Karadeniz Tarihi

Devne: Marcianapolis, Peristhlava,Devnya

Devne ya da sonradan Bulgarlarca konulan adıyla Devnya’nın (Девня) yerinde bir zamanlar bulunan Marcianopolis[1], Kuzeydoğu Bulgaristan’da antik Odessus (Varna) kentinin 25 km batısında yer alan bir şehir olup, adını Roma imparatoru Trajan’ın kız kardeşi Ulpia Marciana’dan almış[2] Trajan’ın zaferle sonuçlanan 2. Dacia savaşının ardından MS 106’da kurulmuştur[3].

Oku
Karadeniz Tarihi

Bulgaristan Tarihi: 1. ve 2. Bulgar Krallıkları

Makale: Özhan Öztürk İlk Bulgar Krallığı  Hunlarla birlikte MS 370’lerde Orta Asya’dan çıkan Bulgarlar MS 460’da Azak denizinin kuzeyine yerleşmiş, 480’da Bizans adına paralı asker olarak Ostrogotlar’a karşı savaşmış, MS 6. yüzyıldan itibaren Tuna havzasındaki Bizans yerleşimlerini yağmalamaya başlamışlardır. Bu dönemde Güney Slavları Bulgaristan’a yerleşirken ve yerli Trak kabilelerini de büyük ölçüde Slavlaştırmışlardır. 583 yılına gelindiğinde Slavlar tüm Balkan yarımadasına yayılmış hatta yarımadanın en ucunda bulunan Peloponnesos’ta bile 2 asır boyunca egemen olmuşlardır. Bulgarlar, 632’de Kubrat liderliğinde (605-642) Kuzey Karadeniz steplerinde Büyük Bulgar devletini kurmuşlarsa da bu devlet Hazarların baskısıyla…

Oku
Karadeniz Tarihi

Moesia: Antik Çağ’da Bulgaristan Tarihi

Makale: Özhan Öztürk Moesia , Karadeniz’in batı sahilinde yer alan bir Roma eyaletinin adı olup, Hamur dağları ile Trakya’dan Obelisk ve Skordus dağları ile Makedonya’dan, Drinus ve Savus nehirleri ile Illyricum ile Pannonia’dan, kuzeyinde Tuna nehri ile Dacia’dan ayrılmakta, bugünkü Makedonya Cumhuriyeti, Güney Sırbistan, Kuzey Bulgaristan, Güneydoğu Romanya, Güney Moldova ve Bucak bölgelerine denk gelen bir alanı kaplamaktaydı.

Oku
Silistra
Karadeniz Tarihi

Silistre (Durostorum, Theodoropolis, Drasdar) Tarihi

Makale: Özhan Öztürk Silistre‘de (Bulgarca: Силистра ‘Silistra’, Rumence: Durostor) ilk yerleşim Durostoron veya Durostorum[1], Bulgaristan’ın kuzeydoğusunda Tuna nehrinin güney yakasında, MS 29 yılında Get topraklarında kurulmuş bir Roma kalesi ve olup, Ptolemy’e göre[2]  “Legio prima Italica” diğer yazarlara göre[3] “Legio XI. Claudia” lejyonunu barındırmaktadır.  Marcus Aurelius döneminde (MS 161-69) önemli bir askeri olarak gelişen kent, MS 294 ve 304’de Diokletian tarafından ziyaret etmiş, 302-302’de kalesi onarılmış, 388’de bir piskoposun ikametgâhı olmuştur. 527-65 tarihlerinde I. Justinian tarafından kalesi onarılan Durostorum 586’da Avarlar tarafından fethedilmiş, MS 7. yüzyılda ilk Bulgar Krallığının parçası…

Oku
Karadeniz Tarihi

Dacia’ya (Romanya) adını veren Trakyalı kavim Daklar ve Getler

Daklar bir Trak kabilesi olmalarına karşın kültürel açıdan komşu halk İskitler ile MÖ 4. yüzyılda bölgeye gelen Keltlerden önemli ölçüde etkilenmişlerdir. Daklar, Antik Yunan kaynaklarında Geton, Tabula Peutingeriana gibi Latin kaynaklarında ise Dacus ve Getae adlarıyla kayıtlıdırlar. Strabon, Scythia Minor‘e dek yayılmış bu halkın en eski adının “daoi” olduğunu bildirmiştir ki bu kelime Frig dilinde “kurt” anlamına gelen “daos” ile ilişkili olmalıdır. Gerçekten de Dak ordusunun “draco“[1] adı verilen sembolü balaur[2] gövdeli, ağzını açıp uzun dilini dışarı çıkarmış kurt başlı bir yaratıktır.

Oku
Karadeniz Tarihi

Niğbolu Savaşı veya Nikopolis Savaşı (1396 ve 1877)

25 Eylül 1396 tarihinde Macar Krallığı, Fransa, Hospitalier Şövalyeleri, Ceneviz ve Venedik Cumhuriyeti ittifakından oluşan Haçlı ordusu, Sırp despotu Stefan Lazareviç (1374-1427) tarafınsan desteklenen Osmanlı kuvvetleri Tuna nehri üzerinde yer alan Niğbolu kalesi önlerinde karşı karşıya gelmiş olup, Niğbolu Savaşı (veya Nikopolis Savaşı) Osmanlıların kesin zaferi ile sonuçlanmıştır. Ortaçağın bu son Haçlı seferine katılan şövalyelerin bir bölümü Papa IX. Boniface’in Avignon’da 1394 tarihli çağrısına uyarak İslam’a karşı savaşmayı görev edinmiş fanatik dindarlar olmakla birlikte, Macar, Bulgar ve Polonyalılar Balkanlar’daki Osmanlı ilerleyişini durdurmak, Venedik ve Cenevizliler ise Adriyatik’ten Karadeniz’e dek uzanan…

Oku
error: Telif sorunu yaşamamanız için makalemi beğendiyseniz içeriğini değil sadece linkini paylaşabilirsiniz !!