Yunan Mitolojisi

Hecate, Hekate (Yunan Mitolojisi)

Hecate, Hekate (Yunanca Ἑκάτη), Yunan Mitolojisinde Trakya ve Karyalıların Artemis benzeri doğum ve tabiat tanrıçasıyken Yunan kültürüne ay ve yol kavşaklarının tanrıçası olarak girmiş, yılan, köpek ve at şeklinde üç başlı bir yaratık olarak tasvir edilmiştir. Takip, tavsiye ya da beğeni için

Oku
Yunan Mitolojisi

Kadmos

Makale: Özhan Öztürk Cadmus veya Kadmos (Κάδμος) Yunan Mitolojisinde Thebai (Thebes) kentinin kurucusu ve kralı olan kültürel kahraman, Fenike kralı Agenor ile Argiore’nin (veya Telephassa) oğlu, Kilix, Elektra, Demodoke, Phineus, Thasus, Europa ve Phoenix’in kardeşidir. Kadmos, Ares ile Aphrodite’nin kızı Harmonia ile evlenmiş ondan dört kız (İno, Semele, Autonoe, Agave) bir erkek (Polydorus) çocuk sahibi olmuştur. Bir Boiotia söylencesine göreyse Thebes veya Thebai kentinin kurulduğu bölgenin yerlisi olup, Ogygos’un oğlu olarak gösterilmiştir. Takip, tavsiye ya da beğeni için

Oku
Karadeniz Tarihi

Pontus: Antikçağ’dan Günümüze Karadeniz’in Etnik ve Siyasi Tarihi Kaynakçası

Aşağıdaki kaynakça Özhan Öztürk tarafından yazılan Pontus: Antikçağ’dan Günümüze Karadeniz’in Etnik ve Siyasi Tarihi (Ankara, Genesis 2009, 2011, Nika 2016) adlı  tarih kullanılmıştır. Takip, tavsiye ya da beğeni için

Oku
Karadeniz Tarihi

Midye, Kıyıköy ile Samakov, Demirköy

Makale: Özhan Öztürk Kıyıköy‘ün (Midye) eski adı Salmydessus veya Alydessos, Yunan mitolojisinde Argonotlar’ın ziyaret ettiği bir Trak kentinin adı olup, İason ve arkadaşları krallığın Harpy ve Boread adlı canavarlardan kurtulmasına yardım ederek karşılığında Salmydessus kralı Phineas’tan çarpışan kayalar Symplegades’i nasıl geçeceklerini öğrenmişlerdir[1]. Takip, tavsiye ya da beğeni için

Oku
Karadeniz Tarihi

Milli Mücadele Döneminde Trakya

Makale: Özhan Öztürk 30 Ekim 1918 Mondros Mütarekesinden 5 gün sonra bir Fransız alayı Uzunköprü-Sirkeci arasında uzanan ve Kırklareli’nden geçen demiryolu hattını işgal etmiş, 2 ay sonra bölgeye bir Yunan taburu yerleşmiştir. Rumlar, Kırklareli sancağı nüfusunun dörtte birinden az bir nüfus oranına sahip olmakla birlikte gerek Venizelos’un “Ege ve Trakya‘nın Yunanistan’ın bir parçası” olduğu tezi[1] gerekse Rum çetelerin Müslümanlar üzerinde baskı kurarak bölgeyi terk ettirmeye zorlaması bölgede gerilimi arttırmıştır. Takip, tavsiye ya da beğeni için

Oku
Karadeniz Tarihi

Trakya veya Thrakia

Makale: Özhan Öztürk Trakya veya Thrakia[1], Yunan mitolojisinde savaş tanrısı Ares’in bu bölgede ikamet eden oğlu Thrax’ın yanı sıra Okeanus ile Parthenope’un 4 kızından birisinin adıyla ilişkilendirilmiştir. Coğrafi bir terim olarak ilk Homer’in İlyadası’nda bahsi geçmiş[2], başlangıçta Yunanlılarca kuzeyde Tuna nehri, güneyde Ege ve Propontis, batıda Strymon nehri ile doğuda Pontus Euxinus arasında kalan topraklar için kullanılan isim Roma döneminde kuzeyde Balkan dağları ile sınırlandırılmıştır. Antik Thrakia günümüzde politik açıdan 3 parçaya bölünmüş olup, Kuzey Trakya Bulgaristan, Batı Trakya Yunanistan, Doğu Trakya ise Türkiye’nin sınırları dâhilinde yer almaktadır. Takip, tavsiye…

Oku
Karadeniz Tarihi

Devne: Marcianapolis, Peristhlava,Devnya

Devne ya da sonradan Bulgarlarca konulan adıyla Devnya’nın (Девня) yerinde bir zamanlar bulunan Marcianopolis[1], Kuzeydoğu Bulgaristan’da antik Odessus (Varna) kentinin 25 km batısında yer alan bir şehir olup, adını Roma imparatoru Trajan’ın kız kardeşi Ulpia Marciana’dan almış[2] Trajan’ın zaferle sonuçlanan 2. Dacia savaşının ardından MS 106’da kurulmuştur[3]. Takip, tavsiye ya da beğeni için

Oku
Karadeniz Tarihi

Moesia: Antik Çağ’da Bulgaristan Tarihi

Makale: Özhan Öztürk Moesia , Karadeniz’in batı sahilinde yer alan bir Roma eyaletinin adı olup, Hamur dağları ile Trakya’dan Obelisk ve Skordus dağları ile Makedonya’dan, Drinus ve Savus nehirleri ile Illyricum ile Pannonia’dan, kuzeyinde Tuna nehri ile Dacia’dan ayrılmakta, bugünkü Makedonya Cumhuriyeti, Güney Sırbistan, Kuzey Bulgaristan, Güneydoğu Romanya, Güney Moldova ve Bucak bölgelerine denk gelen bir alanı kaplamaktaydı. Takip, tavsiye ya da beğeni için

Oku
Karadeniz Tarihi

Yunanlılar Antik Çağ’da Karadeniz’e nasıl yerleşti?

Makale: Özhan Öztürk Karadeniz’de ki Yunan kolonilerinin haritadaki konumu incelendiğinde hepsinin sahilde ve nehir ağızlarına yakın konumlandırıldığı, kolayca savunulabilen yarımadaların ve liman özelliklerinin tercih edildiği görülmektedir. Özellikle kuzey ve kuzeybatı Karadeniz’de geniş ovalara açılan sahil düzlükleri kıyıdaki koloniler ile Yunanlıların gelişinden önce nispeten uygarlaşmış iç kesimler arasındaki ilişkiyi kolaylaştırmıştır. Buna karşın güney ve güneydoğu Karadeniz’de sırtını dağlara dayayan sahil kolonileri ile iç kesimler arasındaki ilişki aynı ölçüde yoğun kurulamamıştır. Muhtemelen bu yüzden Karadeniz’in kuzey ve batısına yerleşen Yunanlılar doğal sınırlarla ayrılmadıkları yerli halklarla büyük ölçüde asimile olup kaybolurken, Kuzey Anadolu…

Oku
Karadeniz Tarihi

Romen halkı ve Romanya dışındaki kolları: Vlahlar veya Ulahlar

Vlahlar veya Ulahlar, Roma imparatorluğu döneminde kısmen Latin kültürüne adapte olmuş, Trak-Dak, Yunan ve İlliryalıların soyundan gelen bir halkın adı olup, yakın zamana dek Romen, Aromen, Morlah, Megleno-Romen ve İstro-Romenleri adlarıyla tanınmış, Romanya’nın kurulmasının ardından ise Romanya dışında Balkan yarımadasının çeşitli bölgelerinde yaşayan Rumenleri tanımlar nitelikte kullanılmıştır.[1] Vlah kelimesi Goth dilinde “yabancı” anlamına gelen Walh[2] (çoğul Walha) kelimesiyle ilişkili olup, MS 7. yüzyıl civarında Slav dillerine ödünçlenmiş, ilk olarak 11. yüzyılda Yunanca olarak kayıtlara geçmiştir. Takip, tavsiye ya da beğeni için

Oku
Karadeniz Tarihi

Trakya ve Bitnynia’ya adını veren halk: Traklar

Son arkeolojik bulguların[1] köklerinin MÖ 3000 tarihine dek indiğini gösterdiği Thraklar veya Traklar[2], Herodot’a göre Hintlilerden sonra yeryüzünün en kalabalık halkı olup, Strabon’a göre[3] 22 kabileden oluşmaktaydı. Traklar, MÖ 5-3. Yüzyıllarda bugünkü Trakya ve Bulgaristan civarında Odrisya krallığı, MÖ 82-44 tarihlerinde Dacia’da Burebista krallığı gibi güçlü devletler kurup, varlıklarını Balkan yarımadasında (Dacia, Moesia, Küçük İskitya, Sarmatya, Pannonia) ve adlarını verdikleri Trakya, Makedonya, Mysia ve Bithynia bölgesinde, Trakya MÖ 46 yılında bir Roma eyaleti olana dek sürdürebilmişlerdir. Takip, tavsiye ya da beğeni için

Oku
Bulgarian army at the gates of Adrinople, Balkan Wars 1912
Karadeniz Tarihi

Balkan Savaşları ve Trakya’nın Bulgar ordusunca işgali, 1912

Makale: Özhan Öztürk 30 Eylül 1912’de seferberlik ilan eden Balkan devletleri Osmanlı İmparatorluğu ile çeşitli cephelerde çatışırken 1. ve 3. Bulgar orduları Kırklareli’ni koruyan Osmanlı 1. ordusuna cepheden ve güneyden hücum etmiştir. 2 ordu arasında sıkışan Abdullah Paşa ordunun Lüleburgaz’a çekilmesini emretmiş, 28 Ekim’de Bulgar 3. ordusuna bağlı 5. tümen Vize’de durdurulmuşsa da Kırklareli’ndeki 1. Ordu kendinden üstün kuvvetler karşısında tutunamamış ve Soğucak deresi üzerinden Ergene Çayı’na dek geri çekilmiştir. Takip, tavsiye ya da beğeni için

Oku

Tavsiye veya takip etmek isterseniz?

error: Telif sorunu yaşamamanız için makalemi beğendiyseniz içeriğini değil sadece linkini paylaşabilirsiniz !!