Hint Mitolojisi

Ravana (Hint Mitolojisi)

RAVANA (Tamil: இராவணன், Telugu: రావణ, Sanskrit: रावण, Malayalam: രാവണൻ),Sinhala: මහා රාවණා) Ramayana destanında Lanka (Seylan) adasının iblis (Rakşasa) kralının adı olup, Kefaret ve bağlılığından dolayı Brahma veya Şiva tarafından tanrılar veya iblisler tarafından yaralanmaz hale getirilen Ravana ancak bir kadın yüzünden öldürülebilirdi.

Oku
Hint Mitolojisi

Hint Masalları

HİNT MASALLARI Çok sayıda etnik ve kültürel grubun yaşadığı 28 eyaletten oluşan geniş ve tarihi bir coğrafya olan Hindistan’da anlatılan masallar gerek tür gerekse teknik açıdan zengin bir çeşitlilik barındırmaktadır. Hint masalları ile mitolojisi iç içe geçmiş olup, çeşitli yerel festivallerde Ramayana ve Mahabharata destanları, kimi zaman yarı insan yarı hayvan olarak da tasvir edilebilen kahraman ve tanrılar ile Tenali Raman ve Birbal gibi düzenbazların öyküleri gezgin ozanlarca anlatılmaktadır.

Oku
Hint Mitolojisi

Budist Mitolojisi

Makale: Özhan Öztürk BUDİST MİTOLOJİ Budizm, 29 yaşındayken yaşadığı sarayı terk edip, Patna’da 7 sene inzivaya çekildikten sonra aydınlanmayı keşfeden Şakya prensi ve düşünür Sidharta Gautama (MÖ 566-486) tarafından Brahman inancına, kurban törenlerine ve sınıf ayrıcalıklarına tepki olarak geliştirdiği felsefi öğretidir.

Oku
Hint Mitolojisi

Rama (Hint Mitolojisi)

Yazı: Özhan Öztürk RAMA Hint Mitolojisinde Tanrı Vişnu’nun yedinci avatarının adı olup, Valmiki tarafından yazıla Ramayana manzum destanının başkahramanıdır.

Oku
Hint Mitolojisi

Ateş Tanrısı Agni (Hint Mitolojisi)

Makale: Özhan Öztürk AGNİ Hint Mitolojisinde üç Vedik tanrısından (diğerleri Surya ve İndra) birisi olan ateş tanrısıdır. Kurban ateşinin kişileştirilmiş hali olan Agni’nin sonsuza kadar genç kaldığına, cennete güneş, havada parlaklık ve yerde ateş olmak üzere üç biçimde bulunduğuna inanılmaktadır.

Oku
Hint Mitolojisi

Hint Mitolojisi Sözlüğü (A)

Hint Mitolojisi Sözlüğü adlı alfabetik sözlük çalışmamda Hint tanrıları, Hindu destanları ve efsanelerini maddeleştirmeye çalıştım.

Oku
error: Telif sorunu yaşamamanız için makalemi beğendiyseniz içeriğini değil sadece linkini paylaşabilirsiniz !!