Yunan Mitolojisi

Pandora (Yunan Mitolojisi)

PANDORA (Πανδώρα) Yunan Mitolojisinde Prometheus’un tanrılardan ateşi çalıp insanlara hediye etmesine kızıp hem Prometheus hem de insanoğlundan intikam almak isteyen Zeus’un emriyle ateş tanrısı Hephaistos ile Athena’nın topraktan yarattığı ilk kadının adıdır. Söylenceye göre ilk kadına Aphrodite güzellik, Apollon müzik, Hermes ikna yeteneği gibi özellikleri hediye etmiştir ki bu yüzden Pandora’nın adı Yunanca ‘bütün tanrıların armağanı’ anlamına gelmektedir.

Oku
Roma Mitolojisi Yunan Mitolojisi

Hermaphroditus, Hermaphroditos (Yunan Mitolojisi)

Hermaphroditus, Hermaphroditos (Ἑρμαφρόδιτος), Yunan Mitolojisinde Hermes ile Aphrodite’nin yarı erkek yarı kadın olan çocuklarının adı olup, genel olarak hem dişi hem erkek cinsiyetini birlikte taşıyan canlılar için kullanılmıştır.

Oku
Mısır Mitolojisi

Hathor (Mısır Mitolojisi)

HATHOR Mısır Mitolojisinde doğum, bereket, aşk, evlilik ve müzik ile ilişkilendirilen gök tanrıça olup, 3 bin yıldan uzun bir süre tapınıldığı bilinmektedir.

Oku
Mitoloji

Güvercin, Güvercinler (Mitoloji)

Güvercin, Güvercinler (Latince: Columbiformes) kısa boyun ve bacaklı, küçük başlı, orta büyüklükte kuşların adı olup,yeryüzünde Kutuplar haricinde her yerde bulunan kuşlardır.  

Oku
Mitoloji

Elma, Elma Ağacı ve Altın Elmalar (Mitoloji)

ELMA AĞACI Dünyanın pek çok bölgesinde çok sayıda türü yetişen elmanın insanlarca ekimi yapılan en eski meyve ağacı olduğu sanılmaktadır. Büyük İskender’in MÖ 328’de gittiği Kazakistan’da rastladığı cüce elmaları Makedonya’ya getirdiği kayıtlıdır. Amerika kıtasına ise 17. Yüzyılda kolonistlerce taşındığı yenidünyanın ilk elma bahçesinin 1625’de Boston civarında oluşturulduğu bilinmektedir.

Oku
Ortadoğu Mitolojisi

Aştaroth, Astarte, Aştoreth (Yakındoğu Mitolojisi)

Yazı: Özhan Öztürk AŞTAROTH Antik Filistin ve Suriye’de (MÖ 1200-200 yılları arasında özellikle Tyre, Sidon, Elath kentlerinde tapınılan aşk ve bereket tanrıçasının adı olup, erkekliğin sembolü Baal’a karşıt dişiliğin sembolüdür.

Oku
Mitoloji

Tavşan (Mitoloji)

Yazı: Özhan Öztürk TAVŞAN Bu kemirgen çoğu kültürde aşırı cinsel istek ve üremenin sembolü olarak görülmektedir. Ortaçağ Avrupasında yaban tavşanlarının istediklerinde cinsiyetlerini değiştirebildiklerine inanılmaktaydı. Ayrıca cadılar insanları tavşana dönüştürdüğünden yol kavşaklarında bir tavşanla karşılaşmanın uğursuzluk getireceğine inanılmaktaydı.

Oku
The painting shows the Judgment of Paris, an event in Greek mythology. Figures, from left to right: The goddesses Athena, Hera and Aphrodite, then Aphrodite's son, Eros, and Paris.
Yunan Mitolojisi

Paris (Yunan Mitolojisi)

Makale: Özhan Öztürk Paris (Yunanca Πάρις) veya Alexander,  Aléxandros (Yunanca Ἀλέξανδρος), Yunan Mitolojisinde Troya kralı Priam ile karısı Hekuba’nın Aleksandros olarak da bilinen ikinci oğlu olup, Helen’i kaçırarak Troya savaşının başlamasına sebep olmuştur.

Oku
Ortadoğu Mitolojisi

Babil Kraliçesi Semiramis, Sammuramat (Yakındoğu Mitolojisi)

Makale: Özhan Öztürk SEMİRAMİS  İnsan yüzlü balık vücutlu olduğuna inanılan bir Babil tanrıçasının adı olup, Suriye’de Askalon civarında bir çölde yaşamaktaydı. Kniduslu Ktesias’in MÖ 812-783 arasında Babil veya Suriye’yi yönettiğini bildirdiği Sammuramat’ın tanrıça değil gerçek Semiramis olduğu düşünülmektedir. Bazı yazarlar ise Şemiram adlı bir Sami tanrıçasının Semiramis’e evrildiğini iddia etmiştir.

Oku
Yunan Mitolojisi

Troya (Truva, Τροία, Ίλιον, Troia, Ilium), Troya Savaşı ve Troya Atı

Makale: Özhan Öztürk Troya veya Truva (Yunanca Τροία veya Ίλιον [İlion], Latince Troia veya Ilium) , Homeros’un İlyada ve sonrasında Latin şair Vergilius’un Aeneid destanlarında adı geçen antik bir site olup, İlion (Latince İlium) adıyla da bilinmekte, Anadolu’da Ege Denizi kıyısında Çanakkale Boğazına hâkim Hisarlık denilen mevkide yer almaktadır. Yunan mitolojisinde Troya kenti Dardanus tarafından Dardania adıyla kurulmuş ardından oğlu Erikhthonius ve torunu Tros tarafından yönetilmiş, Tros’un üç oğlundan İlus kentin adını İlion’a dönüştürmüşse de zamanla Troya olarak adlandırılmıştır. Kentte tanrıça Athena’nın Palladium olarak adlandırılan ahşap bir heykeli bulunmaktaysa da savaş sırasında kent…

Oku
greek mytgology greek gods greek goddess
Yunan Mitolojisi

Yunan Mitolojisi Sözlüğü (AO-AR)

Aşağıdaki çalışmam A’dan Z’ye Online sunulan alfabetik Yunan Mitolojisi Sözlüğü‘nün AO-AR harfleri arasındaki bölümünü içermektedir. 

Oku
error: Telif sorunu yaşamamanız için makalemi beğendiyseniz içeriğini değil sadece linkini paylaşabilirsiniz !!