Yunan Mitolojisi

Leda (Yunan Mitolojisi)

Leda (Yunanca Λήδα), Yunan Mitolojisinde Aitolia kralı Thestius ile Eurythemis’in kızı olan Sparta kraliçesi kuğu kılığına giren Zeus’un tecavüzüne uğramış,  bu birliktelikten dünyanın en güzel kızı kabul edilen Troyalı Helen doğmuştur (Apollod. iii. 10. 5; Paus. iii. 13. 8).

Başka söylencelerde ise Leda Thespius, Thyestes hatta Glaukus’un Laophonte, Deidamia, Leukippe, Eurythemis veya Paneidyia ile birlikteliğinden doğduğu kaydedilmiştir. Bunlardan Sisyphus’un oğlu Glaukus Lakedaimon’dan geçerken Pantidyia ile birlikte olmuş ama kız bu ilişkiden hemen sonra Thestios ile evlendikten kaçamak aşkın meyvesi olarak Leda’yı doğurmuştur. Bir başka söylencede ise Hippokoon tarafından Lakedaimon’dan kovulan Tyndareos, Leda’nın babasının sarayına sığındığında gençler birbirlerine âşık olup evlenmiş, sonrasında Leda ülkesine geri dönen kocasıyla birlikte Lakedaimon’a gitmiştir. Leda, Helen dışında Klytemnestra ile Dioskuri olarak bilinen Kastor ve Polydeukes kardeşlerin de annesidir.

Söylenceye göre tanrıça Nemesis kaz kılığına girerek Zeus’tan kaçmayı denemişse de kuğuya dönüşen tanrı tarafından yakalanmış ve bir yumurta yumurtlamıştır. Yumurtayı bulan bir çoban Leda’ya götürmüş, kraliçe tarafından bir çekmecede saklanmıştır. Leda, yumurtadan çıkan güzel Helene’i kendi kızı gibi yetiştirmiştir.  Leda kelimesinin Lykia dilinde kadın anlamına gelen lada kelimesiyle ilişkili olduğu sanılmaktadır.

Kaynak: Özhan Öztürk. Dünya Mitolojisi. Nika Yayınları. Ankara, 2016