San Galgano Abbey Tuscany
İtalya Tarihi

İtalya Ortaçağ Tarihi: Karanlık Çağlar

Kuzey Almanya’dan geldiği sanılan Lombardlar diğer Germen kabileleri gibi Aryan mezhebinden olup, 6. yüzyılın başlarında Macaristan’ın güneyine 568‘de ise oradan Kuzey İtalya’ya girmişlerdir. 572’de Po ovasının kuzeyini tamamen ele geçiren Lombardlar başlangıçta askeri kamplarda yaşamakla birlikte Pavia bir Lombard başkenti olarak ortaya çıkmıştır. Takip, tavsiye ya da beğeni için

Oku
Karadeniz Tarihi

Anapa (Sindi, Sindika, Gorgippa) ve Tmutarakan

Makale: Özhan Öztürk Sindi veya Sindika[1], Karadeniz’in kuzeydoğu sahilinde Temryuk ile Novorossiysk kentleri arasında antik bir yerleşimin adı olup, modern Anapa kenti yakınlarındadır. Adını bölgenin yerli halkı Sindilerden alan yerleşim MÖ 6-5. yüzyıllarda Yunanlılarca kolonize edilmiş olup, MÖ 430-420 tarihleri arasında Sindskaya limanında Sindi kralı Gekatei döneminde ilk sikke basımı gerçekleşmiştir. Takip, tavsiye ya da beğeni için

Oku
Sudak Novy Svet
Karadeniz Tarihi

Kefe (Theodosia, Kaffa, Kefe, Feodosiya)

Makale: Özhan Öztürk Theodosia,[1] MÖ 6. Yüzyıl ortalarında Miletli kolonistlerce Güney Kırım’da Karadin tepesinde Feodosijsky kanalı kıyısında kurulmuş bir Yunan kolonisinin adıdır[2].  Yapılan kazılarda Theodosia’da MÖ 5. yüzyıldan kalma bir yapı, amfora mühürleri, MÖ 400 yıllarında basılmış kent adını taşıyan gümüş sikkeler bulunmuştur. Takip, tavsiye ya da beğeni için

Oku
Karadeniz Tarihi

Balaklava (Symbolon Limni, Cembalo, Yamboli) ve İnkerman (Bilokamiansk)

Makale: Özhan Öztürk Symbolon Limni[1], Khersonesus Taurica’nın güney sahilinde Khersonesus ile Kienus limanı arasında dar bir boğazın adı olup, Antik Çağ’da Kırımlı korsanlarca üs olarak kullanılmaktaydı.[2] Ortaçağ’da Bizans egemenliğine giren yerleşim 1365’de Cenevizlilerce ele geçirilmiş ve adı Cembalo olarak değiştirilmiştir. Avrupa’ya vebanın 14. yüzyıl ortalarında Kefe veya Cembalo üzerinden Ceneviz gemilerince taşındığı sanılmaktadır. 1475’de kenti ele geçiren Osmanlılar bir yandan Cemballo’yu Yamboli olarak telaffuz edip kullanırken kentin adını “Balıklava” olarak değiştirmişlerdir. Takip, tavsiye ya da beğeni için

Oku
Karadeniz Tarihi

Suğdak, Suğdak Seferi, Theodoro Prensliği ve Magnup Kale

Makale: Özhan Öztürk Feodosiya’nin 57 km batısında, Kırım’ın başkenti Simferopol’un 104 km doğusunda yer alan bir sahil kasabasının adı olup, MS 212’de Alanlar tarafından kurulduğu[1] ve Bizans döneminde Suğdea[2] adını aldığı sanılmaktadır. MS 6. yüzyılda I. Justinian döneminde kalesi inşa edilmişse de MS 7. yüzyılda Hazarlarca yağmalanmasına engel olunamamıştır. Takip, tavsiye ya da beğeni için

Oku
Karadeniz Tarihi

Acara

Makale: Özhan Öztürk Acara, kuzeyinde Acara dağları ve İmeretya, güneyinde Şavşat ve Arsiyan dağları, doğusunda Suram dağları ve Ahıska batısında ise Karadeniz ile çevrili bölgenin adı olup, merkezi tarihi bir liman kenti olan Batum’dur. Takip, tavsiye ya da beğeni için

Oku
Karadeniz Tarihi

1461: Osmanlı’nın Trabzon’u fethi, Trabzon İmparatorluğu’nun Yıkılışı

Makale: Özhan Öztürk Nisan 1461’de Fatih Sultan Mehmet, Sinop’ta bekleyen ve bazıları top taşıyan 300 gemilik donanmayı Gelibolu Sancakbeyi Kasım Bey ve Kaptan-ı Derya Yakup Bey komutasında Trabzon’u denizden kuşatmak için yola çıkarırken, kara ordusunu ise Trabzon’a gönderildiğinin anlaşılmaması için Sivas’tan kuzeye doğru yönlendirmiştir. Anadolu Beylerbeyi Gedik Ahmet Paşa komutasındaki öncü kuvvetler Akkoyunlu Yar Ali Bey’in elinde tuttuğu Koyulhisar’ı 3 gün süren bir kuşatmadan sonra ele geçirince Uzun Hasan’ın amcazadesi Hurşîd Bey komutasındaki Akkoyunlu kuvvetleri Osmanlı kuvvetlerine baskın yapmayı denedilerse de bozguna uğramışlardır. Takip, tavsiye ya da beğeni için

Oku
Karadeniz Tarihi

Samsun Tarihi: Roma ve Bizans dönemi

Makale: Özhan Öztürk Amisos, Roma döneminde Hristiyanlığın devlet dini yapılmasının ardından Hristiyanlaşan ve Bizans döneminde “Pontika diyozesi[1]” adı verilen Karadeniz sahili dışındaki bugünkü Çorum, Sivas, Yozgat, Gümüşhane, Erzincan ve Tokat vilayetlerine denk düşen idari bölge içinde yer almıştır. Bu dönemde kentte Yunanlılar ve yerlilerin yanı sıra tıpkı Amasya, Tokat ve Sebastopolis’te olduğu gibi bir Yahudi cemaatinin de varlığı söz konusu olup, bölgeye göç yoluyla mı yoksa Kapadokya çevresindeki prenslikler yoluyla mı geldikleri hakkında bilgi yoktur[2]. Takip, tavsiye ya da beğeni için

Oku
Karadeniz Tarihi

Eflani (Eflaganlu, Eflugan) ve Ovacık (Ulak, Doğanlar), Karabük

Makale: Özhan Öztürk Antik Çağ’da Amastris kentinin İç Anadolu ile bağlantısını sağlayan yol üzerindeki duraklardan birisi olduğu sanılan Eflani (Eflaganlu, Eflugan) kentinin hangi dönemde ve hangi isimle kurulduğu kesin olarak bilinmemektedir. Takip, tavsiye ya da beğeni için

Oku
Karadeniz Tarihi

Sinop Tarihi: Bizans dönemi

Makale: Özhan Öztürk İmparator I. Theodosius[1] döneminde Roma İmparatorluğu, doğu ve batı olmak üzere ikiye ayrılmış, Doğu Roma İmparatorluğu’nun (Bizans) bir parçası olan Sinop, Armeniakon ve Pontus themalarında dinsel olarak da Hellespontos Metropolitliği’ne bağlı bir liman kenti olarak önemini korumuştur. Takip, tavsiye ya da beğeni için

Oku
Karadeniz Tarihi

Karadeniz Ereğli: Roma, Bizans ve Osmanlı Dönemi Tarihi

Makale: Özhan Öztürk Herakleia Pontika Roma ve Bizans Dönemi Herakleia Pontika Roma İmparatorluğu döneminde MS 305 yılında Nikomedeia Vilayeti’ne bağlanmış, MS 395’te imparatorluğun bölünmesinin ardından tüm Anadolu gibi Bizans’a tâbi olup, II. Theodosios iktidarında (MS 408-450) ticari önemini sürdürmeye devam ederken, ilk kiliseler inşa edilmiştir. MS 385 tarihinde katıldığı yeni kurulan Honorias Eyaleti’nin başkenti olarak Klaudiopolis[1] kenti seçilince politik, iç bölgelere 2 metropolitlik verilip Herakleia piskoposluk düzeyinde bırakılınca dini önemini kaybetmiştir. II. Theodosios (401-450), MS 440 depreminde yıkılan kente gelerek yeniden inşa edilmesini sağlamıştır. Etrafını saran dağlar sebebiyle MS 8.…

Oku
Karadeniz Tarihi

Çaycuma Tarihi: Tius, Tieion, Tium, Tion, Çarşamba, Çaycami

Makale: Özhan Öztürk Tius[1], Karadeniz’e dökülen antik Billaeus (Filyos) Irmağı’nın batı yakası ağzında bugünkü Zonguldak İli, Çaycuma İlçesi, Filyos (Hisarönü) Kasabası’nın bulunduğu mevkide MÖ 4. Yüzyılda kurulmuş antik bir kentin adıdır. Bizanslı Stephanos’a göre, Miletoslu bir rahip olan Tios tarafından kurulduğu için Tion[2] olarak adlandırılmıştır. Strabon zamanında Pergamum hanedanının kurucusu Philetaerus’un doğum yeri olan küçük bir yerleşimken MS 4. yüzyılda Ammianus Marcellinus[3] Tios’tan kent olarak bahsetmiştir. Bizanslı tarihçi George Pachymeres[4] kentin 1269 yılında Selçuklu saldırılarına maruz kaldığını bildirmiştir. Takip, tavsiye ya da beğeni için

Oku

Tavsiye veya takip etmek isterseniz?

error: Telif sorunu yaşamamanız için makalemi beğendiyseniz içeriğini değil sadece linkini paylaşabilirsiniz !!