS, J.W. (1976), The Aqqoyunlu Clan, Confederation, Empire. A Study in 15th/9th Century Turko-Iranian Politics. Chicago
AKTUNÇ, H. (1990), Büyük Argo Sözlüğü. İstanbul
AROUTUNIAN, D & S. (1996), Armenian – English English -Armenian Dictionary. New York
TOKDEMİR, H. (1978), Artvin Destanı. Fon Matbaası. Ankara
KOLOĞLU, O. (2001), Arap Kaymakam. Aykırı Yayıncılık. İstanbul
OLCAY, S. ERCILASUN, A. B., ASLAN, E. (1988), Arpaçay Köylerinden Der-lemeler. Ankara
TIETZE, A. (1999), Anadolu Türkçesindeki Yunanca, İslavca, Arapça ve Fars-ça Ödünçlemeler Sözlüğü. Simurg. İstanbul
CLIFF, C. M. (1910), Around the Black Sea. Chicago
AKURGAL, E (1993), Anadolu Uygarlıkları. Net Turistik Yayınlar A.Ş. İstanbul. 4. Baskı
Bölge Ağızlarında Atasözleri ve Deyimler I- II (2004), Türk Dil Kurumu Yayın-ları. Ankara
GEMALMAZ, E. (1986), Azerî Türkçesi Lügati. Erzurum
PROKOPIUS, Bizans’ın Gizli Tarihi. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. İstanbul
TALBOT, T. RICE. Bizans’ta Günlük Yaşam. Bizans’ın mücehveri Konstantino-polis. Özne. İstanbul
ÖGEL, B (2000), Türk Kültür Tarihine Giriş. T.C. Kültür Bakanlığı Kültür Eserleri. 4. Baskı. Ankara
CAİNAİ, İ. (2002), Borçka Mektupları. Livane Matbaası. İstanbul
BRENDEMOEN B. (2002), The Turkish Dialects of Trabzon. 2 cilt. University of Oslo. Oslo
BAŞKAN, Ö. (1967), Lenguistik Metodu. Çağlayan Kitabevi. İstanbul
SOTIRIYU. D, Benden Selam Söyle Anadolu’ya. Alan Yayıncılık. İstanbul
İl İl Büyük Türkiye Ansiklopedisi (1992), Milliyet Yayıncılık. 3 cilt. İstanbul
BRYER A. & WINFIELD D. (1985), Byzantine Monuments and Topography of the Pontos. Dumbarton Oaks Center Studies. 2 cilt. Washington
YANIKOĞLU, B. (1943), Trabzon ve Havalisinde Toplanmış Folklor Malzeme-si. İstanbul
ZİHNİOĞLU, A. (1998), Bir Yeşilin Peşinde. Tübitak. Ankara
GÜVEMLİ, H.G. (1999), Bir Zamanlar Ordu. T.C Kültür Bakanlığı Yayınları Sanat – Edebiyat Eserleri Dizisi 211-57
ALLEN, W.E.D & MURATOFF, P. (1953), Caucasian battlefields. Cambridge University Press. Cambridge
Cahen, C. (1994; 3. Baskı), Osmanlılardan önce Anadolu’da Türkler. E Yayınları. İstanbul
GRONBECH, K. (1936), Codex Cumanicus. Copenhagen
CLAUSON, G. (1972), An Etymological Dictionary of Pre-Thirteenth Century Turkish. Oxford
CUMONT F. & E. (1906), Studia Pontica II
CORTELAZZO, M. L, (1970), L’influsso linguistico greco a Venezia. Bologna
ÖZ, M. (1999), XV – XVI. Yüzyıllarda Canik Sancağı. Türk Tarih Kurumu. An-kara
TZITZILIS C. (1987) Griechsche Lehnwörter Im Türkıshen. Österrecheschen Akademe Der Wıssenschaften. Wıen
YİĞİT, A. (1981), Çaykara ve Folkloru. Ankara
ÇELİK A. (1999), Trabzon-Şalpazarı Çepni Kültürü. T.C. Trabzon Valiliği İl Kültür Müdürlüğü Yayınları. Trabzon
ÇULCU, M. (1994), Marjinal Tarih Tezleri. Erciyaş Yayınları. İstanbul
SÜMER, F. (1992), Çepniler. Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı. İstanbul
Çayeli İlçe Yıllığı ’95 (1995), Ankara
AND, M. (1962), Dionisos ve Anadolu Köylüsü. Elif Yayınları. İstanbul
BRAUND. D. (1994), Georgia in Antiquity. A history of Colchis and Transcau-casian Iberia 550 BC- AD 562. Oxford
MÜTERCİMLER, E. (1987), Destanlaşan Gemiler: Hamideiye, Yavuz, Nusrat, Alemdar. Kastaş. İstanbul
SMITH W. (1854), Dictionary of Greek and Roman Geography. London
CAFEROĞLU, A. CAFEROĞLU A.(1995), Doğu illerimiz ağızlarından topla-malar. 2. Baskı. Ankara
BİLGİN, M. (2000), Doğu Karadeniz Tarih Kültür İnsan. Serander Yayınları. Trabzon
GÖKGÖL M. (1937), Doğu Karadeniz Bölgesinde Bir Araştırma Gezisi. İstan-bul
ERGİN, M. (1989), Dede Korkut Kitabı I-II. TürkDil Kurumu Yayınları. Ankara
KABADAYI, M. (2001), Doğu Karadeniz Lehçeleri Karşılaştırmalı Sözlüğü. İstanbul
GÜNEY, E. C. (1963), Dede Korkut Masalları. Doğan Kardeş Matbaacılık Sa-nayii A. Ş.. 2. Baskı. İstanbul
Deniz Mecmuası. (1933), Istanbul
Türkiye’de Halk Ağzından Derleme Sözlüğü (1963-1976). Ankara
DUMÉZIL, G. (1937), Contes Lazes. Institut D’ethnologie. Paris
DUMÉZIL, G. (1967), Dialecte D’Arhavi. Documents Anatolies. Presses Uni-versitaires de France.
TÜRKYILMAZ, H.İ. (1995), Dünden Yarına Tüm Yönleriyle Eynesil. Eynesilliler Kültür ve yardımlaşma derneği
ATILCAN, İ. C. (1977), Erzurum Ağzı, Halk Deyimleri ve Folklor Sözlüğü. İstanbul
DANKOFF, R. (1991), An Evliya Çelebi Glossary. Department of Near Eastern Languages and Civilizations. Harvard University.
ANDREWS, P.A.(1992), Türkiye’de Etnik Gruplar. Ant Yayınları. İstanbul
ANDREWS, P.A. (1989), Ethnic Groups in the Republic of Turkey. Wiesbaden
ANDREWS, P.A. (2002), Ethnic Groups in the Republic of Turkey. Supple-ment and Index. Wiesbaden
GEMALMAZ, E. (1978), Erzurum İli Ağızları. Atatürk Üniversitesi Yayınları: 487. Erzurum
DJOBADZE, W. (1992), Early Medieval Georgian Monasteries in Historic Tao, Klarjeti and Şavşeti. Franz Steiner Verlag Stutgart
ENİS, R. (1947), Ekmek. İstanbul
Türkçe- Ermenice sözlük (1996), T.E.A.O. Öğrenci Yard. Vakfı. İstanbul
Edwards, Robert (1988) Hamšēn: An Armenian Enclave in the Byzanto-Georgian Pontos. A Survey of Literary and Nonliterary Sources. Le Muséon 101:403-42. Louvain-la-Neuve.
Ermeniler Tarafından Yapılan Katliam Belgeleri (1914-1919). Başbakanlık Ba-sımevi, (2001) Ankara
SAĞIR, M. (1995), Erzincan ve Yöresi Ağızları. Türk Dil Kurumu Yayınları. An-kara
HANN, I. B. (1999), Doğu Karadeniz’de Efsane Tarih ve Kültür. Çiviyazıları. İstanbul
Evliya Çelebi Seyahatnamesi (1898-1938), 10 cilt. İstanbul
DUMAN, M (1995), Evliya Çelebi Seyehatnamesine göre 17.yüzyılda ses de-ğişmeleri. Türk dil kurumu yayınları (616). Ankara
Evliya Çelebi 1672 (1986), Evliya Çelebi Seyahatnamesi. Sadeleştiren T. Te-mel-Kıran, N. Ateş. Cilt I-II. Üçdal Neşriyat, İstanbul
FALLMERAYER, J.P. (2002), Doğu’dan Fragmanlar. İmge Kitabevi. İstanbul
PICKEN. L. (1975), Folk Music Instruments of Turkey. Oxford University Press. London
KARA, İ. (2001), Güneyce. Dergah Yayınları. İstanbul
KOROMILA, M. (2002), The Greeks and The Black Sea. The Panorama Cul-tural Society. New and Enlarged Edition. Athens
AKSOY, Ö. A. (1945-1946), Gaziantep Ağzı. İstanbul.
BALIKÇI, G. (1995), Rize-Pazar Akbucak, Ortayol ve Uğrak Köyleri’nin Etnik Yapıları. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkbilim Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi.
BALIKÇI, G. Artvin’in Tespit Edilen Halk Hekimliği ve Halk Baytarlığı Uygula-maları.
BALIKÇI, G. Rize/Razar/Akbucak Köyü Halk Mimarisine Fonksiyonel Bir Yakla-şım.
CAFEROĞLU, A. (1945), Güney-Doğu İllerimiz Ağızlarından Toplamalar. İs-tanbul
ANDREADİS, Y. (1997), Gizli Din Taşıyanlar. Belge Yayınları. İstanbul
FRISK, H. (1960-1972), Griechisches Etymologisches Woerterbuch Heidel-berg
Geçmişte ve Günümüzde Gümüşhane Sempozyumu (1990). Ankara
ÖZCAN. S (1990), Gümüşhane Kültür Araştırmaları ve Yöre Ağızları. Kültür Bakanlığı
GÜRÇAY, L. (1943), Gemici Dili. İstanbul
Her Yönüyle Güneysu Rize (1996) Güneysu Sosyal Dayanışma ve Kültür Der-neği. İstanbul
GÜNDAY, F. H. (1960), Hayat ve Hatıralarım. Çelikcilt Matbaası. İstanbul
ÇLAİDZE, L. (2001), Türkçe – Gürcüce Sözlük. Gürcistan Bilimler Akademisi. İstanbul
LIDDELL H. G.& SCOTT R. (1940), A Greek-English Lexicon. Clarendon Press. Oxford
BİLİR, A. (2001). Geçmişten Günümüze Tüm Yönleriyle Görele. İstanbul
ATLAN, S (1993), Grek Sikkeleri (Arkaik – Klasik – Hellenistik). Arkeoloji ve Sanat Yayınları. İstanbul
ÇİLOĞLU, F. (1993), Gürcülerin Tarihi. Ant Yayınları. İstanbul
YÜKSEL, A. (2002), Giresun Tarihi Yazıları. Kitabevi. İstanbul
BROSSET, M.F. (2003), Gürcistan Tarihi. Türk Tarih Kurumu. Ankara
ALBAYRAK, H. (2003), Tarih Boyunca Doğu Karadeniz’de Etnik Yapılanmalar ve Pontus. Babıâli Kitaplığı. İstanbul
BOSTAN, H. (2002), XV –XVI. Asırlarda Trabzon Sancağında Sosyal ve İktisadi Hayat. Türk Tarih Kurumu. Ankara
ALP, S (2002), Hitit Çağında Anadolu. TÜBİTAK. 3. Baskı. Ankara
EREN, H. (1999), Türk Dilinin Etimolojik Sözlüğü. Ankara
GEDİKOĞLU, H. (1996), Akçaabat. Trabzon
GEDİKOĞLU, H. (1998), Trabzon Efsaneleri ve Halk Hikayeleri. Trabzon
RICE, D.T. (1968), The Church of Haghia Sophia at Trebizond. Edinburgh University Press. Edinburgh
KHONITES, N. (1995), Historia (Ioannes ve Manuel Komnenos Devirleri). Türk Tarih Kurumu. Ankara
KHONITES, N. (2004), Nikeas Khoniates’in Historia’sı (1195 – 1206). Dünya. İstanbul
MINTZURİ, H. (1993), İstanbul Anıları 1897-1940. Tarih Vakfı. İstanbul
MINTZURİ, H. (1996), Armıdan Fırat’ın Öte Yanı, Ara. İstanbul.
HAÇIKYAN, L. (1997), Hemşin Gizemi. Belge Yayınları. 2. Baskı. İstanbul
AUTENRIET, G. (1891), A Homeric Dictionary for Schools and Colleges. Harper and Brothers. New York
HAMILTON W. F. (1842), Researches in Asia Minor, Pontus, and Armenia. London
HAMAMZADE, İ. (1928), Hamsiname. İstanbul
AKKAYA, T. (1994), Herakleia Pontike (Karadeniz Ereğlisi)’nin Tarihi Gelişimi ve Eski Eserleri. Troya Yayıncılık. İstanbul
HERODOTOS. Herodot Tarihi. (2002), Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. İstanbul
GÜLER, Z. (1992), Harput Ağzı. Elazığ
PECK, H.T. (1898), Harpers Dictionary of Classical Antiquities. Harper and Brothers. New York
Hayat Ansiklopedisi. (1932), 5 cilt. İstanbul
BUCAKLİŞİ, İ.A. & UZUNHASANOĞLU, H. (1999). Lazuri- Turkuli Nenapuna. Akyüz Yayıncılık. İstanbul
HANN, I. B & HANN, C. (2003), Doğu Karadeniz’de Devlet, Piyasa, Kimlik: İki Buçuk Yaprak Çay. İletişim Yayınları. İstanbul
KRITOVULOS (1998), İstanbul’un Fethi. Toplumsal Dönüşüm Yayınları. İstanbul
COŞKUN, O. (2002), İkizderemiz
POKORNY J. (1949-1959), Indogermanisches Etymologisches Woerterbuch. Bern.
The Encyclopedia of Islam (1960), New Edition. Leiden: Brill
Şu Bizim İspir (1981), İspir Turizm ve Kalkındırma Derneği. İstanbul
KOÇU, R.E. (1944), İstanbul Ansiklopedisi. 3 cilt. İstanbul
EYÜBOĞLU, İ. E. (1998; 4. Baskı), Türk Dilinin Etimoloji Sözlüğü. Sosyal Ya-yınlar. İstanbul
EYÜBOĞLU, İ. E. (1998; 2. Baskı), Anadolu İnançları. Toplumsal Dönüşüm Yayınları. İstanbul
GRIGORIANTZ, A. (2000), Kafkasya Halkları. Sabah Kitapları. 2. Baskı. İs-tanbul
Kutadgu Bilig (1979), Reşit Rahmeti Arat. Türk Kültürünü Araştırma Ens-tütüsü 47 (IV) 12.
DUMEZIL, G. (2000), Kafkas Halkları Mitolojisi. Ayraç Yayınevi. Ankara
PEKER, K. (1947), Fındık. Yeşil Gireson Matbaası. Giresun
REINHARD U & R. (1968), Auf Der Fiedel mein… Volkslieder von der Osttürkischen Schwarzmeerküste. Museum für Völkerkunde. Berlin
ASCHERSON, N. (2001), Karadeniz. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. İs-tanbul
CEMAL, H. (2003), Kürtler. Doğan Kitapçılık. İstanbul
KORAY, Y. (1963), Gelin Taşı. Remzi Kitabevi. İstanbul
HÜSNÜ, H. (1934), Kayseri Sözlüğü. Kayseri
DUMAN, M (2004), Kemençemin Telleri. Trazon Araştırmaları Merkezi Vakfı. İstanbul
SÜMERKAN, M.Ş. & OKMAN, İ. (1999), Kültür Varlıklarıyla Trabzon. T.C. Trabzon Valiliği İl Kültür Müdürlüğü Yayınları. Trabzon
Köylerimiz (1933), Dahiliye Vekaleti Mahalli İdareler Umum Müdürlüğü. İs-tanbul
KABAAĞAÇ S. & ALOVA D. (1995), Latince Türkçe Sözlük. Sosyal Yayınlar. İstanbul
BENLİ, F (2004), Lazuri –Turkuli/ Turkuli – Lazuri Ansiklopedik Laksiyoni. Ke-bikeç Yayınları. İstanbul
WALDE A. (1965), Lateinisches Etymologisches Woerterbuch. Heidelberg
LEWIS T.C. & SHORT C. (1879), A Latin Dictionary. Oxford. Clarendon Press
MELCHERT, H. C. (1993), Lexica Anatolica Volume 2 Cuneiform Luvian. N.C.
KAHANE, H. & R, TIZETZE A. (1958), The Lingua Franca in the Levat, Turkish Nautical Terms of Italian and Greek. Urbana
KOJIMA, G. & BUCAKLIŞI, İ.A. (2003), Lazca Gramer. Chiviyazıları Yayınevi. İstanbul
ŞEYHÜLİSLAM MEHMED ESAD EFENDİ. (1999), Lehcetü’l-Lügat. Türk Dil Kurumu. Ankara
ÖZGÜN, M. R. (2004), Laz Muhammed. Chiviyazıları. İstanbul
AVCI, Y. (2002), Lazuri Nenaçkina. Etnokültür Kitapları. İstanbul
TUNÇSAN, F. (2000), Gelenek ve Görenekleriyle Laroz. İstanbul
KOJIMA, G. (2003), Laz Şarkıları. Çivi Yazıları. İstanbul
LEWIS, B. (1961), The Emergence of Modern Turkey. Londra. Oxford Uni-versity Press
LOWRY, H.W. (1998), Trabzon Şehrinin İslamlaşması ve Türkleşmesi. Boğa-ziçi Üniversitesi Yayınları. 2. Baskı. İstanbul
GÜRPINAR, T. (2000), The Dialect of Pazar Laz and Its Case System. Boğaziçi Üviversitesi. İstanbul
AKSAMAZ, A.İ. (2000), Dil – Tarih – Kültür – Gelenekleriyle Lazlar. Sorun Yayınları. İstanbul
VANİLİŞİ, M & TANDİLAVA, A. (1992), Lazlar’ın Tarihi. Ant Yayınları. İstanbul
Maçka 86 (1986), Trabzon
KARAGÖZ, İ. (2003), Mitolojide Doğu Karadeniz. Kolkide’den Herakles Sü-tunlarına. Ankara
ERTEN, M. (2000), Lazca-Türkçe, Türkçe-Lazca Sözlük. Anahtar Kitaplar. İstanbul
GOLOĞLU, M. (2000), Trabzon Tarihi Fetihten Kurtuluşa kadar. Serander Yayınları.
ULANSEY, D. (1998), Mitras Gizlerinin Kökeni. Arkeoloji ve Sanat Yayınları. İstanbul
KALKAVANOĞLU, İ.S. (1957), Milli Mücadele Hatıralarım. İstanbul
ÖZEL, S. (1991), Milli Mücadelede Trabzon. Türk Tarih Kurumu Yayınları. Ankara
KADSHAİA, O. & FÄHRINCH, H. (2001), Mingrelisch-Deutsches Wörterbuch. Wiesbaden
ALEXIOU, S. (1991), Minos Uygarlığı. Arkeoloji ve Sanat Yayınları. İstanbul
ÖZGÜN, M.R. (2000), Lazlar. Çivi yazıları. 3. Baskı. İstanbul
EMİROĞLU, K. (1989), Trabzon Maçka Etimoloji Sözlüğü
URAZ, M. (1933), Halk Edebiyatı Şiir ve Dil örnekleri. Suhulet Kütüphanesi. İstanbul
CANALİOĞLU, V.C. (1997), Trabzon Gelenek ve Görenekleri. 2. Baskı. Trab-zon
KARAGÖZ, İ. (2003), Maçka Yer Adları. İstanbul
Türkiye’de Meskun Yerler Kılavuzu (1946). Ankara
NAKRACAS, G. (2003), Anadolu ve Rum Göçmenlerinin kökeni. Belge Yayınları. İstanbul
GÖYÜNÇ, N.(1983), Osmanlı İdaresinde Ermeniler. İstanbul.
BALAŞOĞLU, N. (1946), Karadeniz Destan ve Deyişleri. 1946
AND, M. (2003), Oyun ve Bügü – Türk Kültüründe Oyun Kavramı. Yapı Kredi Yayınları. İstanbul
ODABAŞOĞLU, C. (1987), Trabzon, Doğu Karadeniz Gazete ve Mecmuaları. Trabzon. Karadeniz Gazetesi ve Matbaacılık Ltd. Şti.
ÜNSAL, O. (1999), Artvin ve Çevresinde yaylacılık ve Pancarcı şenlikleri. Nart Yayınları. İstanbul
DEMİR, N. (2001), Ordu İli ve Yöresi Ağızları. Türk Dil Kurumu Yayınları. Ankara
ŞEN, Ö. (1998), Trabzon Tarihi. Derya Kitabevi. Trabzon
PAPADOPULOS, LP. (1958-1961), Ιστορικόν Αεξικόν της Ποντικης διαλέκτου. Atina
NEROZNAK, V. (1978), Paleo-Balkan Languages. Moscow.
STILLWELL, R.M, WILLIAM L. M., MARIAN H.(1976), The Princeton encyclo-pedia of classical sites. Princeton University Press. Princeton, N.J
SAMUILIDIS, H. (1999), Geleneksel Pontos Halk Tiyatrosu. Belge Yayınları. İstanbul
BIJIŞKYAN P.M. (1988), Pontos Tarihi. Çivi Yazıları. İstanbul
ECONOMIDES, D. (1920), The Pontus and the Right Claims of its Greek Po-pulation. Constantinople
PİRİ REİS.(1935), Kitabı Bahriye. Türk Tarihi Araştırma Kurumu Yayınları 2. İstanbul
PİRİ REİS HARİTASI (1935), Türk Tarihi Araştırma Kurumu Yayınları. 2. İstanbul
PRATI, A, (1937), Dizionario di marina medievale e moderno. Reale Accademia d’Italia. Rome
PASPATI, A. G. (1870), Etudes sur les Tchinghianes ou Bohemiens de l’Empire Ottoman. İstanbul
GÜNAY, T. (1978), Rize İli Ağızları. Kültür Bakanlığı Yayınları. Ankara
KOÇU, R.E. (1969), Türk Giyim Kuşam ve Süslenme Sözlüğü. Sümerbank Kültür Yayınları.
Yiyeceklerimizin Doğal ve Kültürel Çevresi Işığında Rize Mutfağı (1996), Rize Halk Eğitim Merkez Müdürlüğü Yayınları (4) Rize
FASMER, M. (1986), Etymological Dictionary of the Russian Language. Mos-cow.
BİLGİN, M & YILDIRIM, Ö. (1990), Sürmene. Sürmene Belediyesi Kültür Ya-yını. İstanbul
SAV E. (1994), Raki Sohbetleri. Bilgi Yayinevi. İstanbul
SCHILTBERGER, J. (1997), Türkler ve Tatarlar arasında (1394-1427). İletişim Yayınları. 3. Baskı. İstanbul
Türkiye’de Halk Ağzından Söz Derleme Dergisi (1939-1951). Maarif Matbaası. İstanbul
TUĞUL, S (2004), SSCB’de Sürgün Edilen Halklar. Çiviyazıları. İstanbul
KAZMAZ, S. (1994), Çayeli Geçmiş Günler ve Halk Kültürü. Türk Halk Kültü-rünü Araştırma ve Tanıtma Vakfı. Ankara
KAZMAZ, S. (1998), Rize-Çayeli Halk Kültürü Araştırmaları. Türk Halk Kültü-rünü Araştırma ve Tanıtma Vakfı. Ankara
KAZMAZ, S. (2001), Çayeli Geçmiş Günler ve Halk Kültürü II. Türk Halk Kül-türünü Araştırma ve Tanıtma Vakfı Ankara
Türkçe Sözlük (1943), İstanbul
HORULUOĞLU, Ş. (1978), Tarihi Eserleri ile Trabzon. Cihan Matbaası. Ankara
ŞEVKET. Ş. (Hicri 1294; yeniden basım 2001), Trabzon Tarihi. Trabzon Be-lediyesi. Trabzon
KAZANCI, M, (1982), Şur (Şahinkaya) köyü monografisi. Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. Halk Tezleri. Erzurum
DEVELLİOĞLU, F. (1990) Türk Argosu. Aydın Kitabevi. Ankara
Siharulidaze, Y. & Manvelişvili, A. & Gogeşbaşvili, J. & Batsaşi, T. & Cava-hişvili, İ. & Tezelişvili, B. & Tsereteli, M. & Lortkipanidze, M. (1998), Trabzon’dan Abhazya’ya Doğu Karadeniz Halkları’nın Tarih ve Kültürleri. So-run Yayınları. İstanbul
Altın Tabak. Öğretici Metodlarla Hazırlanmış Ansiklopedi. Baskan Yayınları. 1976. 5 cilt. İstanbul
BELLİ, O & KAYAOĞLU, G. (2002), Trabzon’da Türk Bakırcılık Sanatı’nın Tarihsel Gelişimi. Arkeoloji ve Sanat Yayınları. İstanbul
ARER, R. (1969), Türkiyede Çaycılık ve Turistik Sosyal Kültürel Ekonomik Rize. İstanbul
Türkçe Sözlük (1998), Türk Dil Kurumu (9. Baskı). Ankara
GÜLENSOY, T. (1985), Trabzon Yöresi Türküleri. Anadolu Sanat Yayınları. İstanbul
YÜKSEL. M. (1991), Trabzonda Türk – İslam Eserleri ve Kitabeler. İstanbul
MILLER, W. (1968), Trebizond The Last Greek Empire. Reprint of the edition New York 1926. Amsterdam
Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü (1991), Kültür Bakanlığı 1371. Kaynak Eserler 54.
KAYA, A. (2001), Tunceli (Dersim) Kültürü. Can Yayınları. 2 baskı. İstanbul
TOUMARKINE, A. (1995), Les Lazes en Turquie (XIXe- XXe siècles). İstanbul
Trabzon il Yıllığı: 1967 (1967). Ankara
Trabzon. Trabzon Belediyesi Kültür Yayınları: 28. Trabzon
13. Yüzyıldan Beri Türkiye Türkçesiyle Yazılmış Kitaplardan Tanıklarıyla Tara-ma Sözlüğü. (1963-1977) 8 cilt. Ankara
KALYONCU, H. (2001), Trabzon-Tonya Ağzının Dilbilgisel Özellikleri ve Tonya Sözlüğü. Trabzon
LLOYD. S. (2002), Türkiye’nin Tarihi. Bir Gezginin Gözüyle Anadolu Uygarlık-ları. Tübitak Popüler Bilim Kitapları. Ankara
KARAGÖZ, İ. (2004), Grek, Bizans ve Eski Türk Kaynaklarına Göre Trabzon Yer Adları. Algı Yayınları. Ankara
TARAKÇIOĞLU, M. REŞİT (1986), Trabzon’un Yakın Tarihi. Karadeniz Üniver-sitesi Basımevi.
CHONG P. D. (2003), Uralic and Altaic Etymological Lexicon.
BLÄSING, U. (1992), Armenisches Lehngut im Türkeitürkischen am Beispiel von Hemşin. Amsterdam-Atlanta
EDİP, K. (1945), Urfa Ağzı. İstanbul.
UMUR, H. (1951), Of Tarihi. İstanbul
UMUR, H. (1956), Of Tarihine ek. İstanbul
UMUR, H. (1949), Of ve Of Muharebeleri. İstanbul
UZUN, P. (1980), Her Yönüyle İlimiz Trabzon. İstanbul
UMAR, B. (1993), Türkiye’deki Tarihsel Adlar. İstanbul.
UMAR, B. (1998), Türkiye Halkının Ortaçağ Tarihi. İstanbul
UMAR, B. (2000), Karadeniz Kappadokia’sı (Pontos). İnkılap Kitabevi.
İstanbul
THOMPSON, W.A. (1892), Handbook of Nautical Terms and Technical and Commercial Phraces in English, İtalian, French, and Turkish. Constantinople
Webster’s Revised Unabridged Dictionary (1996) MICRA, Inc.
CAN Ş. (1970), Klasik Yunan Mitolojisi. İstanbul: İnkılap ve Aka Kitabevleri.
SARIHAN, A. (2002), Yorgo Emmi. T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları. Ankara
LANDELS, j. G. (2000), Eski Yunan ve Roma’da Mühendislik. Tübitak. 8. Bas-kı. Ankara
ARTVİNLİ, T. (2000), Yusufeli. Yusufeli Kaymakamlığı. Ankara
Yurt Ansiklopedisi (1982-1983), Anadolu Yayıncılık. 10+1 cilt. İstanbul
ARTVİNLİ, T. (2004), Yusufeli Yadigârı: Yusufeli Yer Adları.
ZAT, V. (1994), Adabiyla Raki ve Çilingir Sofrasi. İletisim Yayinları. İstanbul

MAKALELER

Allen, W.E.D 1929. “The March Lands of Georgia”. Geographical Journal (74)
Altıner, A. 1944, “Soma’nın bir esnaf köyü: Tarhala”. Ülkü. (Ocak)
Arıkan Z.(2003), Türk-Ermeni Kültür İlişkileri Üzerine. Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim
Dergisi. Sayı 38
Ayder, 1997. II. Çamlıhemşin – Hemşin Vakfı, Ayder Şenlikleri bülteni.
Benninghaus. R. 1989. “The Laz: An Example of Multiple Identification”. Ethnic Groups in the
Republic of Turkey. Wiesbaden
Bouteneff P. F. 1996. “Exiles on Stage: Greek Pontian Theater 1922-1972”. Journal of
Modern Greek Studies 14.1 pp. 47-65
Brendemoen, 1989. “Trabzon Çepni ağzı ve Tepegöz hikayesinin bir Çepni varyantı”. Trabzon
88-89 Kültür sanat yıllığı. ss.13-22.
Bryer, A, Isaac J., Winfield D. 1968. “Ninetenth- Century Monuments”. Αρχειον Ποντογ.
Aθηναι
Bryer, A, Isaac J., Winfield D. 1970. “Ninetenth- Century Monuments”. Αρχειον Ποντογ.
Aθηναι
Clarke, H. 1874. “On the Egyptian Colony and Language in the Caucasus, and its
Anthropological Relations”. Journal of the Anthropological Institue of Great Britain and
Ireland (3) ss.178-200
Çapa, M. 2001. “Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Rize”. Toplumsal Tarih (85) ss. 41-47
Deffner, M. (aus dem jahre 1877), Monatsberichte der Königlich Preussıschen Akademie der
Wıssenschaften zu Berlin. In Commıssıon in Ferd. Dümmler’s Verlags-Buchhandlung.
Harrwıtz und Gossmann.
Demirözü, D. 2002. 1922 Zorunlu Göç ya da Exodos. Tüsiad Görüş. Eylül
Duman, M. 1986. “Trabzon Yöresi Türkülerinde Beddua”. Türk Folkloru Belleten (1), ss. 69-
78
– 89a, “Hamamizade İhsan’ın Derlediği Trabzon Manileri.” Trabzon 88-89 Kültür-Sanat
Yıllığı. ss. 25-84
– 1989b. “Trabzon Yöresinde Kalandar eğlenceleri”. Kıyı Dergisi Ağustos (41) ss. 5-6
– 1993, “Trabzon yöresinde Kuçkuçura geleneği”. Viya Haziran (2), ss. 17-18
Dumezil, G. 1963. “Notes sur le Parler D’un Armenien Musulman de Hemshin”. Memoires de
l’Academie Royale de Belgique. Calsse des Lettres 57. 4. Brussels
– 1967. “Trois Recits dans le parle des Armeniens Musulmans de Hemshin”. Revue des
Etudes Armeniennes (4) 18-35
Durgun, O. 1987. “Trabzon yöresinde türkülü halk oyunları”. Trabzon 87 Kültür Sanat Yıllığı,
İstanbul ss. 76-78
Duridanov, I. 1976. Ezikyt na trakite, Sofia. The Language of the Thracians
(www.wordgumbo.com)
Einarson, H., Gürtürk, N., 1960. “Abundance and distribution of eggs and larvae of the
anchovy” (Engraulis encrasicolus ponticus) in the Black Sea. İst. Üniv., Fen Fak.
Hidrobiyol. Araşt.Enst. Yay.
Efeoğlu, E. 2002, “Kıyı”. Gözümüze Takılan Dilimize Dolaşan. Türk Dili Dergisi (88) Ocak/
Şubat
Eksen, İ. 2002. “İstanbul Rum Mutfağı”. TUSIAD Görüş Dergisi (Eylül), ss. 63
Eren, Hasan. 1960, “Anadolu Ağızlarında Rumca, İslavca ve Arapça Kelimeler”. Türk Dili
Araştırmaları Yıllığı. ss. 295-371
Ergün, M. 198. “Fıkraların Karadenizlisi”. Trabzon ’87 Kültür-Sanat Yıllığı.
Eruzun C. 1977. “Doğu Karadeniz’de serenderler”. I. Uluslararası Türk Folklor Kongresi
Bildirileri V.Cilt Etnografya. (22) Ankara ss. 125- 139
Eyüboğlu, İ.Z. 1956, “Yürek Üstüne”. Türk Folklor Araştırmaları (79) ss. 1255-56
FAO species identification sheets for fishery purposes. Mediterranean and Black Sea, fishing
area 37. FAO Rome, 1973.
Feurstein, W. 1983. “Untersuchungen zur materialen kultur der Lazen” Yayınlanmamış
yüksek lisans tezi. Universität Freiburg
– 1992a. “Lasen” Die Völker der Erde. Kulturen und Nationalitaten von A-Z.
Gütersloh/Münih: Bertelsmann Lexicon Verlag s.206
– 1992b. “Völker der Kolchis. Aspecte ihrer mytologie und möglichkeiten eines
vergleichs”, C. Paris (der.) Caucasologie etmytologie comparee. Actes du Colloque
international su C.N.R.S –Ive Colloque de Caucasologie (Sevres, 27-29 juin 1988).
Paris: Peeters, ss. 127-37
– 1994 “Bir Alman gözüyle Lazlar” Ogni 1 (2): 19-22
Gabeskiria, Ş. 1998. “Hattiler, Hatti ve Hitit Dilleri Üzerine”. Çveneburi Dergisi (Nisan–
Haziran), ss.28
Gazimihal, M.R 1952. “Halk İnanışlarında davul”. Türk Folklor Araştırmaları (2) ss. 613- 615
Geçid (1944-1945), Balıklı Mecmuası. İstanbul
Gökbilgin, 1962. “XVI. Yüzyıl Başlarında Trabzon Livası ve Doğu Karadeniz Bölgesi”. Belleten
XXXVI/102. Ankara
– 1965. “15. ve 16. Asırlarda Eyalet-i Rum”. VD.6. İstanbul
Gönül, M. (1977), “Türk El Dokumalarının ve Halılarının Etnografyadaki Yeri”. I. Uluslararası
Türk Folklor Kongresi Bildirileri Ankara. ss. 143-144
Gedikli, F. 2004, “1560-1566 Yıllarında Akçaabat ve Köylerinin Sosyal ve Hukuki Durumu”.
Akçaabat Yazıları. İstanbul
Gülas, C. 1993, “Vadileri uça uça”. Atlas, Kasım (8), ss. 20-34
Günay, T. 1975. “Doğu Karadeniz Bölgesinde Atma türkü Geleneği”. I. Uluslararası Türk
Folklor Kongresi Bildirileri, cilt 2 ss. 73-83
Güngör, B. 1987, “Trabzon evleri”. Trabzon 87 Kültür Sanat Yıllığı, İstanbul
Gvantseladze, T. & Tchantouria, R. 1999, “Kartvelian substrate toponyms in Abkhazia”. Lund
University, Dept. of Linguistics. Working Papers 47
Huxley, G. L. 1990. “Eusebius on the Foundation of Trapezus”. 198-201
İmamoğlu, H. O. 1996. “İkizdere ve kollarında yaşayan salmo trutta labrax (pallas, 1811)’ın
büyüme özelliklerinin belirlenmesi. K.T.Ü Biyoloji anabilim dalı Yüksek lisans tezi
Jantzen, U. 1972. “Agyptische und orientalische Bremen aus dem Heraion von Samos”
(Bonn).
Kal, Arzu. 2004 “Angepe – Mutfak Eşyaları” (www.lazuri.com)
Karaer, H. 1989, “Kaybolan Yunuslar”. Trabzon 88-89 Kültür-Sanat Yıllığı ss. 332-334
Karahasanoğlu, Ö.H. (1987). “Trabzon Ağzı Sözlüğü”. Trabzon ’87 Kültür- Sanat Yıllığı.
Trabzon. ss. 131-143
Karpuz, H. 1986. “Doğu Karadeniz Bölgesinde Ahşap Kap Yapımı”. Türk Folkloru Belleten (1),
ss. 183-189
Kavtaradze, G. L. 2002. “An Attempt to Interpret Some Anatolian and Caucasian Ethnonyms
of the Classical Sources”. Sprache und Kultur N 3. Tblisi
Keçe H. 1999, “Cimil Vadisi”. Atlas, Eylül (78), ss. 48
Konukçu, E. 1991. “Ruy Gonzales De Clavijo’nun Gümüşhane Yöresindeki Yolculuğu”.
Geçmişte ve Günümüzde Gümüşhane. ss. 79-82 Ankara
Kovenko, V. 1941. “Gümüşhane’nin Simli Kurşun Madenleri.” MTA Mecmuası (3) ss. 283- 300. Ankara
Köksal, R. 2003. Lazika Diyarında Türkan-Çepni. Crossroads, Anatolia by Tourist Guides of
Turkey. Kış (2)
Köroğlu, K. 2000. “Urartu Krallığı’nın Kuzey Yayılımı ve Qulha Ülkesinin Tarihi Coğrafyası”.
Belleten. Aralık 2000 (241) ss. 717-747
Kutrup, B*. 1993. “Trabzon Yöresindeki Tatlısu Balıklarının Taksonomisi ve Ekolojik Özellikleri
Üzerine Araştırmalar”. Doktora Tezi. K.T.Ü. Biyoloji Ana Bilim Dalı.
Kutscher, S. Lazuri Nena – The Language of the Laz. University of Cologn
Mackridge, P. 1987. “Greek-Speaking Muslims of North-East Turkey: Prolegomena to a study
of the Ophitic sub-dialect of Pontic”. Byzantine and Modern Greek Studies. Oxford
University Press. ss. 115- 137
Marr, N. 1910. “Iz poezdki v turetskii Lazistan”, Bulletin de l’Academie Imperiale des Scinces
de St. Petersburg 6 (4): 547-632
Marr. N. 1910b. “Türkiye Lazistan’ına bir Gezi”. Mjora I (2000) ss. 61-67
Meeker, M. E. 1971. “The Blacksea Turks: Some Aspects of Their Ethnic and Cultural
Background”. International Journal of Middle East Studies. Vol 2 (4) pp. 318-345
Menage, V. L. 1969, “On the Ottoman word ‘Ahriyan/Ahiryan” Archivum Ottomanicum,
1:197-212
Mikeladze, T. K. 1985. “Colchian Burial-grounds from the Early Iron Age” (Tbilisi) (Gürcüce)
Morozzo, R. della Rocca. 1967. “Notizie de Caffa, Studi in onore di A. Fanfani, v.ııı, Milan
Necipoğlu, N. 2001. “Türklerin ve Bizanslıların Ortaçağda Anadolu’da Birliktelikleri (11. ve 12.
Yüzyıllar)”. Cogito (29) ss. 74-91
Nibbi, A. 1993. “Stone Anchors”. The Evidence Reassessed. The Mariner’s Mirror 79 (1,
February), 5-26
Özbaş, H. 1967, “Yozgat’ta Congolos”. Türk Folklor Araştırmaları.(212) s.7
Pelkmans, M. 1999. “The wounded body: Reflction on the demise of the iron curtain
between Georgia and Turkey. The Anhropolgy of Eastern Europe Review 17 (1) 38-48
Pizma, O. “Ğvandi’deki yeradları üzerine etimolojik inceleme”. (www.lazebura.com)
Räsänen, M. 1926, “Eine Sammlung von Mani-Liedern aus Anatolien”. Journal de la Societe
Finno- Ougrienne (XLI). Helsinki ss. 1- 60.
Redford, S. 2001.. “Anadolu Selçukluları ve Antik Çağ”. Cogito (29) ss. 48-58
Rickmers, W.R. 1934. “Lazistan and Ajarisan”. Geographical Journal. Volume 84. Issue 6.
December pp. 465-478
Ritter, C. 1843. “H. Koeler’s geograhisch-statische notizen über diedistricte von Batum und
Tcoruksu, nebst bemerkungen über die küste im östlichen theile des pachaliks von
Trebizond”, Monatsberichte über die Verhandlungen der Gesellschaft für Erdkunde zu
Berlin, Mai 1842-3. ss. 218-32
– 1845. “H. Koeler’s geograhisch-statische notizen über diedistricte von Batum und
Tcoruksu, nebst bemerkungen über die küste im östlichen theile des pachaliks von
Trebizond”,
Monatsberichte über die Verhandlungen der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin, Neue Folge: Zweiter Band, ss. 22-54
Röhrich, L. 1977. “Der Witz – Figuren, Formen, Funktionen”. Carl Ernst Poeschel Verlag.
Stutgart
Sağlam, F. (2001), “Karadeniz ve Ostfrizya fıkraları üzerine karşılaştırmalı bir çalışma”.
Folklor/ Edebiyat. (3) ss. 93- 100
Sarisözen, A. 1929. “Hap”. Halkbilgisi Haberleri Dergisi, 1 (12)
Saxokia, T. 1995, “Megrel-Laz kültüründe akrabalık, evlenme ve cenaze”. Tarih ve Toplum
(140)
Sarı, Esat, 2000a. “Lazca Yer Adları” Mjora I (Kış) ss. 68-70
– 2000b. “Lazca Yer Adları” (II). Mjora II (İlkbahar) ss. 46-48
– 2000c. “Laz Halk İnançları Üzerine Araştırma notları”. Sima. Kış (2) ss.19-21
Sarisözen, A 1929. “Hap”. Halkbilgisi Haberleri Dergisi, 1 (12)
Şaşikadze, Z. 2004. “Maçaheli Bölgesi Tarihi Hakkında”. Çveneburi. Nisan-Eylül
Sauner- Nebioğlu, M.H. 1995. “Evolution des pratiquesalimentaires en Turquie: Analyse
comparative (Islamkundliche Untersuchungen193). Berlin: Kalus Schwarz
Selimoğlu, Z. 1950. “Rize’nin köylerinden”. Türk Folklor Araştırmaları Dergisi. C I s. 13.
Shukurov, R. 1999. “Turkish – Speaking Byzantines of The Pontos”. Trabzon Tarihi
Sempozyumu 6-8 Kasım 1998 Bildiriler. Trabzon
Strasser, S. 1995. “Die Unreinheit Ist Fruchtbar. Grenzüberschreitungen in Einem Türkischen
Dorf am Schwarzen Meer. Wien: Wiener Frauenverlag.
Beyoğlu, S. (2003), Osmanlı Devletinde Ermeni Nüfusu. Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim
Dergisi. Sayı 38
Sümerkan, M. Reşat, 1981. “Halk dilinde mimarlık” Trabzon ’87 kültür-sanat yıllığı.
– Trabzonlular Kültür ve Yardımlaşma Derneği. İstanbul. ss. 21-74
1988. “Trabzon Yöresi Geleneksel El Sanatları”, Trabzon
Svetovidov A. N. Ryby Chernogo morya (Fishes of the Black Sea). Moscow-Leningrad: Nauka
Publ. (Rusça)
Şenocak, H. 2002, “Bir çığ gibi hayat Şavşat” Atlas. Ocak (102)
Tan, A. 2001, “Ünye’de Çapulacılık”. Toplumsal Tarih (85) ss. 37-40
Temel, Ö. 1999, “Koz Helvası”, Görele Lisesi Dergisi, sayı 21 ss.15-16
Tietze, A. 1967. “Persian Loanwords in Anatolian Turkish”. Oriens (20) ss. 125-168
Tsetskhladze, G.R. 1993. “Colchis and The Persian Empire: The Problems of their
relationship”, Silk Road Art and Archaelogy
– 1994. “Colchians, Greek and Achaemenids in the 7th- 5th Centuries BC: a critical look, Klio 76
– 1999. “Pichvnari and Its Environs, 6th c BC-4th c AD. Annales Littéraires de l’Université
de Franche Comté, 659. Paris
Tuna, O. 2000. “Karayemiş”. Tarım ve Köy Dergisi Ocak- Şubat (131)
Uzunhasanoğlu. H. 2000. “Lazca Bitki İsimleri Üzerine bir Deneme”. Mjora (2) ss.43-45
Ünver İ. 1997. “Karabük Bulak Köyü’nde Halk takvimi”. V.Milletlerarası Türk Halk Kültürü
Kongresi- Gelenek Görenek İnançlar- Seksiyon Bildirileri Ankara ss. 154-163
Wittek, P. 1936. “Deux chapitres de l’histoire des Turcs de Roum, Byzantion II 285-319;
idem The Rise of the Ottoman Empire, London 29-37.
Vaux, B. 1996a. “Hemshinli: The Forgotten Black Sea Armenians”. Harvard University
Vaux, B & Laporta, S & Tucker, E. (1996), Etnographic Materials from the Muslim Hemşinli.
Harvard University. Annual of Armenian Linguistics (17)
Vyronis, S. 2001. “Selçuklu Gulamları ve Osmanlı Devşirmeleri”. Cogito (29) ss. 93 – 119
Yağan, Y. 1978, “Türk El Dokumacılığı”. İstanbul
Yazıcı. İ. (2003), “Şavşat’ta bir Gürcü Köyü”. Çveneburi (50) ss. 810
Yerasimos, S.1989. “Pontus Meselesi(1912-1923). Toplum ve Bilim 43/44 Güz 1988- Kış 1989
Yılmaz, S. 1978. “Akçaabat’ın Akçaköy’ünde İnanmalar”. Türk Folklor Araştırmaları Dergisi.
Mart (344)
Yüksel, A. 1999, “Trabzon Vilayetinde Yer Adlarını ve İdari Yapıyı Değiştirme Teşebbüsleri”,
Trabzon Tarihi Sempozyumu. Trabzon ss. 201-222
Zachariadou, E. A. 1979. “Trebizond and the Turks” (1352-1402). Archeion Pontou 35 ss.
333-358
– 1995. “Noms coumans a Trebizonde”. Revue des etudes Byzantines 53. ss. 285-288
Zehiroğlu, A. M. 2000. “Prokopius’un Trabzon Seyahati”. Tarih ve Toplum, Sayı 200, Ağustos